Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Resultaten MOB-vergadering 26 mei 2020

Nieuwsbericht betalingsverkeer

Gepubliceerd: 27 mei 2020

Vijftig euro wordt gepind bij geldautomaat

Hierin aandacht voor: de nieuwe MOB-afspraken om contant geld goed te laten blijven functioneren als betaalmiddel aan de kassa; de follow-up naar aanleiding van het DNB-rapport “Verlaging van overstapdrempels in het Nederlandse betalingsverkeer: geen nummerbehoud maar aliasgebruik?”; de invoering van sterke klantauthenticatie in het betalingsverkeer; het actieplan om de acceptatie van internationale debit cards aan de toonbank te verbeteren; de good practice voor meer transparantie over rekeninginformatiediensten.

Contant geld: nieuwe afspraken en meer onderzoek

Het MOB vindt het voor de maatschappij nog steeds belangrijk, ook als steeds meer gepind wordt, dat contant geld goed blijft functioneren als betaalmiddel aan de kassa. Hiermee heeft het MOB zijn standpunt over contant geld uit 2015 herbevestigd, op basis van de eindrapportage van een Task Force die dit onderzocht.

Om dat goede functioneren te borgen, heeft het MOB nieuwe afspraken gemaakt over de bereikbaar- en beschikbaarheid van geldautomaten, de acceptatie van contant geld en de continuïteit van het waardevervoer. Alle leden van het MOB onderschrijven deze afspraken; één van de leden steunt weliswaar de afspraken, maar maakt een voorbehoud omdat de chartale infrastructuur volgens zijn achterban op dit moment niet goed functioneert.; dit is een gevolg van de – tijdelijke - sluiting van een groot aantal zogenoemde sealbagautomaten om contant geld af te storten.

Tegelijkertijd heeft het MOB ingestemd met een onderzoek in opdracht van DNB naar een maatschappelijke efficiënte en veilige chartale infrastructuur op middellange termijn bij een structureel lager gebruik van contant geld. De aanleiding hiervoor is de coronacrisis, waardoor het gebruik van contant geld sterk is gedaald, in elk geval tijdelijk, en de recente veiligheidsproblemen, zoals de plofkraken. Het onderzoek zal in de loop van 2021 worden afgerond. De uitkomsten ervan kunnen aanleiding zijn om de gemaakte afspraken te herzien.

Het MOB is geïnformeerd over de ontwikkelingen in het geldautomatenpark, waaronder met name de plofkraken. Geldmaat, banken, politie en DNB werken nauw samen aan maatregelen die in de loop van dit jaar worden ingevoerd, tegen overvallen op opnameautomaten. Het MOB constateert dat er problemen zijn als gevolg van de tijdelijke sluiting om dezelfde reden van sealbag-automaten door de banken. Daarom roept het MOB op tot een betere beveiliging ook van deze automaten en een tijdpad om deze zo snel mogelijk weer open te stellen.

Follow-up DNB-rapport “Verlaging van overstapdrempels in het Nederlandse betalingsverkeer: geen nummerbehoud maar aliasgebruik?”

Het MOB onderschrijft de conclusies en aanbevelingen van het DNB-rapport “ Verlaging van overstapdrempels in het Nederlandse betalingsverkeer: geen nummerbehoud, maar aliasgebruik? ”. Op 2 april 2020 heeft minister Hoekstra van Financiën genoemd rapport aan de Tweede Kamer aangeboden. Eerder had de minister, naar aanleiding van een ingediende motie over nummer-portabiliteit voor betaalrekeningen, DNB gevraagd om daar onderzoek naar te doen.

DNB concludeert dat invoering van een aliassysteem voor Nederlandse betaalrekeningnummers het overstappen van bank weliswaar gemakkelijker zou maken, maar ook dat de maatschappelijke kosten van invoering veel hoger zijn dan de baten. Zo moet de wet op punten worden aangepast, moeten buitenlandse toetreders extra kosten maken om actief te worden op de Nederlandse markt voor betaalrekeningen, en leidt het tot een duaal systeem voor binnenlandse en buitenlandse overschrijvingen en incasso’s, wat indruist tegen de gedachte achter SEPA waar Nederland onderdeel van uitmaakt. DNB ziet twee mogelijke alternatieven om het gemak van overstappen te vereenvoudigen. Dat is het op termijn invoeren van een alias op Europees niveau die breder te gebruiken is dan alleen in het betalingsverkeer, en het verder verbeteren en bekender maken van de bestaande Overstapservice.

