Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Inwerkingtreding Wet open overheid (Woo)

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 29 april 2022

Op 1 mei 2022 treedt de Wet open overheid (Woo) in werking. De Woo heeft als doel overheden en semi-overheden transparanter te maken. Iedereen kan een Woo-verzoek indienen om publieke informatie te verkrijgen. Met de Woo komt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) te vervallen. 

Ook DNB valt onder de Woo. Anders dan onder de Wob het geval is, kan men voortaan ook informatie opvragen over de uitoefening van onze publieke taken, zoals toezicht, monetair beleid of betalingsverkeer. Er is in de Woo wel overgangsrecht opgenomen: informatie die vóór 1 mei onder DNB berust en onze taakuitoefening betreft, kan pas vanaf 1 mei 2025 worden opgevraagd. Nieuwe informatie kan wel per 1 mei 2022 worden opgevraagd.

Geheimhoudingsregimes

Het uitgangspunt van de Woo is transparantie. Dat betekent echter niet dat alle informatie openbaar wordt gemaakt. DNB heeft namelijk veel vertrouwelijke informatie onder zich, ook van ondertoezichtstaande instellingen. Deze informatie valt veelal onder een wettelijke geheimhoudingsverplichting, bijvoorbeeld op basis van de Bankwet, Wet op het financieel toezicht, Pensioenwet, Wet toezicht trustkantoren 2018 of Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Deze wettelijke geheimhoudingsverplichtingen hebben voorrang op de Woo. Informatie die onder geheimhouding valt mag daarom niet openbaar worden gemaakt.

Woo-uitzonderingen

Als bepaalde informatie niet onder een wettelijke geheimhoudingsverplichting valt, zal DNB bekijken of een uitzonderingsgrond onder de Woo van toepassing is. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om bescherming van concurrentiegevoelige bedrijfsgegevens, financiële belangen of van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.

Zienswijze

DNB zal telkens zorgvuldig beoordelen of informatie onder geheimhouding of een Woo-uitzonderingsgrond valt. Als het voornemen bestaat (relevante) informatie van uw instelling te verstrekken die nog niet openbaar is, zal uw zienswijze worden gevraagd. DNB zal bij haar besluit rekening houden met die zienswijze.

ECB en SRB public access regimes

Soms zal een binnenkomend Woo-verzoek gaan over informatie die valt onder het regime van de Europese Centrale Bank (ECB), Single Resolution Board (SRB) of andere internationale instelling met een eigen public access regime. DNB zal het verzoek dan in beginsel doorverwijzen, zodat het door die instelling zelf kan worden behandeld. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn bij Woo-verzoeken m.b.t. informatie over prudentieel toezicht op of resolutieaangelegenheden van significante instellingen.

Meer informatie 

Indien u naar aanleiding van dit bericht vragen heeft met betrekking tot DNB en de Woo kunt u een bericht sturen naar woo@dnb.nl.