Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Openbare waarschuwing in de Wft

Factsheet

Gepubliceerd: 03 mei 2017

Bekijk eerdere versies in het archief

DNB heeft een aantal instrumenten tot haar beschikking om de Wft en de daaruit voortvloeiende nadere regels te handhaven.

DNB moet, samen met de AFM, toezicht houden op de naleving van de Wft en alle uit de Wft voortvloeiende regels. Om effectief toezicht te kunnen houden heeft DNB de mogelijkheid om handhavingsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld een bestuurlijke boete, een last onder dwangsom of een aanwijzing, op te leggen indien de Wft wordt overtreden. Daarnaast heeft DNB de mogelijkheid tot het uitvaardigen van een openbare waarschuwing tot haar beschikking.

Wat is een openbare waarschuwing?

De openbare waarschuwing is geen handhavingsinstrument, aangezien deze tot doel heeft om het publiek te waarschuwen en niet is gericht op beëindiging of bestraffing van een overtreding. Bij het geven van een openbare waarschuwing moet DNB een afweging maken tussen enerzijds het belang van het waarschuwen van het publiek en anderzijds de belangen van de betrokken financiële onderneming, zoals bijvoorbeeld de mogelijk nadelige (financiële) gevolgen hiervan.

Wanneer kan een openbare waarschuwing worden gegeven?

DNB kan een openbare waarschuwing uitvaardigen inzake overtredingen van de Wft of daarop gebaseerde regels, indien dat naar het oordeel van DNB nodig is om het publiek snel en effectief te informeren, om zo schade te voorkomen of te beperken.

Publicatie

Bij het uitvaardigen van de openbare waarschuwing kan de publicatie hiervan pas plaatsvinden nadat vijf werkdagen zijn verstreken na de dag van de bekendmaking van het besluit van DNB aan de betrokkene. Indien in deze periode wordt verzocht om een voorlopige voorziening dan wordt de publicatie van de openbare waarschuwing opgeschort totdat er een uitspraak is van de voorzieningenrechter van de rechtbank. In afwijking van bovenstaande kan DNB in spoedeisende gevallen de openbare waarschuwing meteen publiceren, zonder de wachttermijn van vijf werkdagen in acht te nemen.

Bezwaar en beroep

Tegen een besluit tot het uitvaardigen van een openbare waarschuwing kan binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt bezwaar worden gemaakt. (Dit kan elektronisch via dit formulier of per post.) DNB zal het besluit dan heroverwegen.

Wordt het bezwaar afgewezen, dan kan daartegen beroep worden ingesteld bij de rechtbank Rotterdam. Tegen de uitspraak van de rechtbank Rotterdam kan hoger beroep worden ingesteld bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.