Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Analyse boekhoudkundige standaard IFRS 17/9 bij verzekeraars

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 12 april 2022

Tabellen op Ipad en papieren

DNB heeft de resultaten geanalyseerd van een uitvraag in het 4e kwartaal 2021 bij grote verzekeraars die  IFRS 17/9 moeten toepassen. De uitvraag heeft DNB nieuwe inzichten verschaft over deze verandering bij verzekeraars. In 2022 zijn er vervolggesprekken.

Aanleiding

Verzekeraars die IFRS toepassen moeten vanaf 1 januari 2023 de nieuwe verslaggevingsstandaard IFRS 17 Verzekeringscontracten en IFRS 9 Financiële instrumenten toepassen (IFRS 17/9). Implementatie van deze standaarden is ingrijpend voor verzekeraars omdat het leidt tot verregaande wijzigingen in de balans en winst-en-verliesrekening.

Ondanks dat het Solvency II kader leidend is voor het toezicht van DNB is IFRS 17/9 van belang voor DNB. De implementatie ervan leidt mogelijk tot nieuwe key performance indicators (kpi’s) die ander gedrag en aangepaste beleidskaders bij verzekeraars tot gevolg kan hebben. Verder is het voor DNB van belang dat verschillen tussen Solvency II en IFRS 17 verklaarbaar zijn, aangezien beide stelsels gebaseerd zijn op een vorm van marktwaarde waardering.

In de markt is er consensus dat de standaard naar verwachting leidt tot een toename van transparantie, vergelijkbaarheid en inzicht in de bedrijfsmodellen van IFRS-verzekeraars voor de financiële markten en rating agencies. In het kader van financiële stabiliteit is het van belang voor DNB dat verzekeraars in staat zijn succesvol de transitie richting IFRS 17/9 af te ronden.

Uitdagingen

Uit de uitvraag blijkt dat de implementatie van IFRS 17/9 met de nodige aandacht wordt opgepakt, maar dat er ook verschillen zijn in de voortgang van het maken van beleidskeuzes en van implementatie bij verzekeraars. Om voldoende tijd te hebben om de cijfers goed te kunnen doorgronden en uit te kunnen leggen aan onder meer investeerders, is het van belang dat verzekeraars tijdig beschikken over de aangepaste cijfers. DNB juicht daarom toe dat verzekeraars voorafgaand aan implementatie ervaring opdoen met de uitkomsten op IFRS 17/9 basis door over 2022 al frequent schaduw te draaien. DNB roept verzekeraars op om ervoor te zorgen dat het programma tijdig en met de nodige zorg voor kwaliteit wordt afgerond en geïmplementeerd om verrassingen te voorkomen. 

Vervolgstappen

Zoals ook aangekondigd in de toezichtkalender 2022 zullen er vervolggesprekken met verzekeraars plaatsvinden zodat DNB zicht blijft houden op de voortgang en de impact van implementatie van de standaard.

Directe mailservice

U kunt zelf kiezen of u deze nieuwsberichten direct, wekelijks of maandelijks ontvangt. U kunt de frequentie wijzigen: in de mail waarin u dit bericht heeft gekregen, bij ‘Wilt u uw gegevens wijzigen?’

Ontdek gerelateerde artikelen