Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB legt een bestuurlijke boete op van EUR 350.000,- aan ASR Bank N.V.

Handhavingsmaatregelen

Gepubliceerd: 23 mei 2016

DNB Toorop aan het water

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) heeft op 10 mei 2016 een bestuurlijke boete van EUR 350.000,- opgelegd aan ASR Bank N.V. (ASR Bank), gevestigd te Utrecht op het adres Archimedeslaan 10, 3584 BA. ASR Bank dient volgens toepasselijke regelgeving te allen tijde minimaal aan een totale kapitaalratio van 8% te voldoen. Door achtergestelde leningen van financiële instellingen niet, zoals de wet- en regelgeving voorschrijft, af te trekken van haar toetsingsvermogen heeft ASR Bank in januari en februari 2015 de wettelijke minimale totale kapitaal- c.q. solvabiliteitsratio van 8% doorbroken.

Overtreding

Artikel 3:57, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht bepaalt dat een bank met zetel in Nederland beschikt over voldoende solvabiliteit. In artikel 92, eerste lid, sub c, van de Verordening kapitaalvereisten is bepaald dat de instellingen te allen tijde minimaal aan een totale kapitaalratio van 8 % moeten voldoen.

In het najaar van 2013 heeft DNB een onderzoek naar de prudentiële beheers omgeving bij ASR Bank uitgevoerd. In maart 2014 heeft DNB haar bevindingen aan ASR Bank teruggekoppeld en ASR Bank tot 18 maart 2015 de tijd gegeven om de aanbevelingen van DNB te implementeren.

Op maandag 9 maart 2015 heeft ASR Bank telefonisch aan DNB gemeld dat ASR Bank op donderdag 5 maart 2015 zelf had vastgesteld dat zij een fout in de berekening van haar toetsingsvermogen heeft gemaakt door achtergestelde leningen van financiële instellingen niet af te trekken van haar toetsingsvermogen, terwijl dit wel vereist is.

Naar aanleiding van deze melding is DNB een onderzoek gestart. Uit dit onderzoek is gebleken dat de solvabiliteit van ASR Bank in januari en februari 2015 negatief was.

ASR Bank heeft de overtreding kort na de ontdekking op maandag 9 maart 2015 hersteld door de achtergestelde leningen te verkopen. Daarmee is de overtreding ongedaan gemaakt en is de solvabiliteitspercentage weer ruim boven de minimale ratio’s hersteld. ASR Bank betoonde zich gedurende het onderzoek constructief en transparant richting DNB.

Boetehoogte

Het basisbedrag voor overtreding van dit wetsartikel is EUR 2.000.000. Bij het bepalen van de hoogte van deze boete dient DNB in haar overwegingen onder meer rekening te houden met de ernst en duur van de overtreding, de mate van verwijtbaarheid, de feiten en de bijzondere omstandigheden van het geval en de draagkracht van ASR Bank. Onder meer de omstandigheden dat ASR Bank de overtreding zelf heeft gemeld en in een korte periode heeft hersteld, alsmede dat ASR Bank zich constructief en transparant opstelt richting DNB, heeft DNB bij het bepalen van de boetehoogte in het voordeel van ASR Bank meegewogen. Alle factoren afwegende is DNB tot een boetebedrag van EUR 350.000,- gekomen.

Het besluit van DNB kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Procesverloop

Fase

Datum

Uitkomst

Boete

10 mei 2016

 

Bezwaar ingesteld

 geen

 

Beslissing op bezwaar

 

 

Beroep ingesteld

 

 

Uitkomst beroep

 

 

Hoger beroep ingesteld

 

 

Uitkomst hoger beroep

 

 

ASR Bank heeft tegen het besluit van 10 mei 2016 geen bezwaar aangetekend. Dit betekent dat de bestuurlijke boete ad EUR 350.000,- inmiddels onherroepelijk is geworden. Het besluit van DNB kan derhalve niet langer door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de Informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).

DNB legt een bestuurlijke boete op aan ASR Bank N.V.

378KB PDF
Download DNB legt een bestuurlijke boete op aan ASR Bank N.V.

Ontdek gerelateerde artikelen