Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Dienst Toezicht aanvragen: nieuwe formulieren

Formulier Uitvraag overbruggingsplan pensioenfondsen

Per 17 januari 2024

Op grond van artikel 150q, lid 2 van de PW of artikel 145p, lid 2 van de Wvb dient het pensioenfonds ter instemming het overbruggingsplan in bij DNB. Ten behoeve van die beoordeling door DNB wordt door het pensioenfonds een standaard rapportage ingediend. Met dit meldingsformulier kunt u het overbruggingsplan indienen.

Aanvraagformulier partiële beoordeling invaarbesluit pensioenfondsen

Per 26 oktober 2023

Met dit formulier kan een pensioenfonds een partiële beoordeling aanvragen van een of meerdere afgebakende delen van het invaarbesluit van het fonds. Het aanvragen van een partiële beoordeling kan alleen als de besluitvorming door het fonds over het betreffende deelonderwerp is afgerond en na schriftelijke toestemming van de account toezichthouder. DNB toetst of het voorgelegde deel van de invaarbesluitvorming voldoet aan de eisen van de Pensioenwet en baseert de beoordeling van de uiteindelijke invaarmelding voor de betreffende deelgebieden op de uitkomst van de partiële beoordeling.

Melding vermeende illegale financiële dienstverlener

Per 15 september 2023

U kunt nu digitaal melding doen van een vermoedelijke illegale financiële dienstverlener. Het melden via dit formulier heeft onze voorkeur. Ons team handhaving illegaliteit gaat hiermee aan de slag.

Formulier voor overige vergunningaanvragen, registratieverzoeken en kennisgevingen Markttoegang

Per 15 september 2023

U vult dit formulier in omdat u een vergunning voor een bijkantoor verzekeraar wilt aanvragen, een bepaalde kennisgeving wilt doen of u wilt een wijziging van een bestaande registratie voor een vrijstelling of uitzondering aanvragen. Tevens is het mogelijk om via dit formulier een vergunningaanvraag voor een clearinginstelling in te dienen.

Meldingsformulier invaarbesluit en implementatieplan pensioenfondsen

Per 1 juli 2023

Vanaf 1 juli 2023 kunnen pensioenfondsen hun invaarbesluit en implementatieplan indienen bij DNB. Dat kan door middel van het Meldingsformulier invaarbesluit en implementatieplan pensioenfondsen. U kunt met het meldingsformulier de volgende documenten en meldingen indienen:

  • (indien van toepassing) een verzoek om ontheffing van de regels voor invaren (op grond van artikel 150oa of artikel 145na Wvb)
  • (indien van toepassing) een melding van een direct op het invaren volgende collectieve waardeoverdracht bij liquidatie (als bedoeld in artikel 84 Pw en artikel 92 Wvb).

De toelichting op dit meldingsformulier vindt u hier: toelichting-meldingsformulier-invaarbesluit.pdf.

Als de melding compleet is ingediend, gaat DNB de melding beoordelen. DNB streeft ernaar om dat binnen zes maanden te doen. Of dat lukt, is onder meer afhankelijk van de kwaliteit van de door u ingediende stukken.

Formulier Uitvraag overbruggingsplan pensioenfondsen

Per 1 juli 2023

Let op: dit formulier is alleen in bepaalde periodes beschikbaar. In januari 2024 wordt dit formulier weer beschikbaar gesteld voor pensioenfondsen.

Op grond van artikel 150q, lid 2 van de PW of artikel 145p, lid 2 van de Wvb dient het pensioenfonds ter instemming het overbruggingsplan in bij DNB. Ten behoeve van die beoordeling door DNB wordt door het pensioenfonds een standaard rapportage ingediend. Met dit meldingsformulier kunt u het overbruggingsplan indienen.

Aanvraag voor een ontheffing van een trustkantoor

Per 22 juni 2023

In bijzondere gevallen kan DNB een ontheffing verlenen van het verbod om met zetel in Nederland zonder een daartoe door DNB verleende vergunning, beroeps- of bedrijfsmatig trustdiensten te verlenen als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Met dit formulier vraagt u een ontheffing aan.

Formulier reikwijdtevragen

Per 11 mei 2023

Twijfelt u of een bedrijfsmodel onder toezicht valt? U kan deze vraag via dit formulier aan DNB voorleggen. Dit is een zogeheten reikwijdtevraag. In uw concrete casus kan DNB dan een standpunt innemen: kan uw eigen analyse over het toepasselijke toezichtrecht gevolgd worden of komt DNB tot een andere conclusie.

Let op: Helaas is de wachttijd voor het behandelen van reikwijdtevragen opgelopen. We kunnen nieuwe verzoeken tot een reikwijdteoordeel tijdelijk niet meteen in behandeling nemen. Vanaf 1 oktober a.s. pakken we binnengekomen verzoeken weer op. U kunt uw verzoek wel alvast indienen via Mijn DNB. Wij danken u voor uw begrip.

