Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Start consultatie concepttekst Beleidsregel Afwikkelbaarheid Verzekeraars

Nieuwsbericht Resolutie

Gepubliceerd: 28 oktober 2022

Koffie over laptop gevallen

Op 26 oktober 2022 is DNB de publieke consultatie gestart van de concepttekst voor de Beleidsregel Afwikkelbaarheid Verzekeraars. Met deze beleidsregel beoogt DNB de aspecten te verduidelijken die DNB bij de afwikkelbaarheidsbeoordeling van verzekeraars en groepen in aanmerking neemt. De bedoeling daarvan is verzekeraars en groepen te ondersteunen bij het voldoen aan de verplichting om afwikkelbaar te zijn.

Beoordeling van de afwikkelbaarheid

Sinds de inwerkingtreding van de Wet herstel en afwikkeling verzekeraars op 1 januari 2019 is DNB verantwoordelijk voor de afwikkeling van verzekeraars. In het kader van deze verantwoordelijkheid stelt DNB afwikkelingsplannen op voor alle verzekeraars en groepen die vallen binnen de reikwijdte van de wetgeving inzake resolutie van verzekeraars. Een uitzondering kan worden gemaakt voor die verzekeraars of groepen waarvan DNB meent dat afwikkelbaarheid afdoende is gewaarborgd. Een belangrijk onderdeel van het afwikkelingsplan is de beoordeling van de afwikkelbaarheid van een verzekeraar of groep, waarbij DNB vaststelt of er wezenlijke belemmeringen voor afwikkeling bestaan.

DNB is voornemens in het eerste kwartaal van 2023 een beleidsregel vast te stellen die beoogt de aspecten die DNB bij de afwikkelbaarheidsbeoordeling van verzekeraars en groepen in aanmerking neemt te verduidelijken teneinde verzekeraars en groepen te ondersteunen in het voldoen aan de afwikkelbaarheidsverplichting die voortvloeit uit artikel 3A:82 Wft. De vast te stellen beleidsregel is nadrukkelijk niet bedoeld als instructie aan verzekeraars en groepen hóe zij hun afwikkelbaarheid moeten bevorderen.

Publicatie en reactiemogelijkheid

U vindt het consultatiedocument op de pagina “Resolutie van verzekeraars (dnb.nl)”. Met de publicatie van het consultatiedocument worden verzekeraars en groepen waarvoor DNB afwikkelingsplannen opstelt, betrokken representatieve organisaties en andere belanghebbenden geconsulteerd over de concepttekst voor de Beleidsregel Afwikkelbaarheid Verzekeraars. Zij worden verzocht om, indien zij daartoe aanleiding zien, uiterlijk 15 december 2022 een onderbouwde reactie op de consultatie in te dienen bij DNB volgens de instructies in het consultatiedocument.

Ontdek gerelateerde artikelen