Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB & AFM Sanctiealert - Stand van zaken februari 2023

Sanctiebericht

Gepubliceerd: 01 maart 2023

Haven Rotterdam

DNB & de AFM informeren u graag over de stand van zaken inzake Europese en nationale sancties. Dit nieuwsbericht beslaat de periode van 1 februari 2023 tot en met 28 februari 2023.

Gedurende deze periode hebben zich wijzigingen voorgedaan aan de sanctieregimes inzake Sanctieregeling terrorisme 2007-II, Oekraïne, Mali, ernstige schending van de mensenrechten, de strijd tegen terrorisme, Syrië, Myanmar/Birma, Iran, humanitaire vrijstelling, Zimbabwe, ISIS (Da’esh) en Al Qaida en Somalië.

Sanctieregeling terrorisme 2007-II

Op 28 februari jl. heeft er een wijziging plaatsgevonden betreffende sanctieregeling terrorisme 2007-II. Het besluit van 21 maart 2016, nr. MinBuZa-2016.149232, tot aanwijzing van heer Mimoun Bada, geboren op 29 september 1981 te Beni Sidei (Marokko), als persoon op wie de Sanctieregeling terrorisme 2007-II van toepassing is, wordt ingetrokken. Klik hier voor het besluit.

Oekraïne

Op 25 februari jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen. Klik hier voor de uitvoeringsverordening en hier voor de verordening en hier voor het besluit.

Op 25 februari jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen tegen ernstige schendingen van de mensenrechten. Klik hier voor de uitvoeringsverordening.

Op 25 februari jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren. Klik hier voor de verordening en hier voor het besluit.

Op 24 februari jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen met het oog op de situatie in Belarus en in het licht van de betrokkenheid van Belarus bij de Russische agressie tegen Oekraïne. Klik hier voor de uitvoeringsverordening en hier voor het besluit.

Op 23 februari jl. heeft er een rectificatie plaatsgevonden betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren. Klik hier voor de rectificatie.

Op 20 februari jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende maatregelen in antwoord op de illegale erkenning, bezetting of annexatie door de Russische Federatie van bepaalde niet onder regeringsgezag vallende gebieden van Oekraïne. Klik hier voor het besluit.

Op 9 februari jl. hebber er twee rectificaties plaatsgevonden betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen. Klik hier en hier voor de rectificaties.

Op 6 februari jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen. Klik hier voor de uitvoeringsverordening en hier voor het besluit.

Op 4 februari jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren. Klik hier voor de uitvoeringsverordening en hier voor de verordening en hier voor het besluit.

Mali

Op 25 februari jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Mali. Klik hier voor de uitvoeringsverordening en hier voor het besluit.

Ernstige schending van de mensenrechten

Op 25 februari jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen tegen ernstige schendingen van de mensenrechten. Klik hier voor het besluit.

De strijd tegen terrorisme

Op 24 februari jl. is het sanctieregime gewijzigd inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme, en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1230. Klik hier voor de uitvoeringsverordening.

Syrië

Op 23 februari jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië. Klik hier voor de verordening en hier voor het besluit.

Myanmar/Birma

Op 20 februari jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Myanmar/Birma. Klik hier voor de uitvoeringsverordening en hier voor het besluit.

Iran

Op 20 februari jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in verband met de situatie in Iran. Klik hier voor de uitvoeringsverordening en hier voor het uitvoeringsbesluit.

Humanitaire vrijstelling

Op 14 februari jl. is het sanctieregime gewijzigd inzake een aantal verordeningen van de Raad betreffende beperkende maatregelen met het oog op de invoeging van bepalingen inzake een humanitaire vrijstelling. Klik hier voor verordening en hier voor het besluit.

Zimbabwe

Op 14 februari jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Zimbabwe. Klik hier voor het besluit.

ISIS (Da’esh) en Al Qaida

Op 10 februari jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met de organisaties ISIS (Da’esh) en Al Qaida. Klik hier voor de uitvoeringsverordening.

Op 3 februari jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met de organisaties ISIS (Da’esh) en Al Qaida. Klik hier voor de uitvoeringsverordening.

Somalië

Op 9 februari jl. heeft er een rectificatie plaatsgevonden betreffende een aantal beperkende maatregelen ten aanzien van Somalië. Klik hier voor de rectificatie.

Wat DNB instellingen moeten doen

 • Controleer of deze verordening van toepassing is (bijvoorbeeld op uw klanten, deelnemers of gedane beleggingen).
 • Indien deze verordening van toepassing is, pas de geboden en verboden in de verordening direct toe: bevries de tegoeden en/of economische middelen en voorkom dat de tegoeden en/of economische middelen direct of indirect ter beschikking worden gesteld. Voorkom dat de verboden financiële diensten worden verleend.
 • Als de instelling constateert dat de identiteit van een relatie overeenkomt met een (rechts)persoon of entiteit als bedoeld in de sanctieregelgeving en dus een zogenaamde ‘hit’ vindt, dan moet u dit direct melden aan DNB. U kunt voor het indienen van de sanctiemelding gebruikmaken van het Digitaal Loket Toezicht (DLT) op Mijn DNB.
 • Ingeval DNB vragen heeft naar aanleiding van uw melding, beantwoord deze direct.
 • In bepaalde gevallen kan een 'hit' worden aangemerkt als ongebruikelijke transactie in de zin van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Zo ja, meld deze transactie dan ook bij de FIU-Nederland.
 • In bepaalde gevallen kan een ‘hit’ ook een incident zijn in de zin van artikel 1 Besluit prudentiële regels Wft (Bpr). Ga na of dit het geval is. Zo ja, meld de ‘hit’ dan ook als incident bij DNB.
 • Dit is een additionele nieuwsservice, instellingen behouden de verantwoordelijkheid om sanctiewetgeving tijdig en accuraat bij te houden en na te leven.

Als u vragen heeft, stel deze aan de juiste instantie. Nadere informatie hierover vindt u op Open Boek Toezicht. 

Wat AFM instellingen moeten doen

 • Controleer of deze verordening van toepassing is. Bijvoorbeeld op uw cliënten, de wederpartij bij een financiële transactie of product of de financiële diensten die u verleent.
 • Als deze verordening van toepassing is, pas dan de geboden en verboden in de verordening direct toe: bevries de tegoeden en/of economische middelen, voorkom dat de tegoeden en/of economische middelen direct of indirect ter beschikking worden gesteld en voorkom dat de verboden financiële diensten worden verleend.
 • Meld de ‘hit’ direct door het formulier in te vullen en te sturen aan de AFM via meldingsanctiewet@afm.nl. Lees de instructies op de website van de AFM.
 • Wanneer de AFM u vragen stelt naar aanleiding van uw melding, beantwoord deze dan direct. Ga ook na of de ‘hit’ kan worden aangemerkt als ongebruikelijke transactie in de zin van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Zo ja, meld deze transactie dan ook bij de FIU-Nederland.
 • In bepaalde gevallen kan een ‘hit’ ook een incident zijn in de zin van artikel 1 Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGfo). Ga na of dit het geval is. Zo ja, meld de ‘hit’ dan ook als incident bij de AFM.

Ontdek gerelateerde artikelen