Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Sancties afgekondigd tegen Rusland

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 24 februari 2022

Wapperende Europese vlag

De EU heeft op 23 februari 2022 nieuwe sancties ingesteld tegen Rusland. Omdat het een bijzondere situatie betreft geven wij via deze nieuwsbrief een korte toelichting. Deze nieuwsbrief geeft de sancties weer die van kracht zijn op 24 februari 2022 op het moment van verzending.

Wat zijn sancties?

Sancties zijn politieke maatregelen die worden ingezet tegen (rechts)personen, organisaties of landen die internationaal recht, mensenrechten, of democratische beginselen niet naleven. Sancties worden opgelegd aan een land, organisatie of (rechts)persoon. Sancties kunnen worden opgelegd door internationale organisaties die een grote groep landen vertegenwoordigen, zoals bijvoorbeeld de Verenigde Naties (VN) of de Europese Unie (EU). Nederland voert deze sancties vervolgens uit op basis van de Sanctiewet 1977.

Sancties tegen Rusland

Op 23 februari jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen. Tevens zijn er beperkende maatregelen getroffen in antwoord op de erkenning van de niet onder regeringsgezag vallende gebieden van de oblasten Donetsk en Luhansk van Oekraïne en het sturen van Russische strijdkrachten naar die gebieden. Klik hier voor de publicatie in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Binnen het bestaande kader worden de beperkende maatregelen uitgebreid tot alle 351 leden van de Russische Doema, die op 15 februari 2022 hebben gestemd voor de oproep aan president Poetin om de onafhankelijkheid van de zelfverklaarde “Republieken” Donetsk en Loehansk te erkennen. Daarnaast worden gerichte maatregelen opgelegd aan nog eens 27 prominente personen en entiteiten die een rol hebben gespeeld bij het ondermijnen of bedreigen van de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne. Welke personen en entiteiten dit betreft, is opgesomd in de publicaties in het Publicatieblad van de Europese Unie. Voorbeelden van beperkende maatregelen zijn onder meer een bevriezing van tegoeden en een verbod om fondsen beschikbaar te stellen aan de op de lijst geplaatste personen en entiteiten. Ook wordt een reisverbod van kracht op de genoemde personen, dat dient te voorkomen dat deze personen het EU-grondgebied binnen kunnen komen of door kunnen reizen.

In het bijzonder wijzen wij hier nog op de nieuwe verordening Council Regulation (EU) 2022/263. Deze verordening legt beperkingen op aan goederen afkomstig uit de niet-gouvernementele gecontroleerde gebieden van Donetsk en Luhansk, ten aanzien van het direct of indirect verstrekken van financiering of financiële bijstand, alsmede het verzekeren en herverzekeren, met betrekking tot de invoer van dergelijke goederen. Daarnaast verbiedt de verordening handel in goederen en technologieën die gebruikt worden in bepaalde sectoren en verbiedt de verordening het verlenen van diensten in de transport-, telecommunicatie-, en energiesector. Welke goederen en technologieën dit betreft, is opgenomen in de bijbehorende Annex. Ook verbiedt de verordening de prospectie, exploratie en productie van olie, gas en minerale hulpbronnen. Het aanbieden van diensten gerelateerd aan toeristische activiteiten is ook verboden.

Wat instellingen die onder het toezicht staan van DNB moeten doen

  • Controleer of deze verordeningen van toepassing zijn (bijvoorbeeld op u, uw klanten, deelnemers of gedane beleggingen).
  • Indien deze verordeningen van toepassing zijn, pas de geboden en verboden in de verordeningen direct toe.
  • Meld enige bevriezing direct aan DNB. U gebruikt hiervoor een voorgeschreven meldformulier. Het meldformulier mailt u naar sancties@dnb.nl. Het meldformulier kan via deze pagina gedownload worden: Wegwijs in sanctieregelgeving (dnb.nl)
  • Ingeval DNB vragen heeft naar aanleiding van uw melding, beantwoord deze direct.
  • In bepaalde gevallen kan een 'hit' worden aangemerkt als ongebruikelijke transactie in de zin van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Zo ja, meld deze transactie dan ook bij FIU-Nederland.

Dit is een additionele nieuwsservice, instellingen behouden de verantwoordelijkheid om sanctiewetgeving tijdig en accuraat bij te houden en na te leven.

DNB heeft ook een attenderingsservice over wijzigingen in VN-, EU- en NL-sanctieregelingen die u via de mail kunt ontvangen. Als u hiervan gebruik wilt maken kunt u zich hiervoor aanmelden bij de nieuwsservice. Op 24 februari is een attenderingsmail verstuurd, klik hier voor de link naar dit bericht.

De ontwikkelingen rondom de situatie in Oekraïne volgen elkaar momenteel in hoog tempo op, wij verwachten van instellingen dat zij ervoor zorgen dat zij op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen. Wanneer daar aanleiding toe is zullen wij hier weer over communiceren.

Ontdek gerelateerde artikelen