Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Procedure voor het melden van een uitzondering

Gepubliceerd: 22 september 2017

Bekijk eerdere versies in het archief

Vraag

Wat is de procedure voor het melden van bepaalde uitgezonderde diensten die niet kwalificeren als betaaldiensten?

Antwoord:

Meldplicht

Vanaf het moment dat de herziene richtlijn betaaldiensten Richtlijn (EU) 2015/2366 (PSD2) geïmplementeerd is in de Nederlandse wetgeving moeten aanbieders die betalingstransacties binnen een tweetal uitgezonderde diensten faciliteren hun activiteiten onder bepaalde voorwaarden melden bij DNB. Deze meldplicht komt voort uit de PSD2. Het betreft diensten die niet worden beschouwd als betaaldiensten en zijn uitgezonderd van de vergunningplicht.

Om welke uitzonderingen gaat het?

Het gaat om de uitzondering voor betaalinstrumenten met beperkte gebruiksmogelijkheden1 en bepaalde diensten binnen telecommunicatie en informatietechnologie2. Deze uitzonderingen waren reeds opgenomen in de Wet op het financieel toezicht (Wft), maar een aantal definities worden met de invoering van PSD2 aangescherpt. Voor de dienstverlening binnen telecommunicatie en informatietechnologie zijn bovendien bepaalde transactielimieten (maximaal EUR 50 euro per transactie en EUR 300 per maand) geïntroduceerd.

Wanneer melden?

Indien uw onderneming een betaalinstrument aanbiedt waarmee goederen of diensten binnen een beperkt netwerk van aanbieders (bijvoorbeeld een cadeaukaart van een bepaalde winkel) of een beperkt gamma aan goederen of diensten (bijvoorbeeld een tankpas) kunnen worden aangekocht, dient u dit bij DNB te melden. De meldplicht ziet enkel op (grotere) netwerken waarbij de totale waarde aan transacties in de afgelopen twaalf maanden groter was dan EUR 1 miljoen.

Indien u aanbieder bent van een elektronisch-telecommunicatienetwerk en u betaaltransacties faciliteert voor de aankoop van digitale of spraakgestuurde diensten die via de betrokken factuur in rekening worden gebracht (bijvoorbeeld een abonnement op een muziekstreamingdienst op een smartphone die via de telefoonrekening wordt betaald) dient u dit (ongeacht het transactievolume) te melden bij DNB. De betaaltransacties onder deze dienst, dienen binnen de bovengenoemde (transactie) limieten3 te blijven.

Procedure

Beperkte netwerken

Indien uw onderneming een beroep doet op de uitzondering voor beperkte netwerken en het transactievolume binnen dit netwerk groter was dan 1 miljoen euro in de afgelopen twaalf maanden, dient u DNB hiervan in kennis te stellen. Dit kunt u doen via een online formulier in het Digitaal Loket Toezicht (DLT). De kennisgeving dient vergezeld te gaan met een beschrijving van uw activiteiten en een onderbouwing waarom de uitzondering hierop van toepassing zou zijn. Indien uw kennisgeving compleet is ontvangt u van DNB bericht of u wordt ingeschreven in het openbare register van DNB en de EBA. Indien uw activiteiten naar het oordeel van DNB niet binnen de reikwijdte van de uitzondering vallen, wordt u niet ingeschreven in het openbare register. Als activiteiten plaatsvinden zonder de benodigde vergunning kan DNB overgaan tot het nemen van handhavingsmaatregelen.

Telecomdiensten

Doet uw onderneming een beroep op de uitzondering voor bepaalde telecommunicatie- of informatietechnologiediensten dan dient de kennisgeving (via het online formulier) in het DLT vergezeld te gaan met een accountantsverklaring dat uw activiteiten binnen de gestelde transactielimieten blijven. Indien uw kennisgeving compleet is ontvangt u van DNB bericht of u wordt ingeschreven in het openbare register van DNB en de EBA. Indien niet aan de transactielimieten wordt voldaan zal de aanbieder in beginsel een vergunning moeten aanvragen. Als activiteiten plaatsvinden zonder de benodigde vergunning kan DNB overgaan tot het nemen van handhavingsmaatregelen.

Ingangsdatum?

Vanaf het moment dat de meldplicht geïmplementeerd is in de Nederlandse wetgeving stelt DNB u in de gelegenheid om binnen zes maanden uw kennisgeving in te dienen. Met de implementatie kunnen verdere specificaties over de procedure worden gegeven. Het DLT zal hier tijdig voor worden geopend.

Let op: om gebruik te maken van DLT dient uw onderneming of uw adviseur in bezit te zijn van eHerkenning.

1 Artikel 1:5a, tweede lid, onderdeel k, sub i) of sub ii), van de Wet op het financieel toezicht (Wft)
2 Artikel 1:5a, tweede lid, onderdeel l, Wft
3 Welke worden genoemd in artikel 1:5a, tweede lid, onderdeel l, Wft