Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

24 februari 2017 Toezicht Toezichtlabel Factsheet

Hieronder staan vragen die in de praktijk worden gesteld om de geschiktheid te toetsen.

Algemeen

 • Wat zijn uw drijfveren voor deze benoeming?
 • Wat is uw agenda voor de onderneming/ Waar gaat u zich op richten?
 • Wat houdt Pensioen123 in?

Het besturen van een organisatie en communicatie

 • Wat zijn de grootste interne uitdagingen voor de onderneming?
 • Welk bestuursmodel heeft het pensioenfonds?
 • Hoe evalueert het bestuur haar functioneren?

Relevante wet- en regelgeving

 • Welke eisen stelt de Pensioenwet bij uitbesteding van werkzaamheden?

Pensioenregelingen en pensioensoorten

 • Wat is het verschil tussen een DB/DC/CDC-regeling?
 • Welke regeling(en) voert uw fonds uit?
 • Welke risico’s zijn er bij een DB-regeling? Welke risico’s zijn er bij een DC-regeling?

Financieel technische en actuariële aspecten, waaronder financiering, beleggingen, actuariële principes en herverzekering

 • Wat zijn de belangrijkste karakteristieken van het beleggingsbeleid van uw fonds?
 • Hoe beheers je het renterisico?
 • Hoe werkt een daling in de rente door op de verplichtingen? En hoe werkt een daling van de rente door in de beleggingen?
 • Welke verschillen ziet u tussen eigen beheer en herverzekerd?

Administratieve organisatie (AO) en interne controle (IC)

 • Wat zijn kenmerken van AO/IC en waar resulteert een goede opzet in?
 • Wat is vastgelegd in de ABTN?
 • Geeft de ABTN naar uw mening de financiële opzet duidelijk weer?

Uitbesteding

 • Welke criteria zou u hanteren bij de selectie van een vermogensbeheerder?
 • Hoe beheerst het fonds de risico’s van uitbesteding?
 • Hoe beheerst het fonds de kosten van uitbesteding? Hoe bepaalt het fonds welk kostenniveau aanvaardbaar is?

Het collectief waar de kandidaat deel van gaat uitmaken

 • Wat is uw toegevoegde waarde voor het collectief?
 • Wat is de kracht van het collectief?
 • Op welke gebieden moet het collectief nog worden aangevuld?
 • Bij welke aanvullende competenties en achtergrond/ ervaring zou het collectief gebaat zijn?

Competenties

 • Kunt u een recente situatie schetsen waarin u kritisch en vasthoudend was?
 • Hoe oefent u invloed uit in een collectief? Kunt u hiervan een voorbeeld geven?
 • Hoe gaat u om met conflicterende belangen?
 • Wat zijn uw valkuilen?
 • Hoe zorgt u als voorzitter ervoor dat alle leden een actieve bijdrage aan de vergaderingen leveren? Kunt u hiervan een voorbeeld geven?
 • Kunt u aangeven hoe u uw verschillende functies met elkaar combineert?
 • Kunt u in het geval de omstandigheden hierom vragen extra tijd voor deze functie vrijmaken? Op welke functie gaat u dan minderen?

Betrouwbaarheid

 • Uit ons onderzoek blijkt dat u een bepaald antecedent niet heeft gemeld op het formulier Betrouwbaarheidsonderzoek. Waarom niet?
 • Wat is er precies gebeurd ten tijde van het gemelde antecedent?
 • Welke lessen trekt u hieruit?

Voor kandidaten van pensioenfondsen die lid worden van de beleggings(advies)commissie heeft DNB de Guidance normenkader beleggingskennisgepubliceerd. Daarin staan de criteria waaraan kandidaten minimaal moeten voldoen.

sector

 • Aanbieders cryptodiensten
 • Afwikkelondernemingen
 • Banken
 • Beleggingsinstellingen
 • Beleggingsondernemingen
 • Betaalinstellingen
 • Clearinginstellingen
 • Elektronischgeldinstellingen
 • Pensioenfondsen
 • Premiepensioeninstellingen
 • Trustkantoren
 • Verzekeraars
 • Wisselinstellingen