Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB kiest voor proportionele invulling RSR 2021 (in te sturen in 2022)

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 20 september 2021

DNB Toorop aan het water

DNB stelt ieder jaar vast hoe ze invulling geeft aan de wettelijke eis ten aanzien van het aanleveren van de RSR en een proportionele toepassing daarvan. Het merendeel van de verzekeraars hoeft over 2021 geen volledige RSR aan te leveren. DNB vraagt wel aan enkele zeer grote instellingen om een uitwerking aan te leveren van enkele specifieke in de RSR voorgeschreven hoofdstukken. Ook zal risicogebaseerd aan enkele andere verzekeraars worden verzocht een volledige RSR aan te leveren. Verzekeraars die dit betreft worden hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld vóór 1 oktober. Uiteraard blijft voor alle verzekeraars de wettelijke eis van kracht om, driejaarlijks een volledige RSR aan te leveren en in de tussenliggende jaren, indien van toepassing, een samenvatting van materiële wijzigingen in te sturen.

Achtergrond informatie Regular Supervisory Report en tussenrapportages

Verzekeraars moeten ten minste eens in de drie jaar een Regular Supervisory Report (RSR) inleveren bij DNB, tenzij DNB verzoekt een andere frequentie te hanteren. Deze rapportageverplichting is vastgelegd in de Solvency II-regelgeving.

Verzekeraars moeten naast de driejaarlijkse RSR ook in de tussenliggende jaren een tussenrapportage inleveren. In deze tussenrapportage moeten ze melden of zich al dan niet materiële wijzigingen hebben voorgedaan in het boekjaar. Als er wijzigingen zijn opgetreden, moeten zij deze toelichten in de rapportage, conform artikel 312 lid 1a, lid 2 en lid 3 van de Solvency II Gedelegeerde Verordeningen. Deze verplichting geldt zowel op het niveau van de juridische entiteit als op groepsniveau.

Materiële wijzigingen

Materiële wijzigingen zijn alle wijzigingen die de besluitvorming of het oordeel van de toezichthoudende autoriteiten zouden kunnen beïnvloeden als zij niet of onjuist worden weergegeven (artikel 305 Gedelegeerde Verordening). Het gaat om wijzigingen in het bedrijf en de resultaten, het governancesysteem, het risicoprofiel, de waardering voor solvabiliteitsdoeleinden, en het kapitaalbeheer van de onderneming. Verzekeraars moeten in hun rapport de oorzaken en gevolgen van deze veranderingen toelichten.

Ontdek gerelateerde artikelen