Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB legt een bestuurlijke boete van EUR 10.000,- op aan Hoist Kredit AB

Handhavingsmaatregelen

Gepubliceerd: 10 september 2015

DNB Toorop aan het water

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 4 juni 2015 een bestuurlijke boete opgelegd aan Hoist Kredit AB, gevestigd te Amsterdam, vanwege het overtreden van artikel 3:77 juncto artikel 3:72, eerste lid, van de Wft in samenhang met de bij of krachtens het vijfde lid van dit artikel gestelde voorschriften. Hoist Kredit AB heeft geen gebruik gemaakt van haar recht om hiertegen bezwaar en (hoger) beroep in te stellen. De opgelegde bestuurlijke boete is hierdoor onherroepelijk geworden.

Overtreding

DNB heeft vastgesteld dat Hoist Kredit AB artikel 3:77 juncto artikel 3:72, eerste lid, van de Wft in samenhang met de bij of krachtens het vijfde lid van dit artikel gestelde voorschriftenheeft overtreden, doordat Hoist Kredit AB het rapportageformulier liquiditeit (8028) over de maand december 2014 niet binnen de wettelijk vereiste termijn bij DNB heeft ingediend.

Hoist Kredit AB diende het rapportageformulier liquiditeit (8028) over de maand december 2014 uiterlijk op 30 januari 2015 aan DNB te verstrekken. Hoist Kredit AB heeft de bedoelde rapportage echter op 2 februari 2015 aan DNB verstrekt. Hoist Kredit AB heeft daardoor het rapportageformulier liquiditeit (8028) over de maand december 2014 niet binnen de termijnen zoals genoemd in bijlage 6 bij artikel 2:2 van de Regeling staten financiële ondernemingen Wft aan DNB verstrekt. Hoist Kredit AB heeft reeds eerder de wettelijk vereiste rapportages niet binnen de wettelijk daarvoor gestelde termijn bij DNB ingediend.

Boetehoogte

Het basisbedrag voor overtreding van overtreding van artikel 3:77 juncto artikel 3:72, eerste lid, van de Wft is beboetbaar met een boetebedrag is EUR 500.000. Bij het bepalen van de hoogte van de boete dient DNB in haar overwegingen rekening te houden met de ernst en duur van de overtreding, de mate van verwijtbaarheid, de bijzondere omstandigheden van het geval en de draagkracht van Hoist Kredit AB. Op basis hiervan heeft DNB het boetebedrag vastgesteld op EUR 10.000.

Lees hieronder de volledige beschikking.

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de Informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).

Beschikking tot het opleggen van een bestuurlijke boete aan Hoist Kredit AB

74KB PDF
Download Beschikking tot het opleggen van een bestuurlijke boete aan Hoist Kredit AB

Ontdek gerelateerde artikelen