Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Verantwoordelijkheidsverdeling bij de uitvoering van sanctieregelgeving

Wet- en regelgeving

Gepubliceerd: 04 juni 2015

Bekijk eerdere versies in het archief

Om het doel van de sanctieregelgeving te realiseren is een samenwerking tussen regelgevers, toezichthouders, financiële instellingen, personen en bedrijven van groot belang. Ieder heeft daarbij eigen verantwoordelijkheden.

Regelgevende instanties

De Verenigde Naties, de Europese Unie alsmede de betrokkende Nederlandse Ministeries zijn verantwoordelijk voor het onderkennen van de noodzaak van sanctieregelgeving en de totstandkoming ervan. De Nederlandse Ministeries zijn tevens de bevoegde autoriteiten die in voorkomende gevallen op verzoek ontheffing kunnen verlenen voor beperkingen op grond van de sanctieregelgeving.

Financiële instellingen

In de “Regeling Toezicht Sanctiewet 1977” is opgenomen dat financiële instellingen waarborgen dat zij op het gebied van de administratieve organisatie en interne controle maatregelen hebben getroffen ter naleving van de Sanctieregelgeving. Financiële instellingen zijn hierdoor gehouden om zelf de ontwikkelingen in de sanctieregelingen nauwgezet te volgen zodat zij hierop snel kunnen reageren.

Als een nieuwe of gewijzigde sanctieregeling wordt uitgevaardigd dienen financiële instellingen na te gaan of zij de in de sanctieregeling opgenomen personen, bedrijven en/of entiteiten als relatie hebben. Indien er sprake is van een daadwerkelijke hit, dient onverwijld tot actie te worden overgegaan. Die actie kan meerdere vormen hebben, afhankelijk van de bepalingen in de sanctieregeling alsmede de aard van de dienstverlening door de financiële instelling. Hierbij kan gedacht worden aan bevriezing van een tegoed op een bankrekening of blokkering van een verzekerings- of pensioenpolis. Voorts dient de toezichthouder onverwijld hierover te worden geïnformeerd door middel van het voorgeschreven meldformulier.

DNB en AFM

DNB en AFM zijn voor het financieel verkeer belast met het toezicht op de naleving van de Sanctiewet 1977. Op 1 oktober 2005 hebben DNB en AFM gezamenlijk de ‘Regeling Toezicht Sanctiewet 1977’ vastgesteld.

AFM en DNB beoordelen en handhaven vanuit hun toezichthoudende taak de effectiviteit van de door de instellingen getroffen procedures en maatregelen die zijn gericht op de naleving van de sanctiewetgeving en kunnen bij overtreding van de gestelde regels een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete aan de instelling opleggen.

Daarnaast beoordelen DNB en AFM de van financiële instellingen ontvangen meldingen op compleetheid. DNB en AFM sturen de meldingen door aan het Ministerie van Financiën. De beperkingen uit de sanctieregeling zijn van toepassing1.

[1] De pagina is op 29 maart 2022 voorzien van een update, waarbij de rol van DNB inzake de meldingsprocedure is verduidelijkt.