Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch

Banken

Laatst bijgewerkt: 19 juli 2024 04:00

 • Statutaire naam: flatexDEGIRO Bank Dutch Branch
 • Handelsnaam: flatexDEGIRO Bank Dutch Branch
 • Statutaire zetel: FRANKFURT AM MAIN, DUITSLAND
 • KvK: 82510245
 • LEI-code: 5299001M6691CFX25J30
 • Relatienummer DNB: R182877
 • Type: Bank - CI
 • Toelichting Dit bijkantoor in Nederland staat uitsluitend onder integriteittoezicht van DNB. De bank is officieel gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Unie, of in Noorwegen, IJsland of Liechtenstein, en staat onder toezicht in dat land. Tegoeden op rekeningen bij deze bank zijn niet gedekt door het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Contactgegevens

Vestigingsadres

 • Adres: Amstelplein 1 9e verdieping
 • Postcode: 1096HA
 • Plaats: AMSTERDAM
 • Land: Nederland

EU paspoort (in)

Artikel Activiteit Begindatum
Art. 2:14 Wft Bijkantoor in NL van een bank uit EER 01. In ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare gelden 22-04-2021
02. Verstrekken van leningen 22-04-2021
04c. Uitvoering van betalingstransacties, met inbegrip van geldovermakingen, op een betaalrekening bij de betalingsdienstaanbieder van de gebruiker of bij een andere betalingsdienstaanbieder. 22-04-2021
07a. geldmarktinstrumenten (cheques, wissels, depositocertificaten, enz) 22-04-2021
07b. valuta's 22-04-2021
07c. financiële futures en opties 22-04-2021
07d. swaps en soortgelijke financieringsinstrumenten 22-04-2021
07e. effecten 22-04-2021
08. Deelneming aan effectenemissies en dienstverichtingen in verband daarmee 22-04-2021
11. Vermogensbeheer en -advisering 22-04-2021
12. Bewaarneming en beheer van effecten 22-04-2021
14. Verhuur van safes 22-04-2021

MiFID-matrix

A) Beleggingsdiensten en -activiteiten B) Nevendiensten
C) Financiële instrumenten 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. X X X X X X X
2. X X X X X X X
3. X X X X X X X
4. X X X X X X X
5. X X X X X X X
6. X X X X X X X
7. X X X X X X X
8. X X X X X X X
9. X X X X X X X
10. X X X X X X X

Deel A Beleggingsdiensten en -activiteiten.

 1. Het ontvangen en doorgeven van orders met betrekking tot één of meer financiële instrumenten.
 2. Het uitvoeren van orders voor rekening van cliënten.
 3. Het handelen voor eigen rekening.
 4. Vermogensbeheer.
 5. Beleggingsadvies.
 6. Het overnemen van financiële instrumenten en/of plaatsen van financiële instrumenten met plaatsingsgarantie.
 7. Het plaatsen van financiële instrumenten zonder plaatsingsgarantie.
 8. Het exploiteren van multilaterale handelsfaciliteiten.

Deel B Nevendiensten

 1. Bewaring en beheer van financiële instrumenten voor rekening van cliënten, met inbegrip van bewaarneming en daarmee samenhangende diensten zoals contanten- en/of zekerhedenbeheer.
 2. Het verstrekken van kredieten of leningen aan een belegger om deze in staat te stellen een transactie in één of meer financiële instrumenten te verrichten, bij welke transactie de onderneming die het krediet of de lening verstrekt, als partij optreedt.
 3. Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenheden, alsmede advisering en dienstverrichting op het gebied van fusies en overnames van ondernemingen.
 4. Valutawisseldiensten voorzover deze samenhangen met het verrichten van beleggingsdiensten.
 5. Onderzoek op beleggingsgebied en financiële analyse of andere vormen van algemene aanbevelingen in verband met transacties in financiële instrumenten.
 6. Diensten in verband met het overnemen van financiële instrumenten.
 7. Beleggingsdiensten en -activiteiten alsmede nevendiensten van het type vermeld in deel A of B van bijlage I die verband houden met de onderliggende waarde van de derivaten, als bedoeld in de punten 5, 6, 7 en 9 van deel C, voorzover deze in verband staan met de verlening van beleggings- of nevendiensten.

Deel C Financiële instrumenten

 1. Effecten.
 2. Geldmarktinstrumenten.
 3. Rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging.
 4. Opties, futures, swaps, rentetermijncontracten en andere derivatencontracten die betrekking hebben op effecten, valuta, rentevoeten of rendementen, of andere afgeleide instrumenten, indexen of maatstaven en die kunnen worden afgewikkeld door middel van materiële aflevering of in contanten.
 5. Opties, futures, swaps, rentetermijncontracten en andere derivatencontracten die betrekking hebben op grondstoffen en in contanten moeten of mogen worden afgewikkeld naar keuze van een van de partijen (tenzij de reden het in gebreke blijven is of een andere gebeurtenis die beëindiging van het contract tot gevolg heeft).
 6. Opties, futures, swaps en andere derivatencontracten die betrekking hebben op grondstoffen en alleen kunnen worden afgewikkeld door middel van materiële levering, mits zij worden verhandeld op een gereglementeerde markt en/of een MTF.
 7. Andere, niet in deel C, punt 6 vermelde opties, futures, swaps, termijncontracten en andere derivatencontracten die betrekking hebben op grondstoffen, kunnen worden afgewikkeld door middel van materiële levering en niet voor commerciële doeleinden bestemd zijn, en die de kenmerken van andere afgeleide financiële instrumenten hebben, waarbij o.a. in aanmerking wordt genomen of de clearing en afwikkeling via erkende clearinghouses geschiedt en of er regelmatig sprake is van "margin calls" (verzoek om storting van extra zekerheden).
 8. Afgeleide instrumenten voor de overdracht van het kredietrisico.
 9. Financiële contracten ter verrekening van verschillen ("contracts for differences").
 10. Opties, futures, swaps, termijncontracten en andere derivatencontracten met betrekking tot klimaatvariabelen, vrachttarieven, emissievergunningen, inflatiepercentages of andere officiële economische statistieken, en die contant moeten, of, op verzoek van één der partijen, kunnen worden afgewikkeld (anderszins dan op grond van een verzuim of een ander ontbindend element), alsmede andere derivatencontracten met betrekking tot activa, rechten, verbintenissen, indices en maatregelen dan die vermeld in Deel C en die de kenmerken van andere afgeleide financiële instrumenten bezitten, waarbij o.a. in aanmerking wordt genomen of zij op een gereguleerde markt of MTF worden verhandeld of via erkende clearinghouses, en tevens of er regelmatig sprake is van "margin calls" (verzoek om storting van extra zekerheden).