Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Proces collectieve waardeoverdracht nader toegelicht

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 31 augustus 2021

Rondetafel gesprek

We hebben onze toelichting op het proces van collectieve waardeoverdrachten (CWOs) aangescherpt na gesprekken met de sector.

Die gesprekken hadden we in juni tijdens de rondetafel bijeenkomst over collectieve waardeoverdrachten (CWOs) voor pensioenfondsen en hun adviseurs.

De aangepaste en aangevulde toelichtingen op de meldingsformulieren voor CWOs, waarop een aantal deelnemers aan de rondetafel meelas op leesbaarheid en begrijpelijkheid, zijn te vinden op ons open Boek Toezicht, Toelichtingen op meldingsformulieren voor een collectieve waardeoverdracht (dnb.nl).

De belangrijkste aanpassingen en aanvullingen op een rijtje:

  • De checklist (self assessment) cijfermatige onderbouwing, zoals besproken in een break-out sessie tijdens de rondetafel bijeenkomst, is nu aan Open Boek Toezicht toegevoegd (download). De elementen van deze checklist zijn ook in een handzaam overzicht opgenomen in de toelichting op de meldingsformulieren.
  • De mogelijkheid tot opschorten van de beoordeling van de CWO melding is opgenomen in de toelichting op de meldingsformulieren. Deze werd in de nieuwsbrief van juni al aangekondigd en zal voor nieuwe CWO meldingen onderdeel van het beoordelingsproces zijn. Dat wil zeggen dat, in het geval dat gevraagde documenten of informatie voor de beoordeling van de melding niet beschikbaar zijn, dan wel van onvoldoende kwaliteit om inhoudelijk te kunnen beoordelen, opschorting van het beoordelingsproces dan tot de mogelijkheden behoort. Hiervoor hanteert DNB standaard een opschortingstermijn van 2 weken. In principe verschuift de uiterlijke datum waarop DNB haar oordeel over de CWO moet geven met de opschortingstermijn op, tenzij u niet de gehele opschortingstermijn nodig heeft om de gevraagde informatie aan DNB te verstrekken. Mogelijke consequentie van de opschorting is dan dat de voorgenomen datum van de CWO niet wordt gehaald. Voor de volledigheid moet worden opgemerkt dat een CWO beoordeling ook buiten behandeling kan worden gesteld indien betrokken fondsen bij herhaling niet de benodigde stukken van voldoende kwaliteit kunnen aanleveren.
  • De werkwijze met betrekking tot de beoordeling van de deelnemerinformatie is geactualiseerd in de toelichting op de meldingsformulieren. U dient de deelnemerinformatie gezamenlijk met de overige gevraagde documenten bij DNB in via het Digitaal Loket Toezicht. DNB stuurt de deelnemerinformatie door naar de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De AFM voert de inhoudelijke beoordeling van de deelnemerinformatie uit langs de lijnen van haar leidraad. De AFM neemt voor vragen over de deelnemerinformatie direct contact op met de contactpersoon van de CWO-aanvraag. De AFM stuurt haar oordeel vervolgens terug aan DNB.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, dan kunt u die mailen naar CWO@DNB.nl.