Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

07 februari 2011 Toezicht Toezichtlabel Factsheet

De European Banking Authority (EBA) is de micro prudentieel toezichthoudende autoriteit voor de banksector in Europa en maakt onderdeel uit van het European System of Financial Supervisors. De EBA is gevestigd in Londen. DNB is lid van de Board of Supervisors, het hoogste en besluitvormende orgaan van EBA.

De EBA komt voort uit het oude Committee of European Banking Supervisors (CEBS) en is opgericht per 1 januari 2011 door een verordening van het Europees Parlement en de Raad.

Taken en bevoegdheden

De EBA heeft de volgende hoofdtaken:

  • Bevorderen van de kwaliteit en harmonisatie van toezichtregelgeving, -normen en -praktijken;
  • Bijdragen aan een consistente toepassing van EU regelgeving, met name door het waarborgen van een consistente toezichtpraktijk door nationale EU toezichthouders en het voorkomen van toezichtarbitrage;
  • Bemiddelen en schikken bij meningsverschillen tussen EU toezichthouders over de toepassing van EU regelgeving.


Hiertoe heeft de EBA de bevoegdheden om bindende technische standaarden, richtsnoeren en aanbevelingen op te stellen. Bindende standaarden worden bekrachtigd door de Europese Commissie, zijn direct toepasbaar en hoeven niet in nationale wet- en regelgeving geïmplementeerd te worden. Richtsnoeren en aanbevelingen dienen nationaal geïmplementeerd te worden en werken volgens het “pas-toe-of-leg-uit” principe.

De Omnibus Richtlijn bepaalt voor welke gebieden de EBA de bevoegdheid krijgt om bindende technische standaarden op te stellen of bindend te bemiddelen. Deze Richtlijn wijst daartoe artikelen aan in de Capital Requirements Directive.

In het geval van een door de ESRB en Europese Raad uitgeroepen noodsituatie, heeft de EBA de bevoegdheid om aanwijzingen te geven aan een nationale toezichthouder. Daarbij passeert ze alleen de nationale toezichthouders, indien deze geen opvolging geven richting de instelling aan de aanwijzing van de EBA en indien Europese regelgeving niet juist wordt toegepast. Een EBA aanwijzing mag echter wel alleen onder een belangrijke voorwaarde gegeven worden: ze mag geen gevolgen hebben voor de staatsbegroting van een lidstaat.

Structuur van EBA

Board of Supervisors

De Board of Supervisors bestaat uit stemmende en niet-stemmende leden. Tot de stemmende leden worden alle personen gerekend die aan het hoofd staan van een nationale autoriteit in een Europese lidstaat verantwoordelijk voor het (prudentieel) toezicht op kredietinstellingen. Tot de niet-stemmende leden van de Board of Supervisors behoren de EBA voorzitter en afgevaardigden van de Europese Commissie, de ECB, de ESRB, EIOPA en ESMA.

De Board of Supervisors is een onafhankelijk orgaan wiens leden dienen te handelen in het belang van de Europese Unie. De Board of Supervisors heeft als taak om richting te geven aan de werkzaamheden van EBA en is het hoogste beslisorgaan. Besluitvorming door de Board of Supervisors vindt in principe plaats op basis van meerderheid van stemmen. Alleen besluitvorming over bindende technische standaarden, richtsnoeren en aanbevelingen vindt plaats op basis van een gekwalificeerde meerderheid met een stemverhouding als gedefinieerd in het Verdrag van Nice.

Management Board

De EBA Management Board bestaat uit de EBA voorzitter en 6 andere stemmende leden van de Board of Supervisors. De leden dienen te handelen in het belang van de Europese Unie. De Management Board heeft als taak om er op toe te zien dat EBA haar missie en haar taken conform de regelgeving uitvoert. Besluitvorming in de Management Board vindt plaats op basis van een meerderheid van de stemmen.

EBA voorzitter

De EBA voorzitter vertegenwoordigt de EBA en wordt gekozen door de Board of Supervisors. De EBA voorzitter is verantwoordelijk voor het voorbereiden van de werkzaamheden van de Board of Supervisors en zit de vergaderingen van de Board of Supervisors en Management Board voor. De EBA voorzitter is gekozen voor een termijn van vijf jaar, welke één keer verlengd kan worden. Per 1 maart 2011 is Andrea Enria (Italië) gekozen als eerste EBA voorzitter. Thomas Huertas (Verenigd Koninkrijk) is door de Board of Supervisors benoemd tot vice-voorzitter.

Executive Director

De Executive Director leidt de EBA en wordt gekozen door de Board of Supervisors. De Executive Director is verantwoordelijk voor het dagelijks management van de EBA en het voorbereiden van de werkzaamheden van de Management Board. De Executive Director zorgt voor de uitvoering van het jaarlijkse werkprogramma van de EBA, volgens de aanwijzingen van de Board of Supervisors en onder toezicht van de Management Board. De Executive Director is gekozen voor een termijn van vijf jaar, welke één keer verlengd kan worden. Op 2 maart 2011 is Adam Farkas (Hongarije) gekozen tot Executive Director. Zijn benoeming moet nog worden goedgekeurd door het Europees Parlement.

EBA Standing Committees

De EBA ledenstructuur bestaat uit vijf Standing Committees en een review panel, te weten:

  • Standing Committee on Regulation and Policy: gedeeld voorzitterschap EBA director on regulations en David Rozumek (Tsjechië)
  • Standing Committee on Accounting, Reporting and Auditing: voorzitter Didier Elbaum (Frankrijk)
  • Standing Committee on Oversight and Practices: voorzitter Fernando Vargas (Spanje)
  • Standing Committee on Operations and IT: voorzitter EBA director on operations
  • Standing Committee on Financial Innovation: voorzitter Anthony Kruizinga (Nederland)
  • Review Panel: voorzitter EBA alternate chair, Thomas Huertas (Verenigd Koninkrijk).


Board of Appeal

De Board of Appeal is een gemeenschappelijk orgaan van de drie Europese toezichtautoriteiten. Ze bestaat uit 6 leden en beslist over beroep dat wordt aangetekend tegen individuele beslissingen genomen door EBA. De beslissingen van de Board of Appeal kunnen worden aangevochten bij het gerechtshof van de Europese Unie. Personeel van EBA, nationale toezichtautoriteiten of andere instellingen betrokken bij EBA, kunnen geen lid zijn van de Board of Appeal. De besluiten worden genomen met een meerderheid van de stemmen van ten minste vier van de zes leden.

Banking Stakeholder Group

Ter bevordering van het overleg met alle belanghebbenden op gebieden die relevant zijn voor de taken van de Autoriteit, wordt een Banking Stakeholder Group opgericht. Het doel van de Banking Stakeholder Group is om het consultatieproces van bindende technische standaarden, richtsnoeren en aanbevelingen van de EBA te faciliteren.
De EBA Banking Stakeholder Group bestaat uit 30 leden, die een goede afspiegeling vormen van de krediet- en beleggingsinstellingen in de Europese Unie, consumenten en andere belanghebbenden. Minimaal 5 van de leden zullen bestaan uit personen de wetenschappelijke wereld. Daarnaast zijn 10 leden afgevaardigden van financiële instellingen, waarvan 3 vertegenwoordigers van coöperatieve banken en spaarbanken.

Overige Europese toezichthouders

EBA is de evenknie van de European Securities and Markets Authority (ESMA) in de effectensector en van de European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) in de verzekerings- en pensioensector.

Relevant voor:

  • Banken