Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB start onderzoek naar naleving sanctieregelgeving en meldplicht

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 30 maart 2022

containers

Sinds 25 februari jl. zijn naar aanleiding van de situatie in Oekraïne verschillende sancties ingesteld tegen Rusland en Belarus. Via nieuwsberichten heeft DNB de sector geïnformeerd over de invoering van deze sancties. Hoewel DNB zich bewust is van de grote inspanningen die financiële instellingen zich getroosten, willen wij vaststellen of financiële instellingen adequate procedures en maatregelen treffen om sanctieregelgeving na te leven. DNB gaat hier de komende periode onderzoek naar doen.

Wat houdt het onderzoek in?

DNB heeft in kaart gebracht welke onder toezicht staande financiële instellingen potentieel maatregelen moeten nemen naar aanleiding van de nieuwe sanctiepakketten. Veel instellingen hebben hier al eerder vragen over ontvangen van DNB.

DNB zal via een nieuw onderzoek voor iedere onder toezicht staande sector bij meerdere instellingen beoordelen of deze instellingen hun bedrijfsvoering daadwerkelijk op orde hebben. Wij onderzoeken of instellingen hun bedrijfsvoering zodanig ingericht hebben dat tegoeden en economische middelen van gesanctioneerde partijen tijdig bevroren worden, of dat levering van diensten, tegoeden en economische middelen aan gesanctioneerde partijen gestaakt wordt en of dit onverwijld aan DNB gemeld wordt.

Over de tijdslijnen en inhoud van het onderzoek worden de betreffende instellingen afzonderlijk geïnformeerd.

Hoe houdt DNB toezicht op naleving van sancties?

DNB is samen met de AFM belast met het toezicht op de naleving van sanctieregelgeving voor zover deze het financieel verkeer betreft. Onder toezicht staande financiële instellingen dienen procedures in te richten en maatregelen te treffen die hen in staat stellen sanctiewetgeving na te leven. Deze verplichtingen zijn vastgelegd in de Regeling toezicht Sanctiewet 1977. DNB beoordeelt en handhaaft op risico-gebaseerde wijze als toezichthouder de effectiviteit van deze procedures en maatregelen.

De administratie van instellingen moet zodanig zijn ingericht dat gesanctioneerde relaties, goederen en transacties kunnen worden opgemerkt. De financiële middelen moeten direct bevroren (kunnen) worden en/of voorkomen moet worden dat financiële middelen en/of diensten ter beschikking worden gesteld aan (rechts)personen en entiteiten als bedoeld in de sanctieregelgeving. Dit geldt vanzelfsprekend ook ten aanzien van de (nieuwe) sancties tegen Rusland en Belarus.

Als een instelling constateert dat de identiteit van een relatie overeenkomt met een (rechts)persoon of entiteit als bedoeld in de sanctieregelgeving (zogenaamde ‘hit’), dan dient de instelling dit direct aan DNB te melden. Wat een instelling precies moet doen bij een sanctiehit en welke informatie aan DNB gemeld moet worden, is toegelicht in een nieuwsbericht van 4 maart 2022.

DNB kan handhavingsmaatregelen treffen als de bedrijfsvoering van een instelling ontoereikend is om sanctieregelgeving of de meldplicht adequaat na te leven. Mocht een instelling sancties niet naleven, bijvoorbeeld omdat tegoeden niet bevroren zijn, dan is sprake van een strafbaar feit (Wet op de economische delicten). Indien DNB aanwijzingen of signalen ontvangt dat dit het geval is, dan zal zij dit melden aan het Openbaar Ministerie.  

Directe mailservice

U kunt zelf kiezen of u deze nieuwsberichten direct, wekelijks of maandelijks ontvangt. U kunt de frequentie wijzigen: in de mail waarin u dit bericht heeft gekregen, bij ‘Wilt u uw gegevens wijzigen?’