Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Aanwijzing voor Triodos Bank N.V. in 2019 wegens het niet voeren van een beheerste en integere bedrijfsvoering

Handhavingsmaatregelen

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 6 maart 2019 een aanwijzing gegeven aan Triodos Bank N.V. (Triodos). DNB heeft vastgesteld dat Triodos wettelijke verplichtingen op het gebied van klantintegriteit heeft geschonden. Inmiddels heeft Triodos haar informatiesystemen zodanig aangepast dat wel aan deze verplichtingen wordt voldaan.

Gepubliceerd: 04 april 2024

Toorop ingang

Integere bedrijfsvoering 

De Wet op het financieel toezicht (Wft) beoogt met regulering van de financiële sector onder andere de integriteit van het financiële systeem te bevorderen. Hierbij gaat het onder meer over het tegengaan van belangenverstrengeling, wetsovertredingen en/of andere handelingen die maatschappelijk ongewenst zijn. Met het oog daarop diende Triodos te beschikken over een adequate systematische risico analyse (hierna: SIRA) die periodiek moet worden bijgesteld. Voorts diende Triodos de uit de SIRA volgende (rest-)risico’s om te zetten in adequaat beleid, procedures en maatregelen. Triodos is hierin tekortgeschoten. 

Beheerste bedrijfsvoering

Triodos diende te beschikken over een informatiesysteem dat een effectieve beheersing van de bedrijfsprocessen en de risico’s mogelijk maakte en dat voorziet in interne en externe informatiebehoefte. Triodos is hierin tekortgeschoten.

Aanwijzing

De aanwijzing strekte ertoe dat Triodos haar beleid en procedures op het gebied van cliëntenonderzoek zodanig zou aanpassen en alle cliëntendossiers zou reviseren, zodat Triodos in staat zou zijn om een voortdurende controle op haar cliënten van de Nederlandse branche en diens transacties te verrichten. Bij besluit van 29 juni 2020 heeft DNB de begunstigingstermijn waarbinnen Triodos aan de aanwijzing diende te voldoen gewijzigd. Triodos diende uiterlijk april 2022 de aanwijzing volledig te hebben opgevolgd.

Uit het door DNB in 2023 uitgevoerde validatieonderzoek is gebleken dat Triodos in voldoende mate aan de voorgeschreven gedragslijn heeft voldaan.

Triodos heeft op 21 maart 2019 zelf ook al bekendgemaakt dat ze een aanwijzing van DNB heeft gekregen om haar processen met betrekking tot cliëntenonderzoek en transactiemonitoring te verbeteren.

Bezwaar

Er is tegen de aanwijzing en het wijzigingsbesluit geen bezwaar gemaakt. Hierdoor zijn deze besluiten onherroepelijk geworden.

Lees hieronder de aanwijzing en het wijzigingsbesluit, met uitzondering van vertrouwelijke gegevens. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de Publieksvoorlichting van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis). 

Wijzigingsbesluit Triodos Bank N.V.

278KB PDF
Download Wijzigingsbesluit Triodos Bank N.V.

Aanwijzingsbesluit Triodos Bank N.V.

270KB PDF
Download Aanwijzingsbesluit Triodos Bank N.V.

Actuele stand van zaken Triodos Bank N.V.

84KB PDF
Download Actuele stand van zaken Triodos Bank N.V.

Ontdek gerelateerde artikelen