Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

TRANSITIENIEUWS - Gesprekken tussen DNB en pensioenfondsen bieden inzichten in beheersing governancerisico’s tijdens transitie

Nieuwsbericht toezicht

Hoe staan pensioenfondsen er voor waar het gaat om de beheersing van governance risico’s tijdens de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel? In 2023 heeft DNB gesprekken gevoerd met verschillende pensioenfondsen om risico’s te identificeren ten aanzien van de rollen en taken van fondsorganen en sleutelfuncties.

Gepubliceerd: 21 december 2023

Technisch overleg

Ook de evenwichtige belangenafweging in het kader van de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel was in scope. Tijdens een DNB-seminar voor kleinere pensioenfondsen op 6 december bleek dat deze inzichten relevant kunnen zijn voor andere pensioenfondsen. Daarom geeft DNB in dit nieuwsbericht een terugkoppeling van deze gesprekken. 

Concretiseren van rollen, taken en tijdslijnen 

Bij veel pensioenfondsen zijn de sleutelfuncties en de fondsorganen (intern toezicht en VO/BO) betrokken bij het voorbereiden van de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. Zij geven aan dat risico’s en aandachtspunten tijdens de transitie hierdoor tijdig kunnen worden meegewogen in de besluitvorming. Tegelijkertijd zien wij dat het niet altijd concreet is beschreven op welke momenten de sleutelfuncties en fondsorganen om een opinie, advies, of goedkeuring gevraagd worden. Door rollen, taken en tijdslijnen uit te werken krijgen sleutelfuncties en fondsorganen duidelijkheid over hun rol en de tijd die zij krijgen voor oordeelsvorming.  

Uitwerken van evenwichtigheidskaders 

Zoals DNB heeft aangegeven in een Q&A over complete besluitvorming beoogt de regelgeving dat met het afspreken van doelstellingen, kwantitatieve maatstaven en voorrangsregels een zo robuust als mogelijk besluit wordt geborgd over een evenwichtige transitie. Hiervoor hebben sommige pensioenfondsen vooraf een beoordelingskader opgesteld dat toegepast kan worden om de gemaakte keuzes en afspraken in de transitie te beoordelen op evenwichtigheid. Hierbij kan ook worden gedacht aan criteria die de mate weergeven waarin de transitiedoelstellingen van het fonds worden gerealiseerd. Pensioenfondsen geven aan dat met het gebruik van een dergelijk kader tijdens de besluitvorming, de transitie als geheel op evenwichtigheid kan worden beoordeeld.  

Rol van sleutelfuncties in de transitie 

Soms focust de sleutelfunctie risicobeheer op het gevolgde proces. Een gedegen invulling van de risicobeheerfunctie zoals beoogd bij de implementatie van IORP II beperkt zich niet tot een marginale toetsing of alle processtappen worden doorlopen, maar vraagt ook om inhoudelijke beoordelingen daarvan. Sleutelfuncties risicobeheer doen dit bijvoorbeeld door risico-opinies te schrijven tijdens besluitvorming over cruciale mijlpalen in de transitie. Bij veel pensioenfondsen spelen de sleutelfuncties risicobeheer en actuarieel een actieve rol bij de voorbereidingen op de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. Het was bij deze pensioenfondsen soms nog niet uitgewerkt hoe deze sleutelfuncties hun actieve rol combineren met het leveren van onafhankelijke countervailing power tijdens de daadwerkelijke besluitvorming. DNB observeert verder dat de drie sleutelfuncties hun samenwerking intensiveren richting de transitie. 

Vastleggen van de onderbouwing van besluitvorming 

Pensioenfondsen nemen tijdens de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel veel besluiten. Een goed vastgelegd en onderbouwd besluit biedt een belangrijke basis om zo nodig verantwoording daarover af te leggen. DNB ziet dat fondsen in toenemende mate aandacht hebben voor vastlegging van de motivering van hun besluiten. Als de onderbouwing van besluitvorming goed wordt vastgelegd kan DNB toetsen of het fonds zich aan de relevante wettelijke regels houdt. Dit zal relevant zijn voor de beoordeling door DNB van een invaarmelding. Ook voor het bestuur, de fondsorganen en deelnemers van het fonds is deze vastlegging van belang. Zo kunnen zij onderling aantonen waarom een besluit genomen is en welke aspecten en belangen daarbij afgewogen zijn.  

Ontdek gerelateerde artikelen