Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Sancties tegen Rusland (stand 7 oktober)

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 07 oktober 2022

Rotterdamse haven

[Update 13 oktober 2022] De EU heeft op 6 oktober 2022 nieuwe sancties ingesteld tegen Rusland. Omdat het een bijzondere situatie betreft geven wij via dit nieuwsbericht een korte toelichting. Dit nieuwsbericht geeft de sancties weer die van kracht zijn op 7 oktober 2022 op het moment van verzending.

Ontwikkelingen situatie Oekraïne

Wij verwachten van instellingen dat zij ervoor zorgen dat zij op de hoogte blijven van de laatste relevante ontwikkelingen volgend uit de situatie in Oekraïne. Wanneer daar aanleiding toe is zullen wij communiceren over deze ontwikkelingen. DNB vraagt op basis van het laatste sanctiepakket nadrukkelijk aandacht voor het volgende:

 • Er is een verbod ingesteld op alle dienstverlening op het gebied van portemonnees, rekeningen en bewaring van cryptoactiva voor Russische onderdanen of natuurlijke personen die in Rusland verblijven, of in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen (eerder was dit toegestaan tot €10.000). Dit verbod is niet van toepassing op onderdanen van landen in de EU, in de EER of Zwitserland, of op natuurlijke personen in bezit van een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning voor genoemde landen.

Sancties tegen Rusland

De Europese Raad neemt nieuw pakket sancties tegen Rusland aan wegens illegale annexatie van Donetsk, Loehansk, Zaporizja en Cherson. Het pakket bevat scherpe maatregelen om de druk op de Russische regering en economie op te voeren, de militaire vermogens van het land te verzwakken, en het Kremlin te laten boeten voor de escalatie.

Met het nieuwe pakket wordt het mogelijk een prijsplafond toe te passen voor maritiem vervoer van Russische olie naar derde landen en verdere beperkingen op te leggen voor maritiem vervoer van ruwe aardolie en aardolieproducten naar derde landen.

Op het gebied van handel breidt de EU het invoerverbod op uit Rusland afkomstige of uitgevoerde staalproducten uit. Er komen verdere invoerbeperkingen voor houtpulp en papier, sigaretten, kunststoffen en cosmetische producten, en voor elementen die in de juwelenindustrie worden gebruikt, zoals stenen en edelmetalen, waaruit Rusland grote inkomsten haalt. Ook worden de verkoop, levering, overbrenging en uitvoer van extra goederen die in de luchtvaartsector worden gebruikt, beperkt.

Het nieuwe pakket voorziet voorts in:

 • sancties tegen personen en entiteiten die betrokken waren bij de organisatie van illegale “referenda”, vertegenwoordigers van de defensiesector, en bekende personen die desinformatie over de oorlog verspreiden. De Raad verruimde ook de criteria voor de plaatsing van namen op de sanctielijst om ook degenen die het mogelijk maken EU-sancties te omzeilen te kunnen aanpakken.
 • de uitbreiding van de lijst van verboden elementen die kunnen bijdragen tot de militaire en technologische versterking van Rusland of tot de ontwikkeling van zijn defensie- en veiligheidssector. Op deze lijst komen nu ook bepaalde elektronische componenten, extra chemische stoffen en goederen die voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of vernederende behandelingen kunnen worden gebruikt.
 • een verbod op de verkoop, levering, overbrenging en uitvoer van civiele vuurwapens, de onmisbare onderdelen daarvan en munitie, militaire voertuigen en uitrusting, paramilitaire uitrusting, en reserveonderdelen.
 • het verbod dat EU-burgers functies bekleden in de bestuursorganen van bepaalde Russische staatsbedrijven en overheidsinstanties.
 • de toevoeging van het Russisch Scheepvaartregister aan de lijst van openbare lichamen waarvoor het transactieverbod geldt – deze entiteit is voor 100 % in staatsbezit en verricht activiteiten in verband met classificatie en inspectie, ook op veiligheidsgebied, van Russische en niet-Russische vaartuigen.
 • een volledig verbod op het verrichten van diensten op het gebied van portemonnees, rekeningen en bewaring van cryptoactiva voor Russische personen of personen die in Rusland verblijven, ongeacht de totale waarde van de cryptoactiva. Dit verbod is niet van toepassing op onderdanen van landen in de EU, in de EER of Zwitserland, of op natuurlijke personen in bezit van een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning voor genoemde landen.
 • het verbod om architectuur- en ingenieursdiensten, IT-adviesdiensten en juridische adviesdiensten te verlenen aan Rusland.

De Raad besloot ook het geografische toepassingsgebied van de sancties van 23 februari, waaronder met name het invoerverbod voor goederen uit de niet onder regeringsgezag vallende oblasten Donetsk en Loehansk, uit te breiden naar de niet-gecontroleerde gebieden van de oblasten Zaporizja en Cherson.

Wat instellingen die onder het toezicht staan van DNB moeten doen

Lees in dit artikel welke verplichtingen u heeft als financiële instelling om de Sanctiewet na te leven en wat u moet doen wanneer u een ‘hit’ heeft. In het kort verwacht DNB het volgende:

 • Controleer of deze verordeningen van toepassing zijn (bijvoorbeeld op u, uw klanten, deelnemers of gedane beleggingen).
 • Indien deze verordeningen van toepassing zijn, pas de geboden en verboden in de verordeningen direct toe.
 • Als de instelling constateert dat de identiteit van een relatie overeenkomt met een (rechts)persoon of entiteit als bedoeld in de sanctieregelgeving en dus een zogenaamde ‘hit’ vindt, dan moet u dit direct melden aan DNB. U kunt voor het indienen van de sanctiemelding gebruikmaken van het Digitaal Loket Toezicht (DLT).
 • Ingeval DNB vragen heeft naar aanleiding van uw melding, beantwoord deze direct.
 • In bepaalde gevallen kan een ‘hit’ worden aangemerkt als ongebruikelijke transactie in de zin van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Zo ja, meld deze transactie dan ook bij FIU-Nederland.

Dit is een additionele nieuwsservice, instellingen behouden zelf de verantwoordelijkheid om sanctiewetgeving tijdig en accuraat bij te houden en na te leven. We realiseren ons dat er veel van u wordt gevraagd en de sanctiewijzingen elkaar in een hoog tempo opvolgen.

DNB heeft ook een attenderingsservice over wijzigingen in VN-, EU- en NL-sanctieregelingen die u via de mail kunt ontvangen. Als u hiervan gebruik wilt maken kunt u zich hiervoor aanmelden bij de nieuwsservice. Op 7 oktober jl. is een attenderingsmail verstuurd, klik hier voor de link naar dit bericht. 

Dit bericht is op 13 oktober 2022 aangevuld. Ter verduidelijking is op twee plekken deze zin toegevoegd: Dit verbod is niet van toepassing op onderdanen van landen in de EU, in de EER of Zwitserland, of op natuurlijke personen in bezit van een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning voor genoemde landen.