Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB houdt Beleidsregel maatschappelijke betamelijkheid trustkantoren ongewijzigd aan

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 23 december 2021

Artist impression waterkant

In januari 2020 is de beleidsregel maatschappelijke betamelijkheid trustkantoren van kracht geworden. In de beleidsregel beschrijft DNB het toezicht op de invulling van het beleid door trustkantoren en op de processen en procedures die trustkantoren inregelen om maatschappelijk onbetamelijk handelen te voorkomen.

De beleidsregel heeft een procedurele insteek. Er is bewust niet voorgeschreven welke activiteiten wel of niet als maatschappelijk betamelijk moeten worden gezien.

Recentelijk is deze beleidsregel geëvalueerd. Daarbij is onderzocht welke invloed de beleidsregel heeft op de bedrijfsvoering van trustkantoren. Tevens is bezien in hoeverre de beleidsregel bijdraagt aan het verduidelijken van wat DNB in haar toezicht van kantoren verwacht. Uit de evaluatie is gebleken dat de beleidsregel voldoende effectief is om aan te houden. De evaluatie van de beleidsregel heeft geen indicaties opgeleverd dat de beleidsregel zou moeten worden gewijzigd. Daarom wordt de beleidsregel voor de trustsector ongewijzigd aangehouden.

In deze evaluatie is ook het werkingsbereik van de beleidsregel beoordeeld om vast te stellen of deze uitgebreid zou moeten worden naar instellingen die vallen onder de Wet op het financieel toezicht. De evaluatie geeft geen aanleiding om de werking uit te breiden naar andere sectoren.

Ontdek gerelateerde artikelen