Meldingsformulier Collectieve waardeoverdracht Verzekeraars of PPI’s

Per 1 april 2023

Om een collectieve waardeoverdracht (CWO) op verzoek van de werkgever te mogen uitvoeren stelt artikel 83 van de Pensioenwet (Pw) onder meer als voorwaarde dat de overdragende pensioenuitvoerder het voornemen tot waardeoverdracht uiterlijk drie maanden voor de beoogde datum van waardeoverdracht schriftelijk meldt bij DNB. Op grond van artikel 90 Pw geldt deze voorwaarde ook voor cwo’s van een verzekeraar naar een pensioeninstelling uit een andere lidstaat en voor cwo’s van een pensioenuitvoerder naar een verzekeraar met zetel buiten Nederland. Met dit formulier meldt u (verzekeraar of PPI) een voorgenomen CWO op grond van artikel 83 of artikel 90 Pw.

Formulier 'Overige aanvragen en meldingen'

Per 6 januari 2023

Dit formulier vult u in voor een aanvraag, melding, kennisgeving of notificatie waarvoor geen ander specifiek formulier beschikbaar is. Bij het invullen kiest u voor welke activiteit u toestemming vraagt of welke activiteit u wil melden of notificeren. Gebruik het formulier voor:

  • Melding gedragscode actuariële organisaties
  • Melding XB- vergunning Nederlandse pensioenfondsen
  • Eenmalig vergroten risicoprofiel in tekortsituatie o.g.v. art.36 Besluit ftk
  • Beoordelen partieel intern model vereist eigen vermogen
  • Portefeuilleovergang bij fusie of splitsing
  • Melding oprichting pensioenfonds
  • Melding toezichtincidenten

Meldingsformulier afwijken bonusplafond niet-CAO personeel 

Per 6 januari 2023

Op grond van artikel 1:121, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht (Wft) bedraagt de variabele beloning voor een natuurlijke persoon werkzaam onder de verantwoordelijkheid van financiële ondernemingen met zetel in Nederland maximaal 20%. Instellingen die gebruik maken van deze uitzondering moeten hiervan jaarlijks gemotiveerd mededeling doen aan DNB, binnen 12 maanden na de indienststelling. Met dit formulier doet u de mededeling.

Ontheffing of instemming voor banken (LSI’s)

Per 6 januari 2023

DNB kan voor banken, gekwalificeerd als Less Significant Institutions (LSI’s), op verzoek in bijzondere gevallen geheel of gedeeltelijk ontheffing verlenen van bepaalde artikelen in de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Capital Requirements Regulation (CRR), de European Market Infrastructure Regulation (EMIR) of de Payment Services Directive (PSD) als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Ook heeft u in bepaalde situaties instemming nodig van DNB. Met dit formulier vraagt u een ontheffing of instemming aan.

Sanctiemelding ter uitvoering van Artikel 3 Regeling Toezicht Sanctiewet 1977

Per 30 juni 2022

Met dit formulier kan een financiële instelling een melding doen als wordt geconstateerd dat de identiteit van een relatie overeenkomt met een persoon of entiteit, als bedoeld in een sanctieregeling. 

Aanvraag voor een ontheffing of instemming voor beleggingsondernemingen

Per 21 maart 2022

DNB kan op verzoek in bijzondere gevallen geheel of gedeeltelijk ontheffing verlenen van bepaalde artikelen in de Verordening prudentiële vereisten voor beleggingsondernemingen (EU) 2019/2033 (IFR) of de Wet op het financieel toezicht (Wft). Ook heeft u in bepaalde situaties instemming nodig van DNB. Met dit formulier vraagt u een ontheffing of instemming aan.

Formulier voor het indienen van een bezwaarschrift

Per 3 december 2021

Met dit formulier dient u een bezwaarschrift in tegen een besluit van DNB.

Aanvraag voor een ontheffing of instemming voor verzekeraars

Per 9 september 2021

DNB kan op verzoek geheel of gedeeltelijk ontheffing verlenen van bepaalde artikelen in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Ook heeft u in bepaalde situaties instemming nodig van DNB. Met dit formulier vraagt u een ontheffing of instemming aan.

Aanvraag aanvangstoetsing uiteindelijk belanghebbende

Per 15 april 2021

Met dit formulier wordt een toetsing aangevraagd door de uiteindelijk belanghebbende (UBO: Ultimate beneficial owner) van een wisselinstelling, een trustkantoor met zetel in Nederland of een aanbieder van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta dan wel een aanbieder van bewaarportemonnees (cryptodienstverlener).

Formulier uitgaande notificaties

Per 4 maart 2021

Betaalinstellingen, Elektronischgeldinstellingen en verzekeraars met zetel in Nederland kunnen met dit formulier de notificatieprocedure starten om actief te worden in andere lidstaten van de Europese Economische Ruimte.