Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Aanvullende eisen voor de mogelijkheid om af te wijken van het bonusplafond voor niet-CAO personeel

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 29 december 2022

Man achter beeldscherm en telefoon

Per 1 januari 2023 worden er aanvullende eisen gesteld aan het gebruik van de uitzonderingsregel van het tweede lid van artikel 1:121 Wft. Eén van deze aanvullende eisen is de meldplicht voor instellingen die gebruik maken van de uitzonderingsregel. Instellingen die onder het toezicht van DNB staan kunnen deze melding via Mijn DNB (dienst Toezicht aanvragen) indienen.

De nieuwe voorwaarden

Met de inwerkingtreding van de Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen worden er per 1 januari 2023 aanvullende eisen gesteld aan de toepassing van de mogelijkheid tot afwijken van het bonusplafond voor niet-CAO personeel. Zo is het niet meer mogelijk om deze uitzondering toe te passen voor degenen die (i) interne controlefuncties verrichten of (ii) zich rechtstreeks bezighouden met het verlenen van financiële diensten aan consumenten (Noot 1). De mogelijkheid om af te wijken van het bonusplafond voor niet-CAO personeel geldt alleen voor exceptionele gevallen. Met exceptionele gevallen wordt veelal gedoeld op specialistisch hoogwaardig personeel dat van belang is voor de onderneming. Naast deze aanvullende eisen introduceert de wet een jaarlijkse mededelingsplicht voor financiële ondernemingen die gebruik maken van de uitzonderingsregel van het tweede lid van artikel 1:121 Wft.

De aanleiding tot aanscherping van de voorwaarden

Tijdens de evaluatie van de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen, in 2017 en 2018, kwam naar voren dat maar voor een klein deel van de medewerkers van financiële ondernemingen gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om af te wijken van het bonusplafond voor niet-CAO personeel (het tweede lid van artikel 1:121 Wft). Dit was 0,6 procent van alle medewerkers bij banken en 0,1 procent bij verzekeraars. De evaluatie liet echter ook zien dat de afwijking werd  gebruikt voor personeel waarvoor de afwijking niet was bedoeld. Om die reden is aanleiding gezien voor de bovengenoemde aanpassingen in de wet.  

Melding via Mijn DNB

Binnen twaalf maanden na het toepassen van de uitzonderingsregel dient de financiële onderneming hiervan melding te maken. Financiële ondernemingen die onder toezicht van DNB staan, kunnen deze melding via het Mijn DNB (dienst Toezicht aanvragen) indienen. Deze melding bevat onder andere een toelichting op het gebruik van de uitzonderingsregel en een onderbouwing waarom het gaat om een uitzonderlijk geval. Met vragen kunnen de instellingen terecht bij de toezichthouders.

 

Noot 1: Consument: Een niet in de uitoefening van zijn bedrijf of beroep handelende natuurlijke persoon aan wie een financiële onderneming een financiële dienst verleent. (art. 1:1 Wet op het Financieel Toezicht)

Ontdek gerelateerde artikelen