Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Resultaten van de MOB-vergadering 22 mei 2019

Nieuwsbericht betalingsverkeer

Gepubliceerd: 22 mei 2019

Vijftig euro wordt gepind bij geldautomaat

In de MOB-vergadering van 22 mei 2019 is gesproken over het bekender worden van PSD2 bankieren, de transparantie over rekeninginformatiediensten, het bevorderen van de toegankelijkheid van het betalingsverkeer, het herijken van de Visie op contant geld en over de uitrol van instant payments.

PSD2 bankieren wordt bekender

In maart en april 2019 heeft DNB namens het MOB de publiekscampagne “PSD2 Bankieren, Nieuwe mogelijkheden. U beslist.” gevoerd. De campagne had tot doel het publiek bewust te maken van de komst van PSD2 en de mogelijkheid dat rekeninghouders gevraagd gaat worden of zij toegang tot hun betaalrekening willen geven. Daarbij beslist de rekeninghouder zelf of hij of zij van deze mogelijkheden gebruik wil maken. Dankzij de campagne is PSD2 bekender geworden. Ruim een derde van de burgers heeft de campagne opgemerkt en de kennis van PSD2 is significant gestegen. Inmiddels is de uitzending van TV- en radiospots gestopt. In de komende tijd wordt de voorlichting via de website PSD2 bankieren ( www.psd2bankieren.nl ) voortgezet. De MOB-leden blijven actief in hun PSD2 voorlichting naar hun achterban. In het najaar zal het MOB opnieuw de bekendheid en effecten van PSD2 onderzoeken.

Meer transparantie over rekeninginformatiediensten

Het MOB constateert dat consumenten en ondernemers behoefte hebben aan transparantie over rekeninginformatiediensten op grond van PSD2. Om dit te bevorderen werkt het MOB aan good practices zodat consumenten en ondernemers het verzoek van partijen die deze dienst aanbieden, kunnen beoordelen. Bij de uitwerking van de good practices zal worden overlegd met de ACM en AP over de mededingings- en privacyaspecten.

Toegankelijkheid van het betalingsverkeer bevorderen

Het MOB stemt in met aanbevelingen om de toegankelijkheid van het betalingsverkeer voor kwetsbare groepen te bevorderen. Met de toenemende digitalisering van het betalingsverkeer en het verminderen van het aantal bankkantoren in Nederland is toegang tot het betalingsverkeer niet vanzelfsprekend voor ouderen, gehandicapten en laag geletterden (samen enkele miljoenen mensen). Het MOB heeft daarom verdiepend onderzoek gedaan naar de vraag in hoeverre kwetsbare mensen zelfstandig elementaire financiële verrichtingen kunnen doen. Het MOB constateert dat banken in het algemeen rekening houden met de belangen van hun kwetsbare cliënten en bereid zijn op dit vlak stappen te blijven zetten. Een uitdaging is de kwetsbaren daadwerkelijk te bereiken. Om de toegankelijkheid voor hen verder te verbeteren beveelt het MOB banken aan:

  • op hun websites een toegankelijkheidspagina in te richten met een overzicht van hun voorzieningen voor kwetsbare groepen.
  • de internationale toegankelijkheidsstandaard (WCAG) voor hun digitale diensten te volgen en de gebruiksvriendelijkheid daarvan te testen.
  • bij het ontwerp van producten en diensten al vanaf het begin vertegenwoordigers van kwetsbare groepen te betrekken.
  • om telefonisch bankieren in stand te houden en waar mogelijk te vereenvoudigen.
  • Meer samen te gaan werken met bij voorbeeld (lokale) ouderenorganisaties om de kwetsbaren daadwerkelijk te bereiken en tot oplossingen te komen.

MOB gaat Visie op contant geld herijken

Het MOB heeft een task force ingericht om zijn Visie op contant geld uit 2015 te herijken. Deze dateert uit 2015 en stelt dat het belangrijk is dat ook in een omgeving waar steeds meer wordt gepind, contant geld als toonbank-betaalmiddel goed blijft functioneren. Het MOB acht het wenselijk dat mensen kunnen kiezen tussen contant betalen en pinnen, tenzij er specifieke redenen zijn (b.v. de veiligheid) om geen contante betalingen te accepteren. Aanleiding hiervoor is dat contant geld steeds minder wordt gebruikt, hetgeen gevolgen heeft voor de kosten ervan, de infrastructuur (komst Geldmaat, veranderingen in de markt van waardetransport) en het acceptatiebeleid van partijen (al dan niet weigeren van contante betalingen).

Uitrol instant payments loopt volgens planning

Vier jaar na de lancering van het plan van de banken om in 2019 instant payments te realiseren is het zover. De banken hebben een nieuwe betaalinfrastructuur gebouwd waardoor betalingen binnen vijf seconden kunnen worden verwerkt. Sinds februari worden enkelvoudige overschrijvingen via mobiel en internetbankieren in toenemende mate als instant payment verwerkt. Het voordeel hiervan is dat de ontvanger direct over zijn geld kan beschikken, 24 uur per dag en 365 dagen per jaar. Ook als de ontvanger bij een ander bank dan de betaler zit. De uitrol zal naar verwachting tegen de zomer zijn voltooid.

Het MOB spreekt zijn waardering uit voor de banken die bijdragen om dit project tot een goed einde te brengen, waardoor Nederland beschikt over een moderne betalingsinfrastructuur als basis voor verdere innovatie en dynamiek. Ook in Europa zal instant payments naar verwachting geleidelijk de nieuwe betaalnorm worden.

Het MOB richt zich op de bevordering van de veiligheid, betrouwbaarheid, toegankelijkheid en efficiëntie van het Nederlandse betalingsverkeer. Het MOB is breed samengesteld uit partijen die aanbieders en gebruikers van het betalingsverkeer vertegenwoordigen en staat onder voorzitterschap van DNB. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de woordvoerder van DNB, dhr. Herman Lutke Schipholt (06-52496900).

Ontdek gerelateerde artikelen