Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Sancties tegen Belarus en Rusland (stand 11 maart)

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 11 maart 2022

Computerruimte

De EU heeft op 9 maart 2022 nieuwe sancties ingesteld tegen Belarus en Rusland. Omdat het een bijzondere situatie betreft geven wij via dit nieuwsbericht een korte toelichting. Dit nieuwsbericht geeft de sancties weer die van kracht zijn op 11 maart 2022 op het moment van verzending.

Ontwikkelingen situatie Oekraïne

De ontwikkelingen rondom de situatie in Oekraïne volgen elkaar momenteel in hoog tempo op. Wij verwachten van instellingen dat zij ervoor zorgen dat zij op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen. Wanneer daar aanleiding toe is zullen wij communiceren over deze ontwikkelingen. DNB vraagt hierbij nadrukkelijk aandacht voor het volgende:

  • In het nieuwe sanctiepakket is aangegeven dat ook crypto-assets van gesanctioneerde (rechts)personen bevroren moeten worden en dat het verboden wordt om crypto-assets aan genoemde (rechts)personen ter beschikking te stellen.
  • We verwachten dat aanbieders van cryptodiensten maatregelen treffen om naleving van regels opgenomen in EU verordeningen te borgen. Zij moeten hun relaties screenen: niet alleen hun eigen cliënten, maar ook de tegenpartij bij transacties die zij namens cliënten verrichten.
  • DNB beoordeelt de effectiviteit van de procedures en maatregelen die zijn gericht op de naleving van de sanctieregelgeving van de bij haar onder toezicht staande instellingen. Voor alle sectoren wordt momenteel gekeken of, en zo ja op welke wijze, DNB het toezicht de komende tijd verder moet intensiveren. Mogelijk leidt dit tot een thema-onderzoek of een deepdive bij individuele instellingen.

Sancties tegen Belarus

Na de sancties van 2 maart wegens de betrokkenheid van Belarus bij de ongerechtvaardigde en niet-uitgelokte Russische militaire agressie tegen Oekraïne, en gezien de onverminderde ernst van de situatie, heeft de Raad aanvullende maatregelen tegen de Belarussische financiële sector aangenomen.

Het verstrekken van gespecialiseerde diensten inzake financieel berichten­verkeer (Swift) aan Belagroprombank, Bank Dabrabyt, Development Bank of the Republic of Belarus en hun Belarussische dochter­ondernemingen wordt beperkt.

Transacties in verband met het beheer van reserves en activa van de centrale bank van Belarus worden verboden. Ook het verstrekken van publieke financiering voor de handel met of investeringen in Belarus wordt verboden.

De notering en de verlening van diensten in verband met aandelen van Belarussische overheidsentiteiten op EU-handelsplatforms worden vanaf 12 april 2022 verboden.

De financiële instromen van Belarus naar de EU worden aanzienlijk beperkt door een verbod op het aanvaarden van deposito's van meer dan € 100.000 van onderdanen of inwoners van Belarus, op het aanhouden van rekeningen van Belarussische cliënten door centrale effectenbewaarinstellingen van de EU en op de verkoop van in euro's luidende effecten aan Belarussische cliënten.

Daarnaast is het verboden om eurobankbiljetten te verkopen, te leveren, over te dragen aan of uit te voeren naar Belarus of natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Belarus, met inbegrip van de regering en de Centrale Bank van Belarus, of voor gebruik in Belarus.

Sancties tegen Rusland

De Raad heeft ook de lijst van rechtspersonen, entiteiten en lichamen die onderworpen zijn aan de verbodsbepalingen inzake beleggingsdiensten, effecten, geldmarktinstrumenten en leningen uitgebreid.

Daarnaast heeft de Raad verdere beperkende maatregelen genomen wat betreft de uitvoer van goederen voor de zee­scheepvaart en radio­communicatie­technologie naar Rusland. Met dit besluit komt er een verbod op het direct of indirect verkopen, leveren, overdragen of uitvoeren van goederen en technologie voor de zee­scheepvaart aan of naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland, voor gebruik in Rusland of voor de installatie aan boord van onder Russische vlag varende vaartuigen.

Opdat de geldende sectorale beperkingen correct worden uitgevoerd, heeft de Raad tot slot het begrip "effecten" verduidelijkt, zodat ook crypto­activa daaronder vallen.

Al deze maatregelen komen bovenop het eerder gepresenteerde maatregelenpakket. Een tijdlijn van de beperkende EU-maatregelen als reactie op de crisis in Oekraïne vindt u hier.

Wat instellingen die onder het toezicht staan van DNB moeten doen

Lees in dit artikel welke verplichtingen u heeft als financiële instelling om de Sanctiewet na te leven en wat u moet doen wanneer u een ‘hit’ heeft. In het kort verwacht DNB het volgende:

  • Controleer of deze verordeningen van toepassing zijn (bijvoorbeeld op u, uw klanten, deelnemers of gedane beleggingen).
  • Indien deze verordeningen van toepassing zijn, pas de geboden en verboden in de verordeningen direct toe.
  • Als een instelling constateert dat de identiteit van een relatie overeenkomt met een (rechts)persoon of entiteit als bedoeld in de sanctieregelgeving (zogenaamde ‘hit’), dan dient de instelling dit onverwijld aan DNB te melden. U gebruikt hiervoor een voorgeschreven meldformulier. Het meldformulier mailt u naar sancties@dnb.nl. Het meldformulier kan via deze pagina gedownload worden: Wegwijs in sanctieregelgeving.
  • Ingeval DNB vragen heeft naar aanleiding van uw melding, beantwoord deze direct.
  • In bepaalde gevallen kan een 'hit' worden aangemerkt als ongebruikelijke transactie in de zin van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Zo ja, meld deze transactie dan ook bij FIU-Nederland.

Dit is een additionele nieuwsservice, instellingen behouden de verantwoordelijkheid om sanctiewetgeving tijdig en accuraat bij te houden en na te leven. We realiseren ons dat er veel van u wordt gevraagd en de sanctiewijzigingen elkaar in een hoog tempo opvolgen.

DNB heeft ook een attenderingsservice over wijzigingen in VN-, EU- en NL-sanctieregelingen die u via de mail kunt ontvangen. Als u hiervan gebruik wilt maken kunt u zich hiervoor aanmelden bij de nieuwsservice. Op 10 maart is een attenderingsmail verstuurd, klik hier voor de link naar dit bericht.