Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Uitkomsten thema-onderzoek veiligstellen van geldmiddelen

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 14 december 2022

Afrit op snelweg in Nederland

In 2022 heeft DNB een thema-onderzoek uitgevoerd naar het veiligstellen van geldmiddelen door elektronischgeld- en betaalinstellingen. Graag gaan we in op de uitkomsten van dit onderzoek en de geplande toezichtactiviteiten voor dit thema in 2023.

Het veiligstellen van geldmiddelen draagt bij aan het beperken van maatschappelijke schade die kan voortkomen uit een faillissement van een elektronischgeld- of betaalinstelling. Om een beter beeld te krijgen hoe instellingen hier invulling aan geven heeft DNB een thema-onderzoek uitgevoerd, gericht op de naleving van wet- en regelgeving die betrekking heeft op het veiligstellen van geldmiddelen door elektronischgeld- en betaalinstellingen.

Belangrijkste bevindingen van het onderzoek

DNB heeft bij een selectie van instellingen geëvalueerd op welke wijze geldmiddelen worden veiliggesteld. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van deskresearch, Q&A-sessies en interviews met het bestuur en de tweede lijn (risk en compliance). Tijdens het onderzoek is door DNB vastgesteld dat de instellingen zich bewust zijn van het belang van het veiligstellen van geldmiddelen en zijn er geen incidenten vastgesteld die hebben geleid tot maatschappelijke schade. De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek zijn dat een aantal elektronischgeld- en betaalinstellingen:

  • De kredietwaardigheid van (internationale) kredietinstellingen waar derdengelden zijn ondergebracht onvoldoende monitort
  • Slechts beperkt of geen controleactiviteiten uitvoert gericht op het veiligstellen van geldmiddelen
  • Operationele en financiële risico’s met betrekking tot het veiligstellen van geldmiddelen onvoldoende aandacht krijgt bij het opstellen van risicoanalyses
  • Incidenten gerelateerd aan derdengelden (denk bijvoorbeeld aan significante reconciliatieverschillen) niet of niet tijdig rapporteert aan DNB.

DNB ziet erop toe dat instellingen maatregelen zullen treffen om de geïdentificeerde bevindingen adequaat en tijdig te beheersen.

Geplande toezichtactiviteiten in 2023

De uitkomsten van het thema-onderzoek hebben geleid tot meer inzicht in de wijze waarop elektronischgeld- en betaalinstellingen invulling geven aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Gezien het belang van het veiligstellen van geldmiddelen voor maatschappij en sector, acht DNB het als volgende stap wenselijk de guidance aan de sector rondom dit thema te vergroten. Dit zal in 2023 een speerpunt zijn in het toezicht op elektronischgeld- en betaalinstellingen. Tevens zal DNB dit thema-onderzoek in 2023 nogmaals uitvoeren bij een selectie instellingen, aangevuld met een sectorbrede questionnaire rondom het veiligstellen van geldmiddelen.

Tot slot wil DNB de instellingen bedanken voor de constructieve samenwerking gedurende het onderzoek.