Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

TRANSITIENIEUWS - Terugkoppeling voor pensioenfondsen over besluitvorming verruimde toeslagverlening

Nieuwsbericht toezicht

Gepubliceerd: 21 april 2023

Transitienieuws Toekomstbestendiger Pensioenstelsel

DNB beoordeelt besluitvorming rondom verruimde toeslagmogelijkheden onder toepassing van de Toeslag-AMvB

In 2022 heeft een groot aantal pensioenfondsen bij de toeslagverlening gebruik gemaakt van de verruiming die de toeslag-AMvB bood. Deze AMvB gaf pensioenfondsen de mogelijkheid om onder voorwaarden af te wijken van de wettelijke regels voor houdbare toeslagverlening.

DNB heeft risicogebaseerd het besluitvormingsproces bij een aantal pensioenfondsen beoordeeld dat een toeslagbesluit heeft genomen onder toepassing van deze toeslag-AMvB. DNB heeft bij die pensioenfondsen in het onderzoek getoetst of aan een deel van de vereisten van de toeslag-AMvB is voldaan. Ook heeft DNB beoordeeld of er nog aandachtspunten zijn met het oog op het transitie-FTK (vanaf 1 juli 2023 maken de verruimde toeslagregels deel uit van het transitie-FTK).

Observaties bij de besluitvorming toeslag-AMvB

DNB heeft bij de pensioenfondsen betrokken in het onderzoek geen tekortkomingen ten opzichte van een aantal onderzochte eisen uit de toeslag-AMvB geconstateerd.

Enkele zaken uit het onderzoek die ons opvielen zijn:

  • In bijna alle gevallen was sprake van een incidenteel besluit. Pensioenfondsen hebben nog geen toeslagbeleid dat ook voor de komende jaren tot aan de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel zal gelden.
  • Bij een aantal pensioenfondsen signaleerden sleutelfunctiehouders dat het opstellen van kwantitatieve (risico)maatstaven de besluitvorming ten goede zou kunnen komen. Denk hierbij aan de kans op korting tijdens de transitie-periode en het “doorleven” van risico’s met gebruik van deterministische slechtweer-scenario’s of lage percentielen uit de stochastische scenario’s.
  • De betrokkenheid en input van de sleutelfunctiehouders verschilt per pensioenfonds (van “zeer nadrukkelijk” tot “vrijwel geen (zichtbare) input”). De mate waarin onderbouwd en aantoonbaar de input van de sleutelfunctiehouders is gewogen, verschilt per pensioenfonds.
  • Bij een besluit om wel of geen toeslag te verlenen dienen pensioenfondsen de belangen van alle deelnemersgroepen op grond van artikel 105 Pw evenwichtig af te wegen. Een aantal pensioenfondsen heeft hiervoor een beleidskader inzake evenwichtigheid, om gestructureerd en navolgbaar beleidsbeslissingen af te wegen. 

Aandachtspunten voor toekomstige toeslagbesluiten en voorbereiding op transitie

Het onderzoek naar de toepassing van de toeslag-AMvB bij enkele pensioenfondsen levert ook aandachtspunten op voor de toepassing van het transitie-FTK. 

Als pensioenfondsen opteren voor het transitie-FTK en gebruik willen maken van de verruimde mogelijkheden voor toeslagverlening die het transitie-FTK biedt, zullen pensioenfondsen hun toeslagbeleid moeten aanpassen. De kwaliteit van het besluitvormingsproces en de vastlegging hiervan, inclusief betrokkenheid relevante sleutelfunctiehouders en fondsorganen, is van groot belang om te komen tot evenwichtige besluiten.

Ter ondersteuning van de besluitvorming is een gedegen kwantitatieve analyse, met op zijn minst netto profijt, hetgeen verplicht is in het overbruggingsplan, belangrijk. DNB zal hierop toezien bij de beoordeling van het overbruggingsplan. 

Uitkomsten onderzoek AFM

AFM heeft recentelijk onderzoek gedaan naar deelnemersinformatie over het gebruik van versoepelde toeslagregels. Het nieuwsbericht hierover vindt u op de website van AFM. 

Wilt u het laatste nieuws van DNB direct in uw mail ontvangen? Dat kan met de DNB nieuwsservice (meld u hier aan).  

De AFM houdt actief toezicht op pensioenfondsen tijdens de transitie. Via het Transitiebulletin blijft u op de hoogte (meld u hier aan).

Ontdek gerelateerde artikelen