Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

07 december 2021 Toezicht Toezichtlabel Consultatie
Foto van kantoren

(c) ANP

De recente ervaring met de coronacrisis onderstreept de wenselijkheid van een direct vrij te geven kapitaalbuffer. Een dergelijke buffer geeft banken in economisch moeilijke tijden extra ruimte om verliezen op te vangen en de kredietverlening op peil te houden.

DNB heeft eerder (Overzicht Financiële Stabiliteit najaar 2021) aangegeven voornemens te zijn om voortaan een Contracyclische Kapitaalbuffer (CCyB) van 2% te hanteren in een standaard risico-omgeving. Daarmee wordt recht gedaan aan de inherente onzekerheid in het meten van cyclische systeemrisico’s. Om dit aangepaste beleid te kunnen uitvoeren, dient het analytisch raamwerk voor het vaststellen van de CCyB te worden aangepast. Dit herziene raamwerk ligt nu ter consultatie voor.

Samenhang met andere kapitaaleisen

Zoals eerder (maart 2020) aangegeven ziet DNB de CCyB in samenhang met overige kapitaaleisen voor banken. Om dubbeltellingen te voorkomen zal DNB bij het vaststellen van de P2G voor minder significante instellingen rekening houden met mogelijke overlap. Separaat zal DNB nog bezien in hoeverre de invoering van een CCyB verdere aanpassingen in de O-SII buffer voor significante instellingen rechtvaardigt. 

Consultatievragen

Wij vragen u in het bijzonder om in te gaan op de volgende vragen:

  1. Vindt u dat de lijst met kernindicatoren in dit conceptraamwerk volledig is?
  2. Vindt u dat het conceptraamwerk voldoende handvaten biedt voor het vaststellen en de opbouw van de CCyB?
  3. Heeft u nog andere opmerkingen over het conceptraamwerk?

Reageren?

U kunt uw reactie, waarin u bij voorkeur ingaat op de consultatievragen, sturen via consultatie@dnb.nl met als onderwerpregel “Reactie op het conceptraamwerk Herziene Contracyclische Kapitaalbuffer”. De deadline voor het insturen is 18 januari 2022.

Vervolg

DNB streeft ernaar om uiterlijk eind februari 2022 commentaar op de reacties te geven en het definitieve raamwerk te publiceren.

Consultatie Herziene Ccyb Raamwerk

374KB PDF
Download