Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Wat is een trustdienst?

Factsheet

In de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018) worden vier verschillende vormen van dienstverlening als trustdienst gekwalificeerd. Daarnaast kent de Wtt 2018 een grondslag om bij algemene maatregel van bestuur andere diensten als trustdiensten aan te wijzen. Dit is gebeurd in het Besluit toezicht trustkantoren 2018 (Btt 2018). Hierin is geregeld dat het kunnen verrichten van algemene bestuurshandelingen voor een rechtspersoon of vennootschap tevens een trustdienst is in de zin van de Wtt 2018. In totaal kwalificeren dus vijf vormen van dienstverlening als trustdienst. Voor het verlenen van deze diensten in Nederland of naar Nederland toe heeft u een vergunning van De Nederlandsche Bank (DNB) nodig.

Gepubliceerd: 02 januari 2019

Bekijk eerdere versies in het archief

Vijf categorieën trustdiensten

 1. Het zijn van bestuurder/vennoot van een rechtspersoon/vennootschap
  Het komt regelmatig voor dat een cliënt zijn doelvennootschap laat (mede)besturen door een trustkantoor. Als uw onderneming optreedt als bestuurder van een doelvennootschap, is er sprake van deze dienst.

 2. Het ter beschikking stellen van het adres of het postadres aan een doelvennootschap en het verlenen van ‘aanvullende werkzaamheden’, zoals het voeren van administratie of het verzorgen van belastingaangiften (domicilie plus)
  Het ‘ter beschikking stellen van een adres of postadres aan een rechtspersoon of vennootschap’ kwalificeert als een trustdienst (domicilie plus) als uw onderneming ook ten minste één van de volgende ‘aanvullende werkzaamheden’ verricht.
  • Juridisch adviseren of bijstand verlenen, behalve als dit uitsluitend receptiewerkzaamheden zijn
  • Belastingaangifte verzorgen. Let op: het is niet toegestaan om aan dezelfde cliënt zowel trustdiensten te verlenen als belastingadvies te geven
  • De jaarrekening opstellen, beoordelen of controleren
  • Of werkzaamheden uitvoeren in verband met het opstellen, beoordelen of controleren van de jaarrekening
  • Administratie voeren
  • Een bestuurder werven
  • Indien geen aanvullende werkzaamheden worden verricht, kwalificeert deze dienst (het ter beschikking stellen van een adres) als ‘domicilie sec’. Dit laatste is geen trustdienst.

 3. Het verkopen van of bemiddelen bij de verkoop van rechtspersonen
  Onder bemiddelen wordt verstaan dat uw onderneming als tussenpersoon werkzaam is bij het tot stand brengen van een of meer overeenkomsten tussen de opdrachtgever en derden. Er moet sprake zijn van meer dan slechts het met elkaar in contact brengen van partijen; de bemiddelaar verricht werkzaamheden om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Een enkele doorverwijzing zal dan ook in beginsel niet gelden als bemiddeling.

 4. Het optreden als trustee
  Op basis van de trustakte kan het trustkantoor als beheerder (trustee) optreden van bijvoorbeeld een pakket aandelen.

 5. Het verrichten van algemene bestuurshandelingen voor een rechtspersoon of vennootschap

Bij algemene maatregel van bestuur is in artikel 2 Btt 2018 als aanvullende trustdienst aangewezen: het zijn van gevolmachtigde of anderszins rechtsgeldig vertegenwoordiger die algemene bestuurshandelingen kan verrichten voor een rechtspersoon of vennootschap. Het gaat hier om alle mogelijke volmacht varianten, inclusief een onderhandse volmacht. Deze trustdienst komt inhoudelijk in grote mate overeen met de trustdienst van het zijn van bestuurder: als een (rechts)persoon bindende bestuurshandelingen verricht, dan treedt deze feitelijk op als bestuurder. Een volmacht voor het verrichten van een individuele afgebakende handeling valt niet onder deze trustdienst.

Informatie vergunningaanvraag trustkantoren

Ontdek gerelateerde artikelen