Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

De Wire Transfer Regulation 2 bevat bepalingen ten aanzien de traceerbaarheid van geldovermakingen om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken. Traceerbaarheid van geldovermakingen is een belangrijk hulpmiddel in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering.

Achtergrond van de WTR2

Op 26 juni 2017 is de EU-Verordening (2015/847) ‘betreffende bij geldovermaking te voegen informatie’ in werking getreden. Deze Verordening staat beter bekend als de Wire Transfer Regulation 2 (WTR2) en is de opvolger van Wire Transfer Regulation (WTR1, EG-Verordening nr. 1781/2006). De WTR1- en WTR2-Verordeningen hebben beide als doel om de traceerbaarheid van informatie bij geldovermakingen te verbeteren, ter ondersteuning van de voorkoming van, de opsporing van en het onderzoek naar het witwassen van geld en terrorismefinanciering.

De WTR1 bevatte verplichtingen over het vastleggen van informatie over de betaler bij geldovermakingen. De WTR2 breidt de verplichtingen uit ten aanzien van het vastleggen van informatie bij geldovermakingen. De kern hierbij is dat naast informatie over de betaler ook informatie over de begunstigde moeten worden vastgelegd. Deze pagina geeft een kort overzicht van de inhoud van de WTR2.

Toepassingsbereik

De WTR2 is van toepassing op geldovermakingen verzonden of ontvangen door betalingsdienstaanbieders of intermediaire betalingsdienstaanbieders in de Europese Unie (Artikel 2). Hierbij geldt dat het toepassingsbereik breed geformuleerd is, maar dat er een aantal specifieke uitzonderingen geldt. Er zijn bijvoorbeeld uitzonderingen voor krediet- of debetkaarten, geldovermakingen met elektronisch geld en geldovermakingen die via een mobiele telefoon of een ander digitaal of Informatie Technologie-toestel worden verricht.

Verplichtingen van (intermediaire) betalingsdienstaanbieders

Het tweede hoofdstuk van WTR2 heeft twee delen, waarbij één onderdeel gewijd is aan de verplichtingen van de betalingsdienstaanbieder van de betaler en het andere onderdeel aan die van de begunstigde. Kortgezegd draagt de betaaldienstverlener van de betaler zorg voor een adequate informatievastlegging. De betalingsdienstaanbieder van de begunstigde controleert of de informatie die hij ontvangt, compleet is. Welke informatie bij de geldovermaking wordt vastgelegd en bijgevoegd staat omschreven in artikel 4. Hierbij is van invloed of geldovermaking binnen de Europese Unie, van buiten de EU naar binnen de EU óf van binnen de EU naar buiten de EU plaatsvindt. De intermediaire betalingsdienstaanbieder zorgt ervoor dat alle informatie over de betaler en begunstigde wordt bewaard en bijgevoegd.

Opsporen en beoordelen van onvolledige informatie

Betalingsdienstaanbieders van de begunstigde stellen procedures in om te onderzoeken en te beoordelen of meegestuurde informatie volledig is (artikel 8). Deze procedures moeten op een risico-gebaseerde manier worden uitgevoerd. Indien geconstateerd wordt dat informatie onvolledig is dan wordt de geldovermaking opgeschort of geweigerd. Welke actie wordt ondernomen is afhankelijk van welke informatie ontbreekt. Ten aanzien van intermediaire betalingsdienstaanbieders gelden specifieke regels (artikel 10,11 en 12). Hierbij is van invloed of de geldovermaking binnen, vanaf of naar de Europese Unie plaatsvindt. De European Banking Authority (EBA) heeft over dit onderwerp nadere Richtsnoeren (Guidelines) uitgebracht.

EBA Richtsnoeren

Op 22 september 2017 hebben de European toezichthoudende autoriteiten (EBA, EIOPA en ESMA) Gemeenschappelijke Richtsnoeren (Joint Guidelines) gepubliceerd over de WTR2. Dit stuk bevat richtsnoeren over hoe financiële ondernemingen om dienen te gaan met ontbrekende informatie over de betaler of de begunstigde en welke procedures zij dienen in te voeren voor het omgaan met geldovermakingen waarbij informatie ontbreekt. De Gemeenschappelijke Richtsnoeren zullen van toepassing 6 maanden na publicatie van de vertaling in onder meer het Nederlands; deze vertalingen zijn nog niet gereed.

FIU meldingen

Het ontbreken van informatie van betaler of begunstigde bij geldovermakingen kan reden zijn tot het doen van een melding ongebruikelijke transactie bij de Financial Intelligence Unit (FIU). Dit geldt voor zowel de betalingsdienstaanbieders als de intermediaire betalingsdienstaanbieders (artikel 9 en 13). In de Gemeenschappelijke Richtsnoeren staan aanvullende factoren beschreven die kunnen worden meegewogen. Te denken valt aan overmakingen van en naar risicogebieden, afwijkend hoge geldbedragen en anonieme overmakingen. Zie hierbij punt 30 van de Gemeenschappelijke Richtsnoeren voor meer informatie.

Integriteitstoezicht Wwft

De WTR2 verplichtingen moeten gezien worden in het licht van de geldende verplichtingen ten aanzien van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Van financiële instellingen wordt verwacht dat de WTR2 verplichtingen in procedures worden opgenomen. DNB houdt toezicht op de onder haar toezicht staande instellingen op de nakoming van de verplichtingen die o.a. voorvloeien uit de Wwft.