Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Terugkoppeling onderzoek vrijgestelde betaalinstellingen

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 29 maart 2021

Vrijstelling

Uit onderzoek van DNB blijkt dat een deel van de vrijgestelde betaalinstellingen niet aan de voorwaarden voor vrijstelling voldeed en dat 84% van de respondenten niet in voldoende mate of in beperkte mate voldeed aan de vereisten van de Wwft en Sw.

In 2019 hebben alle vrijgestelde betaalinstellingen de ‘Vragenlijst integriteitsrisico vrijgestelde betaaldienstverleners 2018’ ontvangen. De vragenlijst ging over het jaar 2018 en had betrekking op onderwerpen zoals producten, diensten, transacties, cliënten, systematische integriteitsrisicoanalyse, compliance en audit. Het doel van de uitvraag was om meer inzicht te krijgen in hoeverre de vrijgestelde betaalinstellingen voldoen aan de vereisten van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) en de Sanctiewet (Sw).

Resultaten

In totaal hebben 44 instellingen de vragenlijst ingevuld. Uit de analyse die DNB  heeft uitgevoerd kan worden geconcludeerd dat een aantal instellingen niet voldeed aan de voorwaarden voor een vrijstelling. Zo overschreden instellingen het transactievolume van drie miljoen en waren ze actief in het buitenland. Deze instellingen hebben hun tekortkomingen per sommatie van DNB duurzaam hersteld waardoor zij nu voldoen aan de voorwaarden van een vrijstelling. Ook bleek dat 84% van de respondenten aangaf niet in voldoende mate of in beperkte mate de vereisten van de Wwft en de Sw na te leven.

Vervolg: Integriteitsrisicorapportage (IRAP)

Om doorlopend zicht te houden op de naleving van de vereisten van de Wwft en Sw zal voor de vrijgestelde betaalinstellingen en elektronisch geldinstellingen (egi’s) jaarlijks de IRAP worden toegestuurd. Aan de hand van de antwoorden van deze vragenlijst brengt DNB de integriteitsrisico’s in kaart die samenhangen met de klanten, producten en transacties van de instelling. Daarnaast bieden de antwoorden inzicht in de beheersmaatregelen die de instelling heeft getroffen om deze integriteitsrisico’s te mitigeren. Gezien het lagere risico dat de vrijgestelde betaaldienstverleners en egi’s met zich meebrengen ten opzichte van vergunninghoudende instellingen, omdat vrijgestelde onder andere alleen in Nederland actief mogen zijn, is de vragenlijst beperkt van omvang. Eind maart zal de IRAP 2021 klaargezet worden in het Digitaal Loket Rapportage (DLR).

Ontdek gerelateerde artikelen