Het ministerie van Financiën heeft het DNB-rapport inmiddels met de Europese Commissie en een aantal geïnteresseerde lidstaten gedeeld. Voorts zal het ministerie contact opnemen met de Betaalvereniging om te bezien of – en zo ja, welke – verdere verbeteringen van de Overstapservice mogelijk zijn, en hoe deze service meer onder de aandacht van consumenten en bedrijven kan worden gebracht. Het MOB zal de gemaakte vorderingen in haar aankomende Najaarsvergadering (17 november aanstaande) bespreken.

Migratie sterke klantauthenticatie betalingsverkeer op schema

Het MOB is tevreden over de voortgang van het migratieplan van de betrokken partijen om voor eind 2020 te voldoen aan de PSD2-eis van sterke klantauthenticatie bij kaartbetalingen in het betalingsverkeer. Het gaat er hierbij om dat voldaan wordt aan twee van de drie authenticatie-eisen van bezit, kennis of een biometriekenmerk. Dit raakt in Nederland vooral het betalen met creditcards op internet, aangezien voor betalingen met de betaalpas (debit card) al voldaan wordt aan de ‘tweefactor-authenticatie’-eis. Door intensieve samenwerking tussen banken, acquirers en winkeliers moet het mogelijk zijn om de infrastructurele aanpassingen voor de deadline van 31 december 2020 af te ronden.

Actieplan acceptatie internationale debit cards aan de toonbank

Het MOB verwelkomt de inspanningen van de betrokken partijen om ervoor te zorgen dat mensen met een buitenlandse betaalpas (veelal Debit Mastercard en Visa Debit) ook aan de Nederlandse toonbank kunnen betalen. Nu moeten zij daar vaak nog contant afrekenen, omdat hun pas niet wordt geaccepteerd en zijn er met name in toeristengebieden extra geldautomaten geplaatst. Dit komt de efficiency van het toonbankbetalingsverkeer niet ten goede. De Betaalvereniging heeft met alle betrokken partijen een actieplan in uitvoering om de hiervoor benodigde aanpassingen, met name in de onderliggende kaartinfrastructuur, aan te brengen.

Meer transparantie over rekeninginformatiediensten

Het MOB stemt in met de good practice transparantie rekeninginformatiedienstverlening. Eerder constateerde het MOB dat consumenten en ondernemers behoefte hebben aan transparantie over rekeninginformatiediensten op grond van PSD2. Om dit te bevorderen heeft het MOB een good practice opgesteld waarin zeven vragen zijn opgenomen aan rekeninginformatiedienstverleners om vooraf aan het moment dat de gebruiker toestemming geeft aan de aanbieder voor toegang tot zijn of haar rekening, bondig en begrijpelijk te beantwoorden. Bij de uitwerking van de good practice is overlegd met de ACM en AP over de mededingings- en privacyaspecten.

Het MOB richt zich op de bevordering van de veiligheid, betrouwbaarheid, toegankelijkheid en efficiëntie van het Nederlandse betalingsverkeer. Het MOB is breed samengesteld uit partijen die aanbieders en gebruikers van het betalingsverkeer vertegenwoordigen en staat onder voorzitterschap van DNB. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de woordvoerder van DNB, dhr. Herman Lutke Schipholt (06-52496900).

Eindrapportage MOB Task Force Herziening standpunt contant geld, mei 2020

1,3MB PDF
Download Eindrapportage MOB Task Force Herziening standpunt contant geld, mei 2020

Good practice transparantie rekeninginformatiedienstverlening in Nederland

76KB DOCX
Download Good practice transparantie rekeninginformatiedienstverlening in Nederland

Toelichting good practice rekeninginformatiedienstverlening in Nederland

71KB DOCX
Download Toelichting good practice rekeninginformatiedienstverlening in Nederland

Ontdek gerelateerde artikelen