Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

FSC: “Door hoge inflatie nemen kwetsbaarheden voor het financieel systeem toe”

Persbericht

Gepubliceerd: 02 december 2022

Huizen in aanbouw

De Nederlandse economie heeft ondanks de recente afkoeling een goede uitgangspositie. Tegelijkertijd is de economische en financiële situatie met grote onzekerheden omgeven waardoor risico’s voor de financiële stabiliteit toenemen, zo constateerde het Financieel Stabiliteitscomité (FSC) in zijn vergadering van 10 november. Het FSC spreekt zijn zorgen uit over de hoge inflatie, met als gevolg oplopende rentes en onderschrijft de oproep van de ESRB dat banken prudent moeten omgaan met de beschikbare kapitaalruimte.

Verder heeft het FSC gesproken over de ontwikkelingen op energiemarkten, waar risico’s bij energiebedrijven zich niet naar het financiële systeem mogen verplaatsen. Daarnaast sprak het FSC over de leveragelimiet bij beleggingsfondsen, waarbij Europese consistentie en coördinatie wenselijk is. Ten slotte is het Reglement van Orde alvast vastgesteld ter voorbereiding op de wettelijke verankering van het FSC.

Actuele ontwikkelingen en risico’s financiële stabiliteit

Het macro-economisch beeld voor Nederland is nog relatief goed. Hoewel de werkloosheid licht oploopt blijft de arbeidsmarkt krap en het aantal faillissementen tot nu toe beperkt. Het financiële systeem heeft de economische en monetaire aanpassingen goed doorstaan. De normalisatie van financiële condities leidt tot stabilisatie en afbouw van onderliggende kwetsbaarheden, zoals een welkome afkoeling op de huizenmarkt. Tegelijkertijd bevat de huidige economische en financiële situatie grote onzekerheden, waarbij met name de hoge inflatie de terugbetaalcapaciteit van schulden verslechtert. Banken moeten rekening houden met kwetsbaarheden en neerwaartse risico’s die kunnen leiden tot toenemende kredietverliezen en waar nodig tijdig voorzieningen treffen en buffers op peil houden. Het FSC spreekt af om staartrisico’s en de potentiële impact daarvan op financiële stabiliteit nader te verkennen.

Het FSC verwelkomt het initiatief van de Europese Commissie om de begrotingsafspraken te herzien en meer te richten op schuldhoudbaarheid, maar stelt ook dat de precieze vormgeving en handhaving van cruciaal belang zijn. Daarnaast blijft het FSC de ontwikkelingen in de pensioensector zorgvuldig monitoren en zal het in een volgende vergadering de liquiditeitsrisico’s voor institutionele beleggers nader bespreken. Ten slotte constateert het FSC dat de recente onrust op cryptomarkten nogmaals laat zien dat het risicovolle activa zijn die meestal geen adequate dekking hebben en niet altijd door even betrouwbare partijen worden beheerd. Geregistreerde crypto-ondernemingen staan niet onder prudentieel toezicht van DNB of onder gedragstoezicht van de AFM. Dit kan in de toekomst veranderen wanneer de Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) van kracht wordt.

Financiële stabiliteitsrisico’s bij energiederivaten

Het FSC beschouwt een prijslimiet op de gasmarkt als onverstandig, omdat een prijslimiet de onbalans van vraag en aanbod niet oplost, het goed functioneren van de gasmarkt aantast en tot lagere verhandelde volumes kan leiden. De hogere margeverplichtingen voor energiebedrijven op hun derivatenposities verdienen aandacht. Het verlagen van onderpandeisen kan risico’s naar het financiële systeem verplaatsen en is derhalve niet wenselijk. Het FSC steunt verdere analyses naar risico’s bij de derivatenhandel van energiebedrijven om beter zicht te krijgen op risico’s voor het financiële systeem en op de vraag of aanvullende regulering opportuun is.

Hefboomfinanciering bij beleggingsfondsen

Hefboomfinanciering bij beleggingsfondsen kan bestaande risicokanalen versterken en een oorzaak of katalysator zijn van liquiditeitsstress en financiële instabiliteit. Het FSC geeft aan dat, daar waar hefboomfinanciering een duidelijke bron of versterker is van risico’s, een leveragelimiet risico’s kan verminderen, maar risico’s zich ook zouden kunnen verplaatsen. Daarom stelt het FSC dat verdere Europese consistentie en coördinatie van dit instrument wenselijk is. In ieder geval wordt de inzet van leveragelimieten voor beleggingsfondsen verder onderzocht.

Het FSC benadrukt dat het van belang is om de gevolgen van potentiële liquiditeitsdruk en het liquiditeitsbeheer bij beleggingsfondsen voor institutionele beleggers beter in kaart te brengen en dit in samenhang met de rol van onder andere geldmarktfondsen te monitoren. Het FSC maant tot alertheid op verborgen hefboomrisico’s in de niet-bancaire financiële sector en dat regelgeving niet achterblijft bij actuele ontwikkelingen.

Vaststellen Reglement van Orde

Het FSC verwelkomt het wetsvoorstel, dat op 17 november door de Tweede Kamer is aangenomen, waarmee het FSC een wettelijke basis krijgt. Conform hetgeen is bepaald in dat wetsvoorstel, stemden de deelnemers in met een Reglement van Orde die de verdere werkwijze van het overleg regelt in overeenstemming met de bestaande praktijk. Dit reglement zal van toepassing zijn zodra de wet in werking treedt. 

Volgende vergadering
De eerstvolgende vergadering van het FSC vindt plaats in februari of maart 2023.

In het Financieel Stabiliteitscomité spreken vertegenwoordigers van de Autoriteit Financiële Markten, De Nederlandsche Bank en het ministerie van Financiën over ontwikkelingen op het gebied van de stabiliteit van het Nederlandse financiële stelsel. Het Centraal Planbureau neemt als externe deskundige deel aan de vergaderingen. De President van DNB is voorzitter van het FSC.

Verslag Financieel Stabiliteitscomité 10 november 2022

151KB PDF
Download Verslag Financieel Stabiliteitscomité 10 november 2022

Ontdek gerelateerde artikelen