Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB & AFM Sanctiealert - Stand van zaken september 2023

Sanctiebericht

DNB & de AFM informeren u graag over de stand van zaken inzake Europese en nationale sancties. Dit nieuwsbericht beslaat de periode van 1 september 2023 tot en met 30 september 2023. Gedurende deze periode hebben zich wijzigingen voorgedaan aan de sanctieregimes inzake de Sanctieregeling terrorisme 2007-II, ernstige schendingen van de mensenrechten, Oekraïne en Iran.

Gepubliceerd: 02 oktober 2023

Kop van Zuid Rotterdam

1.1 Sanctieregeling terrorisme 2007-II

Op 6 september jl. hebben er wijzigingen plaatsgevonden betreffende de Sanctieregeling terrorisme 2007-II. Het besluit van 7 december 2016 tot aanwijzing van mevrouw Nawal Hammoudi, geboren op 27 november 1985 te Schiedam, als persoon op wie de Sanctieregeling terrorisme 2007-II van toepassing is, is ingetrokken. Klik hier voor het besluit. Daarnaast is het besluit van 19 oktober 2020 tot aanwijzing van mevrouw Tugba Taskan, geboren op 9 januari 1990 te Utrecht, als persoon op wie de Sanctieregeling terrorisme 2007-II van toepassing is, ingetrokken. Klik hier voor het besluit.

1.2 Ernstige schendingen van de mensenrechten

Op 8 september jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen tegen ernstige schendingen van de mensenrechten. Klik hier voor de uitvoeringsverordening en hier voor het besluit.

1.3 Oekraïne

Op 13 september jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen. Klik hier voor de uitvoeringsverordening en hier voor het besluit.

Daarnaast is op 28 september jl. het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren. Klik hier voor de uitvoeringsverordening en hier voor het besluit.

1.4 Iran

Op 15 september jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in verband met de situatie in Iran. Klik hier voor de uitvoeringsverordening en hier voor het uitvoeringsbesluit.

1.5 Wat instellingen onder DNB-toezicht moeten doen

 • Controleer of deze verordening van toepassing is (bijvoorbeeld op uw klanten, deelnemers of gedane beleggingen).
 • Indien deze verordening van toepassing is, pas de geboden en verboden in de verordening direct toe: bevries de tegoeden en/of economische middelen en voorkom dat de tegoeden en/of economische middelen direct of indirect ter beschikking worden gesteld. Voorkom dat de verboden financiële diensten worden verleend.
 • Als de instelling constateert dat de identiteit van een relatie overeenkomt met een (rechts)persoon of entiteit als bedoeld in de sanctieregelgeving en dus een zogenaamde ‘hit’ vindt, dan moet u dit direct melden aan DNB. U kunt voor het indienen van de sanctiemelding gebruikmaken van Mijn DNB, dienst Toezicht aanvragen.
 • Ingeval DNB vragen heeft naar aanleiding van uw melding, beantwoord deze direct.
 • In bepaalde gevallen kan een 'hit' worden aangemerkt als ongebruikelijke transactie in de zin van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Zo ja, meld deze transactie dan ook bij de FIU-Nederland.
 • In bepaalde gevallen kan een ‘hit’ ook een incident zijn in de zin van artikel 1 Besluit prudentiële regels Wft (Bpr). Ga na of dit het geval is. Zo ja, meld de ‘hit’ dan ook als incident bij DNB.
 • Dit is een additionele nieuwsservice, instellingen behouden de verantwoordelijkheid om sanctiewetgeving tijdig en accuraat bij te houden en na te leven.

Als u vragen heeft, stel deze aan de juiste instantie. Nadere informatie hierover vindt u op Open Boek Toezicht.

1.6 Wat instellingen onder AFM-toezicht moeten doen

 • Controleer of deze verordening van toepassing is. Bijvoorbeeld op uw cliënten, de wederpartij bij een financiële transactie of product of de financiële diensten die u verleent.
 • Als deze verordening van toepassing is, pas dan de geboden en verboden in de verordening direct toe: bevries de tegoeden en/of economische middelen, voorkom dat de tegoeden en/of economische middelen direct of indirect ter beschikking worden gesteld en voorkom dat de verboden financiële diensten worden verleend.
 • Meld de ‘hit’ direct door het formulier in te vullen en te sturen aan de AFM via meldingsanctiewet@afm.nl. Lees de instructies op de website van de AFM.
 • Wanneer de AFM u vragen stelt naar aanleiding van uw melding, beantwoord deze dan direct. Ga ook na of de ‘hit’ kan worden aangemerkt als ongebruikelijke transactie in de zin van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Zo ja, meld deze transactie dan ook bij de FIU-Nederland. Denk daarbij ook aan de bepaling in artikel 2 van het Besluit melding transacties financiering terrorisme.
 • In bepaalde gevallen kan een ‘hit’ ook een incident zijn in de zin van artikel 1 Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGfo). Ga na of dit het geval is. Zo ja, meld de ‘hit’ dan ook als incident bij de AFM.
 • Dit is een additionele nieuwsservice, instellingen behouden de verantwoordelijkheid om sanctiewetgeving tijdig en accuraat bij te houden en na te leven.

Ontdek gerelateerde artikelen