Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

FATF Waarschuwingslijsten - update december 2020

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 30 december 2020

De FATF heeft de volgende twee documenten doen uitgaan waarin wordt gewezen op landen met tekortkomingen in hun systeem ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.

 1. High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action – 23 October 20201
 2. Jurisdictions under Increased Monitoring – 23 October 20202

De ‘jurisdictions under increased monitoring’ laten zien tekortkomingen serieus te willen aanpakken. Andere landen laten minder vooruitgang zien, met name de door de FATF in de 'Call for Action' genoemde hoogrisicolanden (Noord Korea, Iran).

Impact COVID 19 op monitoringsproces

In bovengenoemde documenten uit december 2020 wijst de FATF erop dat zij vanwege COVID 19 heeft besloten tot een algemene pauze in het monitoringsproces van landen met tekortkomingen. Daarom wordt in deze documenten verwezen naar de eerdere documenten over de landen met tekortkomingen, die de FATF in februari 2020 heeft gepubliceerd. Deze documenten van februari en de oproep van de FATF tot verscherpte maatregelen ten aanzien deze landen gelden daarom onverkort, ook al geven ze niet noodzakelijkerwijs het meest actuele beeld van de situatie in deze landen3. De documenten uit februari zijn hier te vinden:

 1. High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action – 21 February 2020
 2. Jurisdictions under Increased Monitoring – 21 February 2020

Iran

In juni 2016 had Iran toegezegd om de ernstige tekortkomingen in zijn AML/CFT regime aan te pakken en was het land hiertoe een actieplan overeengekomen met de FATF. In de afgelopen jaren heeft de FATF daarom de oproep tot tegenmaatregelen jegens Iran deels opgeschort en de voortgang van het land gemonitord. In haar plenaire vergadering van februari 2020 heeft de FATF echter geconstateerd dat Iran nog steeds onvoldoende stappen heeft gezet om de ernstige tekortkomingen in haar AML/CFT regime aan te pakken. Gezien deze gebrekkige voortgang heeft de FATF de opschorting van tegenmaatregelen jegens Iran sinds dit jaar opgeheven. De FATF blijft met name ernstige zorgen houden over het risico op terrorismefinanciering dat uitgaat van Iran en de dreiging die hiervan uitgaat op het internationale financiële stelsel.

Tegen deze achtergrond wijzen DNB en het Ministerie van Financiën instellingen op het aanhoudende belang van verscherpte maatregelen ten aanzien van transacties en zakelijke relaties gerelateerd aan Iran. Hierbij kan op basis van de aanbevelingen van de FATF gedacht worden aan het ex-ante verzamelen van aanvullende informatie over het doel en de beoogde aard van de transacties of zakelijke relaties en het verrichten van verscherpte monitoring door het verhogen van het aantal controles op transacties en zakelijke relaties en het selecteren van transactiepatronen die verder onderzocht worden.

Daarnaast wijzen DNB en het Ministerie van Financiën op het onverkorte belang om ongebruikelijke transacties met Iran onverwijld te melden bij FIU-Nederland. Bij de beoordeling of er sprake is van een ongebruikelijke transactie op basis van de subjectieve meldindicator, dienen instellingen onder andere rekening te houden met geografische risicofactoren. Hieronder valt ook de betrokkenheid bij de transactie van partijen uit landen die worden aangemerkt als landen zonder effectieve AML/CFT-systemen, zoals Iran.

Ten slotte wijzen DNB en het Ministerie van Financiën instellingen op de recente wijziging van artikel 9 Wwft. De wijziging van dit artikel brengt met zich mee dat instellingen verplicht zijn om concrete verscherpte maatregelen te nemen ten aanzien van transacties, zakelijke relaties en correspondentbankrelaties gerelateerd aan hoog-risicolanden, zoals Iran.

Noord Korea

De FATF blijft bezorgd over de serieuze tekortkomingen van Noord Korea in zijn aanpak van het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering en de serieuze bedreigingen die hiervan uitgaan op de integriteit van het internationale financiële stelsel. De FATF houdt ook ernstige zorgen ten aanzien van de dreiging die uitgaat van Noord Korea’s nucleaire proliferatie en proliferatiefinanciering. DNB en het Ministerie van Financiën wijzen erop dat verscherpte maatregelen ten aanzien van relaties met ingezetenen van Noord Korea en het uitvoeren van transacties van/naar dit land nodig zijn, ook met oog op de beperkende maatregelen als gevolg van de VN- en EU-sanctiemaatregelen.

Jurisdictions under Increased Monitoring

Het document ‘Jurisdictions under Increased Monitoring’ bevat een lijst met landen, die ernstige tekortkomingen hebben in hun AML/CFT systeem, maar die wél gecommitteerd zijn om deze tekortkomingen aan te pakken. Deze lijst bestaat uit de volgende landen:4

 • Albanië,
 • Barbados,
 • Botswana,
 • Cambodja,
 • Ghana,
 • Jamaica,
 • Mauritius,
 • Myanmar,
 • Nicaragua,
 • Oeganda,
 • Pakistan,
 • Panama,
 • Syrië,
 • Jemen en
 • Zimbabwe.

Van financiële instellingen wordt verwacht dat zij in het kader van de te nemen AML/CFT-maatregelen ten aanzien van deze landen de specifieke omstandigheden in acht nemen.

In een volgende plenaire vergadering (februari 2021) zal de FATF naar verwachting de documenten herzien indien daar aanleiding voor is. Vanwege COVID 19 kan dit proces mogelijk vertraging oplopen.

1 Dit document stond voorheen bekend als “Public Statement".
2 Dit document stond voorheen bekend als "Improving Global AML/CFT Compliance: On-going Process".
3 Met uitzondering van de statements van de FATF met betrekking tot IJsland en Mongolië, die op de lijst van ‘jurisdictions under increased monitoring’ staan. Deze landen hebben de FATF verzocht om een uitzondering op de algemene pauze, en voor deze landen zijn de statements daarom wel geactualiseerd op basis van de tot dusver geboekte voortgang.
4 De Bahama’s zijn per 18 december 2020 verwijderd van de lijst. Zie: http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/bahamas-delisting-2020.html.