Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Resultaten van de MOB-vergadering 27 november 2019

Nieuwsbericht betalingsverkeer

Gepubliceerd: 27 november 2019

Vijftig euro wordt gepind bij geldautomaat

Hierin aandacht voor: Geen vervolg publiekscampagne PSD2 bankieren; Ontwikkelingen contant geld; Uitkomsten zelfevaluatie MOB.

Geen vervolg publiekscampagne PSD2 bankieren

Begin dit jaar heeft de massamediale publiekscampagne PSD2 plaatsgevonden.

De campagne is inmiddels afgelopen. Een evaluatie door onderzoeksbureau Kantar heeft uitgewezen dat de campagne heeft bijgedragen aan kennis over PSD2. Omdat daarmee het belangrijkste doel van de campagne is gehaald en omdat het MOB merkt dat er nog maar weinig vragen vanuit het publiek zijn, zal het MOB de campagne niet opnieuw opstarten. De bestaande informatievoorziening via de website van DNB en PSD2bankieren.nl wordt gecontinueerd.

Ontwikkelingen contant geld

Ondanks dat het gebruik van contant geld afneemt, is dit nog steeds substantieel. In dat kader volgt het MOB de samenwerking van ABN AMRO, ING, Rabobank om met Geldmaat een gezamenlijk netwerk van geldopname- en afstortautomaten te realiseren. Deze samenwerking is bedoeld om contant geld voor iedereen bereikbaar, veilig en betaalbaar te houden. Tot nu toe verloopt de overgang naar de gezamenlijke Geldmaat-automaten voorspoedig. De verwachting is dat die begin 2021 is afgerond.

De bereikbaarheid van contant geld blijft hoog. Uit de Tussenrapportage bereikbaarheid geldautomaten en afstortfaciliteiten 2019 blijkt dat medio 2019 99,50% van de huishoudens in Nederland binnen een hemelsbrede straal van 5 kilometer toegang heeft tot een geldautomaat. Voor afstortfaciliteiten bedraagt de dekking medio 2019 96,82%. Lees verder

Daarnaast onderzoekt het MOB de recente ontwikkelingen rond contant geld om te bezien of, en zo ja hoe, bijstelling van de visie op contant geld uit 2015 (zie link) wenselijk is. Het MOB heeft zijn eerdere standpunt herbevestigd dat ook in een context van een dalend gebruik van contant geld het belangrijk is voor de maatschappij dat contant geld goed blijft functioneren. Het onderzoek zal zich in de komende maanden richten op de beantwoording van de volgende vragen:

  • Wat onder het goede functioneren van contant geld dient te worden verstaan?
  • Welke criteria bij een definitieve beoordeling van de - recente en toekomstige - marktontwikkelingen dienen te worden gehanteerd?
  • Indien bijsturing opportuun zou zijn, welke vormen daarvan mogelijk en wenselijk zijn?

Het MOB heeft verzocht in de beantwoording van bovenstaande vragen in ieder geval rekening te houden met de kostenverdeling, de zorgen over plofkraken, en om te kijken naar mogelijke innovaties die betalen voor bepaalde groepen consumenten zouden kunnen vergemakkelijken.

Uitkomsten zelfevaluatie MOB

Het MOB heeft de afgelopen maanden een zelfevaluatie uitgevoerd. De MOB-partijen zien een aantal ontwikkelingen in en rond het betalingsverkeer die relevant zijn voor het MOB. Zoals de opkomst van nieuwe betaalmiddelen en –vormen door digitalisering, en van meer en nieuwe spelers, waardoor de complexiteit van het betalingsverkeer toeneemt, terwijl de eigen handelingsruimte op onderdelen afneemt door de Europeanisering. Het MOB zal zich moeten aanpassen aan deze ontwikkelingen om ook in de toekomst te kunnen blijven bijdragen aan een veilig, betrouwbaar, toegankelijk en efficiënt betalingsverkeer in Nederland. Dit zal het MOB doen door onder andere de toegankelijkheid te vergroten voor nieuwe partijen om een bijdrage te leveren op specifieke thema’s binnen werkgroepen van het MOB.

In het komende jaar zal het MOB onder meer aandacht besteden aan het verder monitoren van toegang tot de betaalrekening, innovaties, toegankelijkheid van het betalingsverkeer in een wereld die steeds meer digitaal wordt en de herziening van de visie op cash. Tevens zal aandacht worden besteed aan de implementatie van de European Accessibility Act in Nederland op het gebied van betalingsverkeer.

 

Het MOB richt zich op de bevordering van de veiligheid, betrouwbaarheid, toegankelijkheid en efficiëntie van het Nederlandse betalingsverkeer. Het MOB is breed samengesteld uit partijen die aanbieders en gebruikers van het betalingsverkeer vertegenwoordigen en staat onder voorzitterschap van DNB. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de woordvoerder van DNB, dhr. Tobias Oudejans (06-52496961).

Ontdek gerelateerde artikelen