Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Sancties tegen Rusland (stand 4 maart)

Gepubliceerd: 04 maart 2022

Stapels containers in haven

De EU heeft op 28 februari 2022 en 2 maart 2022 nieuwe sancties ingesteld tegen Rusland. Omdat het een bijzondere situatie betreft geven wij via dit nieuwsbericht een korte toelichting. Dit bericht geeft de sancties weer die van kracht zijn op 4 maart 2022 op het moment van verzending.

Ontwikkelingen situatie Oekraïne

De ontwikkelingen rondom de situatie in Oekraïne volgen elkaar momenteel in hoog tempo op, wij verwachten van instellingen dat zij ervoor zorgen dat zij op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen. Wanneer daar aanleiding toe is zullen wij communiceren over deze ontwikkelingen. DNB vraagt hierbij nadrukkelijk aandacht voor het volgende:

  1. Sanctieomzeiling door bijvoorbeeld verhulling of het werken met intermediairs, is een risico waar financiële instellingen rekening mee moeten houden. Dit risico kan niet gemitigeerd worden als enkel vertrouwd wordt op de informatie die door de klant zelf wordt aangeleverd. Ook bereiken ons van verschillende kanten signalen dat een vlucht naar cryptovaluta door gesanctioneerde partijen een reëel risico is. U wordt verzocht deze signalen mee te nemen in het beoordelen van het risico dat uw onderneming direct of indirect zaken doet met gesanctioneerde partijen en daar voor uw onderneming passende maatregelen tegen te treffen; en
  2. Als de instelling constateert dat de identiteit van een relatie overeenkomt met een (rechts)persoon of entiteit als bedoeld in de sanctieregelgeving en dus een zogenaamde ‘hit’ vindt, dan moet u dit direct melden aan DNB. Lees in dit artikel welke verplichtingen u heeft als financiële instelling om de Sanctiewet na te leven en wat u moet doen wanneer u een ‘hit’ heeft.

Indien uw instelling twijfelt of een ‘hit’-melding een daadwerkelijke ‘hit’ oplevert, doet u nader onderzoek om vast te stellen of uit te sluiten dat er sprake is van overeenkomst met de sanctielijsten. Bij controle tegen de sanctielijsten kunt u namelijk vele mogelijke hits tegenkomen. Deze moet u, voordat ze gemeld worden aan DNB, allemaal controleren op overeenkomst met de diverse lijsten. Alleen daadwerkelijke hits meldt u. Zogenaamde ‘false positives’ worden niet gemeld.

DNB beoordeelt de meldingen die we binnenkrijgen op compleetheid. DNB kan als toezichthouder geen advies of oordeel geven over de vraag of een ‘hit’-melding een daadwerkelijk hit is of niet. 

Sancties tegen Rusland

In het sanctie pakket van 2 maart sluit de Europese Unie zeven Russische banken uit van het betaalsysteem SWIFT. Dit verbod treedt in werking op de tiende dag na bekendmaking in het Publicatieblad van de EU.

Daarnaast is er een verbod ingesteld op het verkopen, leveren, overdragen of exporteren van eurobankbiljetten aan of naar Rusland, of aan natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland, met inbegrip van de regering en de centrale bank van Rusland, of voor gebruik in Rusland.

Ook is er een verbod ingesteld op het investeren in, deelnemen in of anderszins bijdragen aan projecten die mede gefinancierd worden door het Russische fonds voor directe investeringen.

De EU verbiedt de omroepactiviteiten in de EU van Russische mediakanalen Russia Today en Sputnik en hun dochterondernemingen. Dit is verboden tot de Russische agressie tegen Oekraïne ophoudt en tot Rusland en zijn mediakanalen hun desinformatie­campagnes en informatie­manipulatie tegen de EU en haar lidstaten stoppen.

Op 28 februari heeft de EU besloten het luchtruim van de EU te sluiten voor alle luchtvaartuigen die eigendom zijn van Russen, in Rusland zijn geregistreerd of door Rusland worden gecontroleerd. Deze vliegtuigen zullen niet langer mogen landen of opstijgen in het grondgebied van de EU, of erover mogen vliegen.

Daarnaast worden gerichte maatregelen opgelegd aan nog eens 26 prominente personen en 1 entiteit.

De EU pakt het regime van Loekasjenko in Belarus ook aan met een nieuw pakket sancties, met name door beperkende maatregelen tegen de belangrijkste sectoren van het land om de uitvoer van producten stop te zetten. De EU breidt ook de beperkingen op de uitvoer voor goederen voor tweeërlei gebruik naar Rusland uit tot Belarus en legt bovendien sancties op aan burgers van Belarus die de Russische oorlogsinspanningen ondersteunen.

Al deze maatregelen komen bovenop het op 26 februari gepresenteerde maatregelenpakket dat met onze internationale partners is overeengekomen. Een tijdlijn van de beperkende EU-maatregelen als reactie op de crisis in Oekraïne vindt u hier.

Wat instellingen die onder het toezicht staan van DNB moeten doen

Lees in dit artikel welke verplichtingen u heeft als financiële instelling om de Sanctiewet na te leven en wat u moet doen wanneer u een ‘hit’ heeft. In het kort verwacht DNB het volgende:

  • Controleer of deze verordeningen van toepassing zijn (bijvoorbeeld op u, uw klanten, deelnemers of gedane beleggingen).
  • Indien deze verordeningen van toepassing zijn, pas de geboden en verboden in de verordeningen direct toe.
  • Als een instelling constateert dat de identiteit van een relatie overeenkomt met een (rechts)persoon of entiteit als bedoeld in de sanctieregelgeving (zogenaamde ‘hit’), dan dient de instelling dit onverwijld aan DNB te melden. U gebruikt hiervoor een voorgeschreven meldformulier. Het meldformulier mailt u naar sancties@dnb.nl. Het meldformulier kan via deze pagina gedownload worden: Wegwijs in sanctieregelgeving (dnb.nl).
  • Ingeval DNB vragen heeft naar aanleiding van uw melding, beantwoord deze direct.
  • In bepaalde gevallen kan een 'hit' worden aangemerkt als ongebruikelijke transactie in de zin van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Zo ja, meld deze transactie dan ook bij FIU-Nederland.

Dit is een additionele nieuwsservice, instellingen behouden de verantwoordelijkheid om sanctiewetgeving tijdig en accuraat bij te houden en na te leven. We realiseren ons dat er veel van u wordt gevraagd en de sanctiewijzigingen elkaar in een hoog tempo opvolgen.

DNB heeft ook een attenderingsservice over wijzigingen in VN-, EU- en NL-sanctieregelingen die u via de mail kunt ontvangen. Als u hiervan gebruik wilt maken kunt u zich hiervoor aanmelden bij de nieuwsservice. Op 3 maart is een attenderingsmail verstuurd, klik hier voor de link naar dit bericht.