Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Sancties tegen Rusland (stand 20 december 2022)

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 20 december 2022

Sancties tegen Rusland raken internationale handel

De EU heeft op 16 december 2022 een negende sanctiepakket tegen Rusland en Belarus gepubliceerd. Wij geven u via deze nieuwsbrief een korte toelichting op dit nieuwe sanctiepakket.

Sancties tegen Rusland

In reactie op de aanhoudende aanvalsoorlog van Rusland tegen Oekraïne heeft de Raad een negende sanctiepakket aangenomen. De Raad wil hiermee de druk op Rusland en zijn regering opvoeren.

Het nieuwe pakket voorziet in:

 • Exportcontroles en -beperkingen
  Er worden nieuwe exportcontroles en -beperkingen ingevoerd voor dual-use goods en goederen en technologie die kunnen bijdragen aan de technologische ontwikkeling van de Russische defensie- en veiligheidssector. De lijst van entiteiten die banden hebben met het militair-industrieel complex van Rusland en waarvoor sectorale maatregelen gelden wordt aanzienlijk uitgebreid: 168 entiteiten worden hieraan toegevoegd. Om omzeiling van de sancties te voorkomen zijn ook enkele entiteiten die in Russische handen zijn en in de illegaal geannexeerde Krim of Sebastopol zijn gevestigd, toegevoegd aan de lijst.

  Bovendien zal de EU het exportverbod voor goederen en technologie voor de luchtvaart en ruimtevaart­industrie uitbreiden. Dit verbod zal nu ook gelden voor luchtvaart­motoren en onderdelen daarvan, voor zowel bemande als onbemande luchtvaartuigen. Dit betekent dat de rechtstreekse export van dronemotoren naar Rusland en elk derde land dat drones zou kunnen leveren aan Rusland voortaan verboden zal zijn.

  De bestaande en nieuwe maatregelen zijn geenszins gericht tegen de handel in landbouw­producten en levens­middelen, waaronder tarwe en meststoffen, tussen derde landen en Rusland. Daarom is er besloten voor op de lijst geplaatste personen die, voordat ze op de lijst werden gezet, een belangrijke rol speelden in de internationale handel in landbouw- en voedselproducten, waaronder tarwe en meststoffen, een afwijking in te voeren van de bevriezing van tegoeden en het verbod op de beschikbaarstelling van tegoeden en economische middelen. Dit moet verstoringen in de betalingskanalen voor landbouwproducten voorkomen.
 • Banksector
  De EU voegt nog eens 2 Russische banken toe aan de lijst van entiteiten waarvan de tegoeden worden bevroren. Ook wordt de Russische Regionale Ontwikkelingsbank op de lijst gezet van entiteiten die eigendom zijn van of onder zeggenschap staan van de Russische staat en waarvoor een volledig verbod op transacties geldt.
 • Omroepactiviteiten
  De EU wil ook de systematische, internationale campagne van desinformatie en informatie­manipulatie van Rusland, die bedoeld is om haar buurlanden en de EU en haar lidstaten te destabiliseren, tegengaan. Daarom heeft de Raad de eerste stappen gezet om de uitzendlicenties van nog eens 4 mediakanalen op te schorten: NTV/NTV Mir, Rossiya 1, REN TV en Pervyi Kanal. In overeenstemming met het Handvest van de grondrechten weerhouden de maatregelen er deze mediakanalen en hun personeel niet van om zich in de EU met andere dan omroep­activiteiten bezig te houden, zoals met onderzoek en interviews.
 • Adviesdiensten
  Er is ook besloten het aanbieden van diensten op het gebied van reclame en markt- en opinieonderzoek aan Rusland te verbieden, net als producttests en technische inspecties.
 • Energie en mijnbouw
  De EU breidt het verbod op nieuwe investeringen in de Russische energiesector uit door ook nieuwe investeringen in de Russische mijnbouw te verbieden. Dit verbod zal niet gelden voor het delven en winnen van bepaalde kritieke grondstoffen.
 • Overige maatregelen
  Vanaf vandaag zal het voor onderdanen van de EU verboden zijn om functies te bekleden in de bestuurs­organen van alle in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen die eigendom zijn of onder zeggenschap staan van de Russische staat.
 • Individuele sancties
  Naast deze economische sancties nam de Raad ook een breed pakket aan individuele sancties aan. Een zeer groot aantal personen en entiteiten wordt op de sanctielijst geplaatst.

Wat instellingen die onder het toezicht staan van DNB moeten doen

In het kort verwacht DNB het volgende:

 • Controleer of deze verordeningen van toepassing zijn (bijvoorbeeld op u, uw klanten, deelnemers of gedane beleggingen).
 • Indien deze verordeningen van toepassing zijn, pas de geboden en verboden in de verordeningen direct toe.
 • Als de instelling constateert dat de identiteit van een relatie overeenkomt met een (rechts)persoon of entiteit als bedoeld in de sanctieregelgeving en dus een zogenaamde ‘hit’ vindt, dan moet u dit direct melden aan DNB. U kunt voor het indienen van de sanctiemelding gebruikmaken van het Digitaal Loket Toezicht (DLT). Wij verwijzen u graag naar dit artikel voor een nadere toelichting op de reikwijdte van de sanctiemeldplicht.
 • Ingeval DNB vragen heeft naar aanleiding van uw melding, beantwoord deze direct.
 • In bepaalde gevallen kan een ‘hit’ worden aangemerkt als ongebruikelijke transactie in de zin van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Zo ja, meld deze transactie dan ook bij FIU-Nederland.

Dit is een additionele nieuwsservice, instellingen behouden zelf de verantwoordelijkheid om sanctiewetgeving tijdig en accuraat bij te houden en na te leven. We realiseren ons dat er veel van u wordt gevraagd en de sanctiewijzingen elkaar in een hoog tempo opvolgen.

DNB heeft ook een attenderingsservice over wijzigingen in VN-, EU- en NL-sanctieregelingen die u via de mail kunt ontvangen. Als u hiervan gebruik wilt maken kunt u zich hiervoor aanmelden bij de nieuwsservice. Op 19 december jl. is een attenderingsmail verstuurd, klik hier voor de link naar dit bericht.