Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Verenigingsmanagement-bureaus lopen risico de Wtt te overtreden

Nieuwsbericht toezicht

DNB vraagt aandacht voor de diensten van Verenigingsmanagement-Bureaus (VMB’s). VMB’s ondersteunen brancheverenigingen, keurmerkstichtingen of goede-doelen-fondsen. Hiermee verlenen zij mogelijk diensten die onder de reikwijdte vallen van de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018). Meestal bieden ze een adres aan, in combinatie met administratieve diensten (zoals de financiële administratie, ledenadministratie en het opstellen van de jaarrekening) of het regelen van belastingaangifte (‘trustdienst B’). Soms treden (werknemers van) VMB’s ook op als bestuurder van bijvoorbeeld een branchevereniging of keurmerkstichting (‘trustdienst A’).  

Gepubliceerd: 10 oktober 2023

Vrouw loopt binnen bij De Nederlandsche Bank.

Check of u deze diensten aanbiedt 

Om trustdiensten te verlenen is een vergunning van DNB vereist. DNB roept deze bureaus daarom op om een gespecialiseerd adviseur te raadplegen, om te beoordelen of zij onder de reikwijdte van de Wtt 2018 vallen. Indien dit het geval is, moet het bureau óf deze activiteiten staken, óf een vergunning voor trustdiensten aanvragen bij DNB.   

Wat is een trustdienst?   

  1. Het zijn van bestuurder/vennoot van een rechtspersoon/vennootschap. 

Als een VMB of haar medewerker(s) als bestuurder optreedt van bijvoorbeeld een vereniging, brancheorganisatie of stichting is sprake van een trustdienst.  

  1. Het ter beschikking stellen van een vestigings- of postadres aan een doelvennootschap in combinatie met het verlenen van ‘aanvullende werkzaamheden’, zoals het voeren van administratie of het verzorgen van belastingaangiften (domicilie plus). 

Als een VMB een adres of postadres aanbiedt én zij biedt één of meerdere van de onderstaande diensten aan, is sprake van een trustdienst. 

  • Het juridisch adviseren of bijstand verlenen, behalve als dit slechts receptiewerkzaamheden zijn. 
  • Belastingaangifte verzorgen.  
  • De jaarrekening opstellen, beoordelen of controleren 
  • Of werkzaamheden uitvoeren in verband met het opstellen, beoordelen of controleren van de jaarrekening. 
  • Administratie voeren. 
  • Het werven van een bestuurder voor een rechtspersoon of vennootschap. 

Zie voor een meer uitgebreide toelichting: Wat is een trustdienst? (dnb.nl) 

Geen vrijstelling Wtt 2018 

In de Wtt 2018 is de mogelijkheid opgenomen om een bij ministeriële regeling (wetten.nl - Regeling - Regeling toezicht trustkantoren 2018 - BWBR0041629 (overheid.nl)) een vrijstelling verlenen, dit is bij voorbeeld het geval voor Verenigingen van Eigenaars. Het Ministerie van Financiën en DNB hebben de opties voor het verlenen van een vrijstelling onderzocht en geconcludeerd dat een vrijstelling niet mogelijk is. Dit omdat integriteitsrisico’s niet generiek zijn uit te sluiten. 

Vergunning aanvragen? 

Om vast te stellen of een VMB een vergunning moet aanvragen, zijn twee vragen van belang: 

  1. Zijn de activiteiten te kwalificeren als trustdiensten? 
  1. Biedt de VMB de trustdiensten beroeps- of bedrijfsmatig aan? 

Uitgebreide informatie over het vergunningproces vindt u hier: Formulier vergunningaanvraag inclusief toelichting (dnb.nl)”  

Handhaving illegale trustdienstverlening 

Illegaal opererende partijen brengen grote risico’s met zich mee voor de integriteit en stabiliteit van de trustsector. Zij kunnen het vertrouwen in de markt behoorlijk verstoren. DNB voert daarom een actief handhavingsbeleid tegen instellingen die zonder vergunning trustdiensten verlenen.  DNB werkt hiervoor onder meer samen met de FIOD en het OM. 

Ontdek gerelateerde artikelen