Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Verklaringen van geen bezwaar

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 11 oktober 2022

Mannen in pak lopen langs elkaar

Het komt relatief vaak voor dat partijen een gekwalificeerd belang hebben zonder een daartoe bestemde verklaring van geen bezwaar. DNB wijst partijen en beleggingsondernemingen en beheerders van icbe’s daarom hierbij expliciet op deze verplichting. Bovendien hebben ook beleggingsondernemingen en beheerders van icbe’s een meldingsplicht in het kader van gekwalificeerde deelnemingen.

Op grond van artikel 3:95 Wft is het verboden om zonder een verklaring van geen bezwaar (vvgb) van DNB een gekwalificeerd belang te verwerven of een belang te vergroten in een beleggingsonderneming of beheerder van icbe’s. Er is sprake van een gekwalificeerd belang bij een (indirect) belang van minimaal 10 procent. Overtreding van deze wettelijke bepaling is naast een overtreding van de Wft tevens een economisch delict in de zin van de Wet op de economische delicten. De laatste tijd komt het steeds vaker voor dat een partij (rechtspersoon of natuurlijk persoon) een gekwalificeerd belang heeft in een beleggingsonderneming of in een beheerder van icbe’s zonder dat een daartoe bestemde vvgb is verkregen. Wanneer sprake is van een gekwalificeerd belang zonder een daartoe bestemde vvgb zal DNB deze wettelijke bepaling handhaven.

DNB roept alle (indirect) aandeelhouders van beleggingsondernemingen en beheerders van icbe’s op om te controleren of een vvgb aanwezig is voor de (indirecte) deelneming en of de vvgb voor de juiste bandbreedte is verkregen. Indien dat niet het geval blijkt te zijn, dient dit terstond gemeld te worden via natin-bobi@dnb.nl of aan de betreffende toezichthouder van de beleggingsonderneming of beheerder van icbe’s.

Beleggingsondernemingen en beheerders van icbe’s hebben ook de verplichting om jaarlijks in de maand juli opgave te doen aan DNB van de houders van een gekwalificerende deelneming in haar instelling, voor zover die bij haar bekend zijn. Deze verplichting is opgenomen in artikel 3:103, derde lid Wft. DNB roept beleggingsondernemingen en beheerders van icbe’s op om deze verplichting na te leven. Op grond van lid twee van artikel 3:103 Wft hebben beleggingsondernemingen en beheerders van icbe’s onder omstandigheden ook de verplichting om opgave te doen aan DNB wanneer een houder van een gekwalificeerde deelneming haar deelneming vergroot of wanneer deze wordt verkleind. DNB verwacht ook dat deze verplichting door beleggingsondernemingen en beheerders van icbe’s wordt nageleefd. Deze meldingen kunnen worden verstuurd aan natin-bobi@dnb.nl of aan de betreffende toezichthouder van de beleggingsonderneming of beheerder van icbe’s. Indien de jaarlijkse melding voor 2022 nog niet heeft plaatsgevonden, dient dit terstond te worden gedaan.