Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

TRANSITIENIEUWS - Geschiktheidstoetsingen in aanloop naar Wtp

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 06 juni 2023

Evenwichtige en beheerste transitie

De invoering van de Wet Toekomst Pensioenen (verder: Wtp) vraagt van pensioenfondsen een tijdige voorbereiding, zorgvuldige besluitvorming en beheerste implementatie. De transitie vraagt veel van de fondsen en heeft daarmee impact op de geschiktheid van bestuurders, interne toezichthouders, leden belanghebbendenorgaan, sleutelfunctiehouders en overige (mede)beleidsbepalers.

Bij de geschiktheidstoetsingen van nieuwe kandidaten of kandidaten die van functie veranderen besteedt DNB bijzondere aandacht aan onderstaande aandachtsgebieden, dit afhankelijk van de specifieke rol van de kandidaat in het collectief. In de komende tijd, afhankelijk van de fase waarin de transitie zich bevindt, kunnen de aandachtspunten wijzigen, DNB zal u daarover blijven informeren.

Aandachtspunten en aansluiting bij de Beleidsregel Geschiktheid

Het gaat bij geschiktheid om de kennis, vaardigheden en het professioneel gedrag van de kandidaten. De aandachtsgebieden sluiten aan bij de bestaande onderwerpen in de Beleidsregel Geschiktheid  en beogen geen nieuwe eisen te introduceren of een beperking aan te brengen. Bij toetsingen vertaalt DNB de aandachtsgebieden naar de verantwoordelijkheid van de individuele kandidaten zoals het bestuur die heeft belegd. Hieronder ziet u de vertaling van de aandachtsgebieden naar de geschiktheidseisen (en de competenties) van de Beleidsregel geschiktheid zoals de verantwoordelijkheden vaak zijn ingericht. Uiteraard is de rol en taakverdeling die het fonds voorstelt leidend.

Tabel Geschiktheidstoetsingen in aanloop naar Wtp

Proportionele toepassing

Bij de toetsing houdt DNB rekening met de specifieke functie, de aard, omvang, complexiteit en het risicoprofiel van de instelling en de samenstelling en het functioneren van het collectief. We verwachten bijvoorbeeld van een bestuurder meer diepgaande kennis, ervaring en competenties op de genoemde elementen dan een lid van een belanghebbendenorgaan.   

Voorbereiding op organisatorisch niveau

DNB verwacht van organisaties dat zij zich goed voorbereiden op de invoering van de Wtp. Een pensioenfondsorgaan dient collectief geschikt te zijn om de verantwoordelijkheid te kunnen dragen. Voldoende diversiteit, complementariteit, goede opleidingen, goede opvolgingsplanning en borgen dat individuele kandidaten voldoende tijd beschikbaar hebben voor het uitoefenen van de functie zijn daarbij van groot belang. Iedere benoeming of herbenoeming kan een bijdrage zijn aan een versterking van de collectieve geschiktheid.

Voorbeelden van individuele geschiktheidseisen

Voor de beoordeling van de geschiktheid van een voorzitter van het bestuur is het van belang dat de kandidaat zicht heeft op de transitie en de risico’s die daarbij spelen. De voorzitter moet de transitie als het ware kunnen overzien om de regie te kunnen voeren. Daarbij hoort dat de voorzitter de rolverdeling tussen de pensioenfondsorganen kent en bewaakt en de sociale partners op tijd informeert en betrekt bij de besluitvormingsprocessen.

Voor risico-gerelateerde functionarissen zullen operationele risico’s een grotere rol gaan spelen. Bij geschiktheidstoetsen zal onder meer aandacht worden besteed aan datakwaliteit, IT wendbaarheid en door de transitie toenemende cyberrisico's en uitbestedingsrisico's.

Voor kandidaten met aandachtsgebied financiële en actuariële functies zullen nieuwe aandachtsgebieden een plek krijgen in de geschiktheidstoetsingen. Denk bijvoorbeeld aan generatie-effecten die een rol gaan spelen, de vaststellingen van risicohoudingen per leeftijdscohort en de vertaling daarvan naar het beleggingsbeleid.

Van kandidaten met een communicatieprofiel wordt verwacht dat zij een effectieve bijdrage kunnen leveren aan een gedegen besluitvormingsproces door tijdige en heldere communicatie met voldoende transparantie naar de deelnemers en overige stakeholders.

Op onze website open boek toezicht zullen wij indien relevant nieuwe voorbeelden publiceren zodat kandidaten zicht hebben op onze verwachtingen en zich goed kunnen voorbereiden op de functie en een toetsing.