Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Update sancties tegen Rusland (stand 17 maart)

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 17 maart 2022

Handen bladeren door mappen

Alle sanctiehits moeten worden gemeld bij DNB, dus niet alleen de freeze transacties/sancties. In deze update gaan we verder in op het sanctiepakket van 15 maart 2022.

Alle sanctiehits melden bij DNB

DNB heeft geconstateerd dat niet alle sanctiehits door onder toezicht staande instellingen worden gemeld bij DNB. Wij hebben begrepen dat bij sommige instellingen de veronderstelling leeft dat alleen freeze transacties/sancties bij DNB gemeld moeten worden. Dit is niet correct. Indien instellingen constateren dat de identiteit van een relatie overeenkomt met een (rechts)persoon of entiteit als bedoeld in de Sanctieregelgeving, moeten zij dit onverwijld melden bij de toezichthouder.

De Regeling Toezicht Sanctiewet 1977 (Rtsw) geeft een ruime definitie van het begrip ‘relatie’, namelijk een ieder die betrokken is bij een financiële dienst of een financiële transactie. Alle sanctiehits moeten dus bij DNB gemeld worden. Een aantal voorbeelden van hits die bij DNB gemeld moeten worden zijn:

 • een hit omdat een gesanctioneerde Russische bank geld van een Nederlandse rekening bij een bank of betaalinstelling probeert over te maken
 • een hit omdat een bestuurder van een betaalinstelling gesanctioneerd is
 • een hit omdat een verzekeraar constateert dat een klant gesanctioneerd is en er daarom geen geld uitbetaald mag worden aan de gesanctioneerde klant
 • een hit omdat een pensioengerechtigde in Rusland woont en bij een Russische gesanctioneerde bank bankiert
 • een hit wanneer een trustdienst niet (meer) verleend mag worden aan een gesanctioneerde partij
 • een hit omdat een tegenpartij bij een cryptotransactie gesanctioneerd is

Omdat correcte informatie over sancties gezien de situatie in Oekraïne van groot belang is, verwacht DNB dat alle sanctiemeldingen die specifiek zien op de situatie in Oekraïne/Rusland met terugwerkende kracht vanaf 23 februari 2022 bij DNB worden ingediend. DNB wenst deze uiterlijk 21 maart 2022 te ontvangen. Alle nieuwe sanctiehits moeten direct gemeld worden bij sancties@dnb.nl. Als de deadline van 21 maart 2022 niet haalbaar is, moet u contact opnemen met uw toezichthouder.

Omdat de situatie rondom Oekraïne/Rusland ongebruikelijk is en voor instellingen veel werk oplevert kunnen instellingen in ieder geval de komende twee maanden (tot 16 mei 2022) de sanctiemeldingen met betrekking tot Rusland/Oekraïne/Belarus in bulk via een Excel document aanleveren. Alle vragen uit het standaard meldformulier moeten beantwoord worden in het Excel document.

Sancties tegen Rusland

Op 15 maart 2022 heeft de Europese Raad besloten een vierde pakket economische en individuele sancties wegens de Russische militaire agressie tegen Oekraïne op te leggen. De Raad heeft met name besloten:

 • alle transacties met bepaalde staatsbedrijven te verbieden
 • de verlening van krediet­beoordelings­diensten aan Russische personen of entiteiten te verbieden, met ook een verbod op toegang tot abonnements­diensten voor kredietbeoordeling
 • de lijst uit te breidenvan personen die banden hebben met de industriële defensiebasis van Rusland, en hen strengere uitvoer­beperkingen op te leggen voor producten voor tweeërlei gebruik (dual-use goederen) en voor goederen en technologie die kunnen bijdragen tot de technologische verbetering van de defensie- en veiligheidssector van Rusland.
  Tot de op de lijst geplaatste personen behoren de vooraanstaande oligarchen Roman Abramovitsj en German Chan, naast andere prominente zakenlieden die betrokken zijn bij belangrijke economische sectoren, zoals ijzer en staal, energie, bankwezen, media, militair materieel en producten en diensten voor tweeërlei gebruik. Op de lijst staan ook lobbyisten en propagandisten, zoals Konstantin Ernst (CEO van Channel One Russia), die de Kremlinversie van de situatie in Oekraïne verspreiden
 • nieuwe investeringenin de Russische energiesector te verbieden, en verregaande uitvoerbeperkingen op te leggen voor materiaal, technologie en diensten voor die sector
 • verdere handelsbeperkingen in te voeren voor ijzer en staal en voor luxegoederen

In totaal gelden er nu EU-sancties tegen 877 personen en 62 entiteiten. Hun tegoeden zijn bevroren en EU-burgers en -bedrijven mogen hen geen financiële middelen meer verstrekken. Daarnaast geldt voor natuurlijke personen een reisverbod, wat hen belet om naar of door EU-grondgebied te reizen. De Raad heeft onlangs besloten de sancties tegen de verantwoordelijken voor het ondermijnen of bedreigen van de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne te verlengen met nog eens 6 maanden, tot en met 15 september 2022.

Een tijdlijn van de beperkende EU-maatregelen als reactie op de crisis in Oekraïne vindt u hier.

Wat instellingen die onder het toezicht staan van DNB moeten doen

Lees in dit artikel welke verplichtingen u heeft als financiële instelling om de Sanctiewet na te leven en wat u moet doen wanneer u een ‘hit’ heeft. In het kort verwacht DNB het volgende:

 • Controleer of deze verordeningen van toepassing zijn (bijvoorbeeld op u, uw klanten, deelnemers of gedane beleggingen).
 • Indien deze verordeningen van toepassing zijn, pas de geboden en verboden in de verordeningen direct toe.
 • Als een instelling constateert dat de identiteit van een relatie overeenkomt met een (rechts)persoon of entiteit als bedoeld in de sanctieregelgeving (zogenaamde ‘hit’), dan dient de instelling dit onverwijld aan DNB te melden. U gebruikt hiervoor een voorgeschreven meldformulier. Het meldformulier mailt u naar sancties@dnb.nl. Het meldformulier kan via deze pagina gedownload worden: Wegwijs in sanctieregelgeving.
 • Ingeval DNB vragen heeft naar aanleiding van uw melding, beantwoord deze direct.
 • In bepaalde gevallen kan een 'hit' worden aangemerkt als ongebruikelijke transactie in de zin van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Zo ja, meld deze transactie dan ook bij FIU-Nederland.

Dit is een additionele nieuwsservice, instellingen behouden zelf de verantwoordelijkheid om sanctiewetgeving tijdig en accuraat bij te houden en na te leven. We realiseren ons dat er veel van u wordt gevraagd en de sanctiewijzigingen elkaar in een hoog tempo opvolgen.

DNB heeft ook een attenderingsservice over wijzigingen in VN-, EU- en NL-sanctieregelingen die u via de mail kunt ontvangen. Als u hiervan gebruik wilt maken kunt u zich hiervoor aanmelden bij de nieuwsservice. Op 16 maart jl. is een attenderingsmail verstuurd, klik hier voor de link naar dit bericht.