Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Financiële instellingen: klimaatadaptief bouwen hoger op de agenda

Nieuwsbericht toezicht

‘Zorg voor duidelijkheid over hoe klimaatadaptief te bouwen en waar wel en niet te bouwen. Geef ook aan waar ruimte is voor landbouw en voor de andere economische functies in Nederland’. Dat bepleit de Werkgroep Klimaatadaptatie van het Platform voor Duurzame Financiering in hun rapport ‘Klimaatadaptatie in een stroomversnelling’ dat zij vandaag hebben aangeboden aan Minister Harbers. De Werkgroep, bestaande uit financiële instellingen en de overheid, onderzocht hoe fysieke klimaatrisico’s en klimaatadaptatie invloed hebben op de economie en de financiële sector. Ook keken zij welke bijdrage de financiële sector al dan niet samen met de overheid kan leveren aan klimaatadaptatie.

Gepubliceerd: 21 december 2023

Dronefoto van een nieuwbouwhuis in aanbouw met lege kavels op de achtergrond

De gevolgen van klimaatverandering worden steeds ingrijpender. ”Het is daarom essentieel dat we klimaatadaptief bouwen en dat vraagt meer duidelijkheid over waar wel en niet te bouwen”, stelt Gijs Kloek (Achmea), voorzitter van de Werkgroep. Ook is het belangrijk toe te bewegen naar een meer klimaatadaptieve landbouw, dit geldt ook voor andere economische sectoren. Kloek: “Om dit te kunnen bereiken zijn beleid van de overheid en wettelijke kaders nodig. Naast het bedrijfsleven heeft ook de financiële sector daar behoefte aan als medefinancier, belegger en als verzekeraar van risico’s.”

Maak de landelijke ‘Maatlat’ verplicht

Met het programma ‘Water en Bodem sturend’, de ‘Nationale aanpak klimaatadaptatie gebouwde omgeving’, de ‘Tussenresultaten Kennisprogramma Zeespiegelstijging’, het ‘Actieprogramma klimaatadaptatie landbouw' en de ‘Nationale klimaatadaptatiestrategie’, is volgens de Werkgroep een goede start gemaakt met passend beleid. De werkgroep stelt daarbovenop voor om de ‘Maatlat groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving’ wettelijk verplicht te maken en om het klimaatadaptief herstel van overstromingsschade bij woningen en bedrijfsgebouwen onderdeel van de wetgeving te maken. Verzekeraars kunnen dan in hun producten in geval van schade uitgaan van klimaatadaptief herstel.

Klimaatlabel geeft inzicht in klimaatrisico’s bij woningen

De Werkgroep spreekt zich in het rapport bovendien uit voor de invoering van een klimaatlabel voor gebouwen. Recent pleitte de AFM hier ook voor. Hiermee krijgen kopers en aanbieders van woningen hetzelfde beeld van klimaatgerelateerde risico’s van woningen. De Werkgroep zou naast overstromingsrisico’s en kans op funderingsschade, zoals de AFM voorstelt, ook hittestress en klimaatadaptieve maatregelen hierin willen meenemen. Hiermee krijgen partijen meer handelingsperspectief om zo de risico’s te beperken. Daarnaast wil de Werkgroep een bijsluiter over verzekerbaarheid bij het label onderzoeken. Niet alle risico’s zijn immers verzekerbaar, zoals bodemdaling en overstroming als gevolg van het falen van primaire keringen.

Vervolgstappen financiële sector

Het advies van de Werkgroep aan de financiële sector is om in sectorrapporten en op websites aandacht te besteden aan de gevolgen en risico’s van klimaatverandering voor economische sectoren. Ook stelt de Werkgroep dat het belangrijk is om het aantal financiële producten en diensten voor klanten op gebied van klimaatadaptatie uit te breiden.

Er zijn plannen om in 2024 samen te werken met overheden bij pilots over funderingsschade en klimaatadaptief bouwen.

Een volledig overzicht van conclusies en aanbevelingen is te lezen in het rapport. ‘

Meer informatie: Fleur Bello, woordvoering Achmea. Mail: fleur.bello@achmea.nl Tel: 0631749350

Werkgroep Klimaatadaptatie van het Platform voor Duurzame Financiering

Over de Werkgroep en het rapport

De Werkgroep Klimaatadaptatie is opgericht onder auspiciën van het Platform voor Duurzame Financiering. Met dit rapport over klimaatadaptatie wil de Werkgroep meer actie en kennisdeling ondersteunen. De werkgroep bestaat uit ABN AMRO, Achmea, Agriver, Altera Vastgoed, Arcturus, a.s.r., Athora, AXA XL, Bouwinvest, BPF Bouw, Deloitte, ING, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Nationale Hypotheek Garantie, NN, NWB Bank, Pensioenfonds Rail & OV, Philips Pensioenfonds, Rabobank, Samen Klimaatbestendig, Staf Deltacommissaris, Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn), Univé, Verbond van Verzekeraars, Volksbank en is geïnitieerd door Achmea.

Over het Platform voor Duurzame Financiering

Het Platform voor Duurzame Financiering is een samenwerkingsverband van De Nederlandsche Bank (voorzitter), de Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars, de Pensioenfederatie, de Dutch Fund and Asset Management Association, Invest-NL, de Autoriteit Financiële Markten, het ministerie van Financiën, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Sustainable Finance Lab. De leden van het platform komen driemaal per jaar bij elkaar om brancheoverstijgende verbindingen te leggen en gezamenlijk te kijken hoe zij belemmeringen voor duurzame financiering kunnen voorkomen of wegnemen en hoe ze door op specifieke gebieden samen te werken positieve impulsen kunnen geven aan verduurzaming.

Het Platform voor Duurzame Financiering ondersteunt de inspanningen van de werkgroep. De hier beschreven praktijken en adviezen zijn echter geenszins bindend voor de afzonderlijke financiële instellingen die zijn aangesloten bij de brancheorganisaties die lid zijn van het platform, noch zijn zij verplicht specifieke follow-upmaatregelen te nemen. Verder worden in het document initiatieven van de private sector beschreven en als zodanig bevat het geen toezichtvereisten of overheidsstandpunten.

Klimaatadaptatie in een stroomversnelling: Financiële sector en overheid samen aan de slag

3,1MB PDF
Download Klimaatadaptatie in een stroomversnelling: Financiële sector en overheid samen aan de slag

Publieksversie - Klimaatadaptatie in een stroomversnelling

2,3MB PDF
Download Publieksversie - Klimaatadaptatie in een stroomversnelling

Ontdek gerelateerde artikelen