Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB legt bestuurlijke boetes op van in totaal EUR 60.000,- aan HDI-Gerling Verzekeringen N.V.

Handhavingsmaatregelen

Gepubliceerd: 24 juni 2014

DNB Toorop aan het water

De Nederlandsche Bank (hierna: DNB) heeft op 1 april 2014 twee bestuurlijke boetes van in totaal EUR 60.000,- opgelegd aan HDI-Gerling Verzekeringen N.V. (hierna: HDI), gevestigd te Rotterdam, vanwege het overtreden van de gebodsbepalingen van artikel 3:10 en 3:17 van de Wft door het hebben van een onvoldoende beheerste en integere bedrijfsvoering. HDI heeft geen gebruik gemaakt van haar recht om hiertegen bezwaar en (hoger) beroep in te stellen. De opgelegde bestuurlijke boetes zijn hierdoor onherroepelijk geworden.

Overtreding

DNB heeft vastgesteld dat HDI in de periode van tenminste 1 januari 2007 tot in ieder geval 4 juli 2013 artikel 3:10 en 3:17 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) heeft overtreden. Deze artikelen vereisen kortweg dat een verzekeraar een adequaat beleid voert dat een integere bedrijfsuitoefening waarborgt respectievelijk haar bedrijfsvoering zodanig inricht dat deze een beheerste en integere bedrijfsvoering van haar bedrijf waarborgt.

Uit artikel 3:10 Wft volgt in ieder geval dat belangenverstrengeling dan wel de schijn van belangenverstrengeling wordt tegengegaan. Ook dient te worden tegengegaan dat andere handelingen door de verzekeraar of haar werknemers worden verricht die op een dusdanige wijze ingaan tegen hetgeen volgens het ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, dat hierdoor het vertrouwen in de verzekeraar of in de financiële markten ernstig kan worden geschaad.

Uit artikel 3:17 Wft volgt dat de verzekeraar in ieder geval over een interne controlefunctie, een compliance functie en een onafhankelijke risicobeheerfunctie beschikt. Deze functies dienen, respectievelijk, de effectiviteit van de organisatie-inrichting en de procedures en maatregelen jaarlijks op onafhankelijke wijze te toetsen, waarbij de verzekeraar moet zorgen dat tekortkomingen worden opgeheven. Voorts dienen deze functies de naleving van wettelijke en interne regels van de verzekeraar zelf te controleren en een onafhankelijk risicobeheer uit te voeren dat is gericht op het identificeren, meten en evalueren van de risico’s waaraan de verzekeraar is of kan worden blootgesteld. Verder dient een verzekeraar over een adequate functiescheiding te beschikken met het oog op een beheerste bedrijfsvoering.

Uit onderzoek van DNB is onder meer gebleken dat:

  • er transacties/betalingen hebben plaatsgevonden die, onder andere ten behoeve van zichzelf, werden geïnitieerd door de voormalig voorzitter van de Raad van Bestuur van HDI en die niet binnen de normale bedrijfsvoering van HDI pasten. Deze transacties vonden plaats ten behoeve van privébelangen;
  • een systematisch analyse van integriteitsrisico’s bij HDI ontbrak en het beleid van HDI – dat zijn neerslag moet vinden in procedures en maatregelen – niet afgestemd was op de risico’s van de bedrijfsvoering;
  • HDI niet beschikte over voldoende adequate procedures en maatregelen die een integere bedrijfsuitoefening waarborgen ten aanzien van het tegengaan van belangenverstrengeling of de schijn van belangenverstrengeling;
  • de bevoegdheden van de CEO, CFO en CRO in één persoon waren verenigd, er geen adequate functiescheiding was met het oog op een beheerste bedrijfsvoering en er geen opvolging was gegeven aan eerdere onderzoeksbevindingen van DNB.  

Huidige stand van zaken

Inmiddels heeft HDI in voldoende mate herstelmaatregelen getroffen, waarmee de geconstateerde overtredingen zijn beëindigd.

Boetehoogte

Op 1 augustus 2009 is de Wet wijziging boetestelsel financiële wetgeving (het huidige boeteregime) in werking getreden. De overgangsbepaling bij deze wet bepaalt dat op overtredingen die zijn aangevangen vóór de inwerkingtreding van het huidige boeteregime het recht van toepassing is zoals dat gold vóór dat tijdstip. De boetehoogte voor de overtreding door HDI was onder het oude recht gefixeerd op EUR 30.000,- voor overtreding van artikel 3:10 en eveneens op EUR 30.000,- voor overtreding van artikel 3:17 van de Wft.

Indien het huidige boeteregime van toepassing zou zijn geweest, dan zou een basisbedrag van EUR 500.000,- voor zowel overtreding van artikel 3:10 Wft als voor artikel 3:17 Wft hebben gegolden.  

 

Lees hieronder het volledige boetebesluit. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de Informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).

Beschikking tot het opleggen van een bestuurlijke boete aan HDI-Gerling Verzekeringen N.V.

338KB PDF
Download Beschikking tot het opleggen van een bestuurlijke boete aan HDI-Gerling Verzekeringen N.V.

Ontdek gerelateerde artikelen