Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Uitkomsten ESG (Environmental, Social, Governance) onderzoeken bij pensioenfondsen

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 21 december 2022

Gebouw met groene gevel

Hoe staan pensioenfondsen er voor waar het gaat om de beheersing van ESG-risico’s en de integratie van deze risico’s in strategie en beleggingsbeleid? In 2022 heeft DNB verschillende onderzoeken gedaan naar ESG-risico’s in de pensioensector. Met deze onderzoeken geeft DNB uitvoering aan de ambitie om duurzaamheid volledig te integreren in alle elementen van haar taakuitoefening. Deze ambitie staat in Sustainable Finance Strategie. In deze nieuwsbrief geeft DNB een terugkoppeling van deze onderzoeken. 

Pensioenfondsen hechten belang aan ESG

We zien dat ESG op de bestuursagenda staat van veel onderzochte pensioenfondsen en dat hier op verschillende wijzen invulling aan wordt gegeven binnen het beleggingsbeleid en de risicobeheercyclus.

Pensioenfondsen streven naar een positieve ESG-impact

De onderzoeken laten zien dat pensioenfondsen in hun beleggingsbeleid vaak aansluiten bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties en een aantal beleggen conform de klimaatdoelstelling van Parijs. Doelstellingen kunnen nog concreter gemaakt worden, zodat fondsbesturen de voortgang kunnen monitoren. Bijvoorbeeld door strategische doelen te vertalen naar meetbare prestatie-indicatoren (KPIs). Daarnaast kunnen veel onderzochte fondsen hun ESG engagement (beïnvloeding van een bedrijf waarin wordt geïnvesteerd) effectiever maken. Dit kan bijvoorbeeld door SMART (specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdsgebonden) doelstellingen te formuleren rondom engagement en het overwegen van desinvestering als deze doelstellingen niet gehaald worden.

ESG-risico’s niet goed geïntegreerd in het risicobeheer

Wel schieten veel onderzochte pensioenfondsen nog op een belangrijk punt tekort: ESG-risico’s worden vaak nog niet goed geïntegreerd in het risicobeheer. Onderzochte fondsen hebben bijvoorbeeld te weinig inzicht in de ESG-risico’s en de mate waarop ESG-factoren de beleggingen raken. Het is belangrijk dat fondsen duidelijk onderscheid maken tussen ESG-doelstellingen en de beheersing van ESG-risico's. Als beheersmaatregel wordt bijvoorbeeld het MVB-beleid geregeld genoemd, maar het is vaak niet duidelijk hoe het MVB-beleid risico’s verlaagt. ESG-risico’s zijn momenteel het meest concreet uitgewerkt en meetbaar gemaakt voor klimaatrisico’s, maar in mindere mate voor biodiversiteit, sociale en governance aspecten. DNB heeft biodiversiteitsverlies ook als een groot risico geïdentificeerd, zie  Biodiversiteit en de financiële sector: een kruisbestuiving? (dnb.nl).

De pensioensector loopt een klimaat transitie risico

Uit onze eigen analyses blijkt dat de pensioensector een klimaat transitierisico loopt vanwege hun blootstelling aan de fossiele sector. Volgens het laatste IPCC-rapport is er een grote kans op hoge verliezen voor investeerders in fossiele brandstoffen. 12% van de aandelen en bedrijfsobligaties van de pensioensector zijn van bedrijven die actief zijn in de fossiele sector (kolen, gas, olie, turf). De steenkoolsector heeft met name een hoog transitierisico vergeleken met de rest van de fossiele sector. De pensioensector heeft een substantiële blootstelling van minstens 16 miljard euro op de steenkoolsector. Het is van belang dat fondsen op de hoogte zijn van het transitierisico dat zij mogelijk lopen en rekening houden met de kans op stranded assets in hun portefeuille. Dit zijn assets die hebben geleden onder onverwachte of voortijdige afschrijvingen, afwaardering of omzetting in verplichtingen - als gevolg van bijvoorbeeld nieuwe regelgeving op klimaat- en milieugebied- en daardoor minder waarde blijken te hebben.

Gids voor de beheersing van klimaat- en milieurisico’s

​​​​ESG-risico’s worden steeds zichtbaarder en urgenter en DNB wil instellingen aanmoedigen om op de vaak goede ingeslagen weg door te gaan. Hierbij biedt de Gids voor de beheersing van klimaat- en milieurisico’s extra handvatten en voorbeelden van good practices, deze is op 24 oktober jl. gepubliceerd en op dit moment in consultatie.

Wat kunt u volgend jaar van ons verwachten?

Vooruitkijkend blijft in 2023 de implementatie van duurzaamheid in het toezichtraamwerk en het beoordelen van fondsen op de beheersing van ESG-risico’s een belangrijk speerpunt van DNB.  Als vervolg op de gids komt er een self-assessment voor een groot aantal fondsen. We gaan aan de hand van deze self-assessment pensioenfondsen beoordelen op de beheersing van ESG risico’s. Daarnaast  blijven we bij een fondsen  onderzoeken uitvoeren naar de integratie van ESG risico’s in het beleggingsbeleid en risicobeheer.

BOX 1

Met ESG (Environment, Social and Governance) risico bedoelen we de impact die een ESG factor heeft op het risicoprofiel van het fonds, zowel financieel als niet-financieel. Denk bijvoorbeeld aan het risico dat klimaatverandering en biodiversiteitsverlies de waarde van de beleggingen negatief beïnvloedt. Bij de “E” risico’s maken we onderscheid tussen fysieke en transitierisico’s. Fysieke risico’s hangen samen met de fysieke gevolgen van klimaatverandering en milieuaantasting, zoals bijvoorbeeld overstromingen of milieurampen met bodemvervuiling. Transitierisico’s zijn gerelateerd aan de overgang naar een klimaatneutrale economie, bijvoorbeeld veranderingen in het beleid of het marktsentiment.

Ontdek gerelateerde artikelen