Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Aanpassing toezicht op concentratierisico’s bij uitzettingen in risicovolle gebieden en depositofinanciering

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 12 december 2022

Gesprek man en vrouw

Overgang naar nieuwe wijze van toezicht op concentratierisico’s bij uitzettingen in risicovolle gebieden en depositofinanciering door banken die onder het directe toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) vallen.

Overgang nieuwe wijze toezicht

Met de komst van het Europese bankentoezicht, zijn er alternatieve instrumenten beschikbaar om toezicht te houden op het risico dat banken in te hoge mate uitzettingen doen in risicovollere landen en voor de financiering gebruik maken van deposito’s die gedekt zijn onder het Nederlandse depositogarantiestelsel. Om dit risico te beperken is in 2014 de Beleidsregel maximering ratio deposito’s en uitzettingen Wft ingevoerd. Vanwege de ontwikkelingen in de (Europese) wet- en regelgeving en het Europese bankentoezicht sindsdien, heeft DNB besloten het toezicht op de relevante risico’s instellingspecifiek te monitoren en zo nodig te adresseren. Tegen deze achtergrond heeft DNB besloten om de beleidsregel per 1 januari 2023 in te trekken.

DNB benadrukt dat banken zelf verantwoordelijk blijven voor het beheersen en mitigeren van het risico op te grote mate van uitzettingen naar risicovolle landen gefinancierd met deposito’s die onder het Nederlandse DGS vallen. Omdat dit risico onverminderd aanwezig is, zal DNB daar met inzet van alternatieve instrumenten op toe blijven zien.

Instellingspecifieke risicobeoordeling

In het kader van het Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) zal op instellingspecifieke basis worden geanalyseerd in welke mate het risico management van banken adequaat is om het risico onderliggend aan de beleidsregel te beheersen. De uitkomst zal worden meegenomen bij het vaststellen van de vereisten voor kapitaal en liquiditeit. Zo nodig, zal DNB specifieke maatregelen opleggen. Voor het monitoren van de onderliggende risico’s zal DNB in het vervolg gebruik maken van een specifieke risico beoordeling per instelling op basis van risico indicatoren, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend de omvang van uitzettingen in hoog-risico jurisdicties en de omvang van DGS gedekte deposito’s.

Verankering in SREP proces

In lijn met de EBA Guidelines on SREP and supervisory stress testing (EBA/GL/2022/03), zullen waar nodig striktere eisen worden opgelegd tijdens deze jaarlijkse, en zo nodig, tussentijdse beoordeling indien de toename van het risico daartoe aanleiding  geeft. Met het oog daarop is DNB op grond van artikel 3:111a, eerste lid, onderdeel c en tweede lid van de Wft (waarin de artikelen 104 en 104a van de richtlijn kapitaalvereisten zijn geïmplementeerd) bevoegd om diverse specifieke maatregelen te nemen. Daarbij kan bijvoorbeeld worden voorgeschreven dat activiteiten met een buitensporig risico voor de soliditeit van de bank worden beperkt of dat liquiditeitsposten of de activa op een specifieke wijze worden behandeld. Dergelijke maatregelen kunnen zo nodig ook in combinatie worden opgelegd.  

Ontdek gerelateerde artikelen