Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB & AFM Sanctiealert - Stand van zaken april 2023

Sanctiebericht

Gepubliceerd: 01 mei 2023

Haven Rotterdam

DNB & de AFM informeren u graag over de stand van zaken inzake Europese en nationale sancties. Dit nieuwsbericht beslaat de periode van 1 april 2023 tot en met 30 april 2023. Gedurende deze periode hebben zich wijzigingen voorgedaan aan de sanctieregimes inzake Iran, Syrië, ISIS (Da'esh) en Al Qaida, Oekraïne en de Sanctieregeling terrorisme 2007-II .

Iran

Op 24 april jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen tegen Iran. Klik hier voor het besluit en hier voor de uitvoeringsverordening.

Daarnaast is op 24 april jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten vanwege de situatie in Iran. Klik hier voor het uitvoeringsbesluit.

Tot slot is op 24 april jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in verband met de situatie in Iran. Klik hier voor de uitvoeringsverordening.

Syrië

Op 24 april jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië. Klik hier voor de uitvoeringsverordening en hier voor het uitvoeringsbesluit.

ISIS (Da'esh) en Al Qaida

Op 24 april jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen tegen ISIS (Da'esh) en Al Qaida en daarmee verbonden personen, groepen, ondernemingen en entiteiten. Klik hier voor het besluit.

Daarnaast is op 24 april jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen tegen ISIS (Da'esh) en Al Qaida en daarmee verbonden natuurlijke en rechtspersonen, entiteiten of lichamen. Klik hier voor de uitvoeringsverordening.

Oekraïne

Op 13 april jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen. Klik hier voor het besluit en hier voor de uitvoeringsverordening.

Daarnaast is op 13 april jl. is het sanctieregime gewijzigd betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen. Klik hier voor het besluit en hier voor de uitvoeringsverordening.

Tot slot hebben er op 13 februari jl. twee rectificaties plaatsgevonden betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen. Klik hier en hier voor de rectificaties.

Sanctieregeling terrorisme 2007-II

Op 3 april jl. heeft er een wijziging plaatsgevonden betreffende sanctieregeling terrorisme 2007-II. Het besluit van 7 december 2016, nr. MinBuZa-2016.845933, tot aanwijzing van mevrouw Angela Sofia Barreto Dionisio, geboren op 2 augustus 1995 te ’s-Gravenhage, als persoon op wie de Sanctieregeling terrorisme 2007-II van toepassing is, wordt ingetrokken. Klik hier voor het besluit.

Wat DNB-instellingen moeten doen

 • Controleer of deze verordening van toepassing is (bijvoorbeeld op uw klanten, deelnemers of gedane beleggingen).
 • Indien deze verordening van toepassing is, pas de geboden en verboden in de verordening direct toe: bevries de tegoeden en/of economische middelen en voorkom dat de tegoeden en/of economische middelen direct of indirect ter beschikking worden gesteld. Voorkom dat de verboden financiële diensten worden verleend.
 • Als de instelling constateert dat de identiteit van een relatie overeenkomt met een (rechts)persoon of entiteit als bedoeld in de sanctieregelgeving en dus een zogenaamde ‘hit’ vindt, dan moet u dit direct melden aan DNB. U kunt voor het indienen van de sanctiemelding gebruikmaken van Mijn DNB, dienst Toezicht aanvragen.
 • Ingeval DNB vragen heeft naar aanleiding van uw melding, beantwoord deze direct.
 • In bepaalde gevallen kan een 'hit' worden aangemerkt als ongebruikelijke transactie in de zin van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Zo ja, meld deze transactie dan ook bij de FIU-Nederland.
 • In bepaalde gevallen kan een ‘hit’ ook een incident zijn in de zin van artikel 1 Besluit prudentiële regels Wft (Bpr). Ga na of dit het geval is. Zo ja, meld de ‘hit’ dan ook als incident bij DNB.
 • Dit is een additionele nieuwsservice, instellingen behouden de verantwoordelijkheid om sanctiewetgeving tijdig en accuraat bij te houden en na te leven.

Als u vragen heeft, stel deze aan de juiste instantie. Nadere informatie hierover vindt u op Open Boek Toezicht.

Wat AFM-instellingen moeten doen

 • Controleer of deze verordening van toepassing is. Bijvoorbeeld op uw cliënten, de wederpartij bij een financiële transactie of product of de financiële diensten die u verleent.
 • Als deze verordening van toepassing is, pas dan de geboden en verboden in de verordening direct toe: bevries de tegoeden en/of economische middelen, voorkom dat de tegoeden en/of economische middelen direct of indirect ter beschikking worden gesteld en voorkom dat de verboden financiële diensten worden verleend.
 • Meld de ‘hit’ direct door het formulier in te vullen en te sturen aan de AFM via meldingsanctiewet@afm.nl. Lees de instructies op de website van de AFM.
 • Wanneer de AFM u vragen stelt naar aanleiding van uw melding, beantwoord deze dan direct. Ga ook na of de ‘hit’ kan worden aangemerkt als ongebruikelijke transactie in de zin van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Zo ja, meld deze transactie dan ook bij de FIU-Nederland. Denk daarbij ook aan de bepaling in artikel 2 van het Besluit melding transacties financiering terrorisme.
 • In bepaalde gevallen kan een ‘hit’ ook een incident zijn in de zin van artikel 1 Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGfo). Ga na of dit het geval is. Zo ja, meld de ‘hit’ dan ook als incident bij de AFM.
 • Dit is een additionele nieuwsservice, instellingen behouden de verantwoordelijkheid om sanctiewetgeving tijdig en accuraat bij te houden en na te leven.

Ontdek gerelateerde artikelen