Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Uitvraag jaarlijkse integriteitsrisico rapportage

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 26 april 2022

Persoon tekent grafiek

Op grond van internationale richtlijnen van de Financial Action Task Force (FATF) en Europese financiële toezichthouders (EBA, EIOPA en ESMA) doet DNB bij financiële instellingen jaarlijks onderzoek naar de inherente integriteitsrisico’s met betrekking tot onder andere witwassen, terrorismefinanciering, corruptie en de getroffen maatregelen om die risico’s te beheersen. In het kader van dit onderzoek vraagt DNB uw instelling ook dit jaar de Vragenlijst integriteitsrisico’s in te vullen. Onlangs heeft uw instelling een e-mail hierover ontvangen.

DNB houdt risicogebaseerd integriteitstoezicht op financiële instellingen, waaronder banken en betaalinstellingen. Een belangrijke basis hiervoor betreft het risicoprofiel dat DNB jaarlijks voor alle onder toezicht staande instellingen vaststelt. DNB bepaalt de intensiteit van het integriteitstoezicht ten aanzien van instellingen en sectoren mede door beoordeling van de hoogte van de integriteitsrisico’s en de mate van beheersing zoals die blijken uit deze risicoprofielen.

De jaarlijkse Vragenlijst integriteitsrisico’s vormt een belangrijke informatiebron voor het in kaart brengen van de integriteitsrisico’s van instellingen en de beheersmaatregelen die zij hebben doorgevoerd. Dit informatieverzoek is gebaseerd op artikel 1:74 van de Wet op het Financieel Toezicht en artikel 5 van de Regeling toezicht Sanctiewet 1977 in combinatie met artikel 5:16 en 5:20 van de Algemene Wet Bestuursrecht.

Wat verwacht DNB van u?

DNB verwacht dat u uiterlijk 9 juni 2022 de Vragenlijst integriteitsrisico’s juist en volledig indient via het Digitaal Loket Rapportages (DLR). DNB adviseert u om tijdig te controleren of uw toegang tot DLR werkt. De vragenlijst is te downloaden via de DLR website.

Wat is er veranderd?

De vragenlijsten zijn zoveel mogelijk constant gehouden ten opzichte van vorig jaar om het proces van invullen te vergemakkelijken. Op enkele punten is de vragenlijst aangescherpt en aangevuld. Ook zijn enkele vragen van de voorgaande vragenlijst geschrapt.

Handhaving

DNB let streng op de tijdigheid en kwaliteit van de rapportages. Dit is voor u van belang bij de indiening van de vragenlijst. Betrouwbare en tijdige informatie uit de rapportages is noodzakelijk om een actueel beeld te kunnen krijgen van uw instelling en de sector.

Tijdigheid

In geval van te laat, gedeeltelijk of niet indienen van de rapportage kan DNB een last onder dwangsom opleggen om alsnog de volledige rapportage te ontvangen. Wanneer u herhaaldelijk te laat rapporteert, zal DNB een bestuurlijke boete opleggen.

Kwaliteit

Uiteraard dient u juiste en volledige informatie te leveren aan de toezichthouder. Indien vastgesteld wordt dat DNB foutief en/of onvolledig is geïnformeerd, dan zal DNB formele maatregelen overwegen.

Vragen

Indien u technische vragen heeft over de indiening in DLR, zoals problemen met het inloggen en/of uploaden van bestanden, dan kunt u contact opnemen per e-mail via dit-servicedesk@dnb.nl.

Voor inhoudelijke vragen kunt u een e-mail sturen naar irap@dnb.nl. Deze e-mailadressen zijn overigens uitdrukkelijk niet bedoeld voor het indienen van de vragenlijst.

Terugkoppeling vragenlijst integriteitsrisico’s 2021

DNB heeft een terugkoppelingsbrief met betrekking tot de Vragenlijst Integriteitsrisico’s 2021 onlangs naar uw instelling gemaild. In deze brief deelt DNB een aantal sectorbrede observaties op basis van de gerapporteerde data over de integriteitsrisico’s door uw instelling.  

Directe mailservice

U kunt zelf kiezen of u deze nieuwsberichten direct, wekelijks of maandelijks ontvangt. U kunt de frequentie wijzigen: in de mail waarin u dit bericht heeft gekregen, bij ‘Wilt u uw gegevens wijzigen?’