Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Rekeninginformatiedienstverlening en andere bedrijfsactiviteiten

Q&A

Gepubliceerd: 20 april 2018

Bekijk eerdere versies in het archief

Vraag:

Is het toegestaan dat een rekeninginformatiedienstverlener naast rekeninginformatiediensten andere bedrijfsactiviteiten uitoefent en zo ja onder welke condities?

Antwoord:

Ja, het is op grond van artikel 18(1) onderdeel c PSD2 toegestaan dat een rekeninginformatiedienstverlener andere bedrijfsactiviteiten uitvoert dan het verstrekken van rekeninginformatiediensten.

Toelichting
Een rekeninginformatiedienstverlener kan tevens één van de overige zeven betaaldiensten uit de bijlage van PSD2 uitvoeren (waarbij per dienst een uitbreiding van de vergunning vereist is). Maar het kan ook gaan om geheel andere bedrijfsactiviteiten, bijvoorbeeld het verstrekken van financiële diensten (waar overigens een vergunning van de AFM voor nodig kan zijn) of bedrijfsactiviteiten die in het geheel geen verband houden met financiële dienstverlening. De regelgeving stelt op zichzelf geen beperkingen ten aanzien van werkzaamheden die een betaaldienstverlener verricht. Eventueel kan de toezichthouder het opzetten van een aparte entiteit voor de betalingsdienstverlening verlangen, wanneer de niet met betalingsdiensten verband houdende activiteiten van de betalingsinstelling afbreuk doen of dreigen te doen aan de financiële soliditeit van de betalingsinstelling of aan het vermogen van de bevoegde autoriteiten om te controleren of de betalingsinstelling alle verplichtingen uit hoofde van deze richtlijn nakomt (artikel 11(5) PSD2).

In het kader van de aanvraag voor een vergunning als rekeninginformatiedienstverlener zijn de EBA “Guidelines under Directive (EU) 2015/2366 (PSD2) on the information to be provided for the authorisation of payment institutions and e-money institutions and for the registration of account information service providers” van belang. In dit kader is guideline 4.2 relevant. Die schrijft voor dat de aanvrager aangeeft of hij voornemens is om voor de komende drie jaar al dan niet andere bedrijfsactiviteiten uit te voeren of te verstrekken, inclusief een beschrijving van het type en verwachte volume van de activiteiten. DNB zal bezien of het bedrijfsmodel van rekeninginformatiedienstverlener als zelfstandige activiteit levensvatbaar is.

Vraag 2

Mag een rekeninginformatiedienstverlener die ook andere bedrijfsactiviteiten uitvoert, de rekeninginformatie die hij met toestemming van de betaaldienstgebruiker heeft gekregen, gebruiken voor de andere bedrijfsactiviteiten?

Ja, maar alleen indien daar een afzonderlijke AVG-toestemming door de betaaldienstverlener voor is gegeven. Op grond van artikel 67(2), onderdelen d en f, van PSD2 mag een rekeninginformatiedienstverlener gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan het uitvoeren van de door de betaaldienstgebruiker uitdrukkelijk gevraagde rekeninginformatiedienst, overeenkomstig de voorschriften inzake gegevensbescherming. Als de rekeninginformatiedienstverlener de geconsolideerde gegevens, ten aanzien waarvan waar de betaaldienstgebruiker binnen de grenzen van de uitdrukkelijk gevraagde rekeninginformatiedienst een gebruiksrecht heeft, toch voor andere bedrijfsactiviteiten wil gebruiken, mag dat alleen als de betaaldienstgebruiker daaraan voorafgaand AVG-toestemming voor heeft gegeven. PSD2 is dan niet meer van toepassing. De geconsolideerde gegevens die voor de andere activiteiten worden gebuikt, hoeven niet per se aan de betaaldienstgebruiker toegezonden te worden.

Ontdek gerelateerde artikelen