Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB heeft Wft-curator benoemd bij en vergunning ingetrokken van levensverzekeraar Conservatrix

Handhavingsmaatregelen

Gepubliceerd: 19 april 2021

Entree DNB Toorop gebouw

Op 8 december 2020 heeft DNB besloten de vergunning van de Nederlandsche Algemeene Maatschappij van Levensverzekering ‘Conservatrix’ N.V. (Conservatrix) in te trekken, omdat vast is komen te staan dat Conservatrix niet binnen de wettelijk voorgeschreven termijn het tekort aan eigen vermogen heeft kunnen herstellen. Op diezelfde dag heeft DNB een faillissementsrekest en een advies over de uitvoering van het faillissement van Conservatrix ingediend bij de rechtbank Amsterdam. De rechtbank Amsterdam heeft dezelfde dag het faillissement uitgesproken.

Wft-curator

DNB heeft eerder, op 14 september 2020, op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) een curator aangesteld ten aanzien van de directie van Conservatrix. Tegen het curatelebesluit, het daarop volgende besluit tot het wijzigen van het curatelebesluit en het intrekkingsbesluit, is geen bezwaar gemaakt, waardoor deze besluiten onherroepelijk zijn geworden en door DNB gepubliceerd worden.

Conservatrix voldeed niet aan de voorgeschreven kapitaaleisen uit de artikelen 3:53 en 3:57 van de Wft. Omdat Conservatrix zelf niet in staat was deze overtredingen te beëindigen en beide overtredingen het adequaat functioneren van Conservatrix ernstig in gevaar brachten, heeft DNB besloten een Wft-curator aan te stellen. De curator had de opdracht om zich in het bijzonder door de belangen van polishouders te laten leiden. Alleen na goedkeuring van de curator mocht Conservatrix rechtshandelingen uitvoeren. De curator was benoemd tot en met 31 december 2020 en rapporteerde wekelijks aan DNB over de relevante ontwikkelingen.

Op 9 november 2020 heeft DNB de curator ook benoemd ten aanzien van de Raad van Commissarissen van Conservatrix. Met het oog op de voorbereiding van het faillissement door DNB is tevens de opdracht van de curator uitgebreid.

Voorafgaand aan deze DNB-publicatie, publiceerde Conservatrix ook zelf op 21 september 2020 een bericht over de aanstelling van deze curator op haar website, www.conservatrix.nl. Het volledige curatelebesluit, het besluit tot wijziging van de opdracht van de curator en het besluit tot intrekking van de vergunning van Conservatrix zijn, met uitzondering van vertrouwelijke gegevens, bij dit bericht op de website van DNB beschikbaar.

Lees hieronder de volledige besluiten, m.u.v. vertrouwelijke gegevens.

Curatelebesluit - 14 September 2020

386KB PDF
Download Curatelebesluit - 14 September 2020

Wijzigingsbesluit - 9 November 2020

286KB PDF
Download Wijzigingsbesluit - 9 November 2020

Intrekkingsbesluit - 8 December 2020

289KB PDF
Download Intrekkingsbesluit - 8 December 2020

Ontdek gerelateerde artikelen