Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Melden toezichtincidenten

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 31 mei 2021

DNB Toorop entree

Betaal- en elektronischgeldinstellingen zijn wettelijk verplicht om toezichtincidenten te melden bij DNB. Toezichtincidenten zijn incidenten die het vertrouwen in de onderneming of financiële markten kunnen schaden.

Dit staat los van de meldplicht om grote operationele- of beveiligingsincidenten te rapporteren, zoals gedefinieerd in de EBA Guidelines on major incident reporting op basis van (EU) Verordening 2015/2366 (PSD2).

Wat is een toezichtincident en wanneer moet u dat melden?

Onder een incident wordt verstaan: een gedraging of gebeurtenis die een ernstig gevaar vormt voor de integere uitoefening van het bedrijf van de desbetreffende onderneming. Het betreft hier een open norm die vanuit prudentieel toezicht zijn wettelijke grondslag heeft in de regels omtrent een beheerste en integere bedrijfsvoering zoals bedoeld in artikel 3:17 van de Wet op het financieel toezicht (Wft). DNB onderscheidt daarbij de volgende categorieën toezichtincidenten:

  • Incidenten met betrekking tot het beheersen van bedrijfsprocessen en bedrijfsrisico’s. Denk aan het overtreden van toezichtwetgeving of de betrokkenheid van het bestuur of een werknemer van uw onderneming bij een ernstig strafbaar feit, zoals fraude, corruptie, belangenverstrengeling.
  • Soliditeit van de financiële onderneming. Bijvoorbeeld het onvoldoende beheersen van financiële risico’s, zoals bij onverwachte verliezen of een kapitaaltekort.
  • Het waarborgen van de goede werking van het betalingsverkeer. Zoals een verstoring van het betaalproces door een cyberaanval.
  • Bestuurscrisis/governance. Bijvoorbeeld een onverwacht vertrek van een bestuurder of commissaris. 

U kunt het incident aan DNB melden via uw accounttoezichthouder of mailen naar infobetaalinstelling@dnb.nl. Mocht een incident kwalificeren als major incident, kunt u voor uw melding het digitaal loket toezicht gebruiken.

Vastlegging 

De wettelijke meldplicht houdt tevens in dat uw onderneming beschikt over een beheersbeleid van de relevante risico’s, inclusief de behandeling en vastlegging van incidenten. Met dit beheersbeleid kunt u aantonen dat u heeft voldaan aan uw wettelijke meldplicht en passende maatregelen heeft genomen om het risico te beheersen en herhaling van het incident te voorkomen. DNB kan hierdoor adequaat toezicht houden.

Ontdek gerelateerde artikelen